Skončenie pracovného pomeru dohodou

Skončenie pracovného pomeru dohodou môžeme označiť za najkompromisnejší dôvod jeho ukončenia, keďže je výrazom konsenzu zamestnávateľa so zamestnancom, že v predmetnom pracovnom pomere nechcú pokračovať. Dohoda je dvojstranný právny úkon, a tak napríklad na rozdiel od výpovede dohodu podpisujú obaja, ako zamestnávateľ tak aj zamestnanec.

Špecifikácia dohody o skončení pracovného pomeru

Pri dohode o skončení pracovného pomeru ide o dvojstranný právny úkon. Je prejavom vôle zamestnávateľa a zamestnanca. Na dohodu platia primerane ustanovenia o právnych úkonoch, to znamená, že na oboch stranách dohody musí ísť o vážny, slobodný a určitý prejav vôle bez omylu. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom a účinnom znení (ďalej ako „Zákonník práce“) vyžaduje, aby bola dohoda o ukončení pracovného pomeru uzavretá písomne. K tomu uvádzame, že slovo vyžaduje môžeme vzhľadom na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce nahradiť výrazom odporúča, keďže predmetné ustanovenie špecificky vyjadruje „postoj“ zákonodarcu pri tvorbe Zákonníka práce k nedodržaniu zákonom ustanovenej formy právneho úkonu: „….právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom (Zákonníkom práce), je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon (Zákonník práce)“. Pri dohode o skončení pracovného pomeru dôsledok nedodržanie písomnej formy nie je zakotvený, a tak môže byť táto dohoda uzatvorená aj ústne. Avšak ústna dohoda môže do budúcna spôsobiť mnoho problémov, ktoré dostanú najmä zamestnávateľa do ťažko riešiteľnej situácie, v ktorej sa bude len veľmi ťažko preukazovať existencia a obsah dohody o skončení pracovného pomeru.

Obsahová náležitosť dohody o skončení pracovného pomeru

Dohodou o skončení pracovného pomeru sa zamestnávateľ spolu so zamestnancom dohodnú, kedy pracovný pomer končí. Ku skončeniu pracovného pomeru tak dochádza v dohodnutý deň. Obsahová stránka dohody nie je Zákonníkom práce v zásade nijako priamo regulovaná, no niektoré jej nevyhnutné obsahové náležitosti z jeho ustanovení vyplývajú. Keďže ide o dohodu, tak jej obsahom musí byť označenie oboch strán dohody a musí byť jednoznačne prejavená vôľa, že oba strany dohody súhlasia so skončením pracovného pomeru k dohodnutému dňu, ktorý musí byť tiež v dohode určený. Pokiaľ ide o odôvodnenie skončenia pracovného pomeru dohodou, tak tu Zákonník práce požaduje len v určitých prípadoch. Ak zamestnanec požiada o to, aby dôvody skončenia pracovného pomeru boli v dohode uvedené, zamestnávateľ ich musí uviesť. Rovnako musia byť dôvody v dohode uvedené, ak sa pracovný pomer končí dohodou z týchto dôvodov: 

  • ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce
  • sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu
  • zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva

Napriek tomu, že zákon požaduje uvedenie dôvodov v predmetných prípadoch, aj tu môže dôjsť k skončeniu pracovného pomeru ústnou dohodou, čo ale absolútne sťaží, až znemožní zamestnávateľovi preukázať splnenie týchto svojich povinností. Navyše jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný odovzdať zamestnancovi. Ani toto ustanovenie nijako neneguje platnosť ústnej dohody. Ústna dohoda o skončení pracovného pomeru bude platná, ale neodovzdaním písomného vyhotovenia zamestnancovi zamestnávateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zákonníka práce.

Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov, že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

  • jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky
  • dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
  • trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
  • štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
  • päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Uvedené neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je konsenzom a prejavom vôlí zamestnanca a zamestnávateľa, že nemajú záujem na tom, aby pracovný pomer naďalej trval. Je prirodzené, že napriek platnosti ústnej dohody o skončení pracovného pomeru, je vzhľadom na ostatné ustanovenia Zákonníka práce s ňou súvisiace, pre zamestnávateľa žiadúce uzavrieť takúto dohodu písomne a jedno vyhotovenie odovzdať zamestnancovi. Ústnou dohodou môže na strane zamestnávateľa dôjsť hneď k niekoľkým porušeniam ustanovení Zákonníka práce. Napriek jej platnosti, ak neodovzdá písomné vyhotovenie dohody zamestnancovi bude ťažké preukázať, že uviedol v dohode dôvody skončenia pracovného pomeru dohodou, ak ich mal povinnosť uviesť, nebude preukázateľný nárok a výška odstupného a pod. Záverom upozorňujeme, že ak sa má pracovný pomer s mladistvým zamestnancom skončiť dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie