Povolenie na pobyt pre cudzincov z krajín mimo EÚ na Slovensku

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby pre získanie povolenia na pobyt pre cudzincov na Slovensku

Povolenie na pobyt pre cudzincov na území SR

Najbežnejším spôsobom ako získať pre cudzinca pobyt na Slovensku je za účelom podnikania. S tým súvisia ďalšie úkony ako napríklad získanie živnostenského oprávnenia či služby súvisiace so založením spoločnosti. Sme pripravení všetko potrebné vybaviť za Vás, zverte sa do rúk odborníkov.

 • Komplexný servis pre získanie povolenia na pobyt pre cudzincov na Slovensku
 • Všetky dokumenty pripravíme do 48 hodín
 • Sme advokátska kancelária, okamžite reagujeme na všetky požiadavky klienta
 • U nás zľava 50% z niektorých správnych a súdnych poplatkov
 • Zavolajte nám na 02/ 4333 3509 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk

Prechodný pobyt cudzinca na Slovensku

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky počas celého obdobia, na aký mu bol policajným útvarom udelený.

Cudzinec môže získať prechodný pobyt na území SR napríklad na účel podnikania, zamestnania, štúdia či zlúčenia rodiny. Rovnako môže policajný útvar udeliť prechodný pobyt na území SR cudzincovi, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí ako aj ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Dĺžka udeleného prechodného pobytu na území SR závisí od účelu pobytu. Na účel podnikania udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na 3 roky, na účely zamestnania najviac na 2 roky, na účely štúdia najviac na šesť rokov, na účely zlúčenia rodiny najviac na 5 rokov.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva cudzinec buď 1) osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo 2) na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko alebo 3) na oddelení cudzineckej polícii na území SR. Upozorňujeme, že cudzinec musí so žiadosťou o prechodný pobyt predložiť aj všetky potrebné doklady, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme. Preto je potrebné mať všetky doklady v poriadku. Cudzinec predkladá príslušnému úradu svoj platný pas, dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm a ďalšie dokumenty (nie staršie ako 90 dní, apostilované alebo superlegalizované) preukazujúce najmä jeho bezúhonnosť, účel pobytu, finančné zabezpečenie pobytu a podnikateľskej činnosti či zabezpečenie ubytovania na území SR

Naše služby súvisiace s vybavením prechodného pobytu na Slovensku

Poplatky súvisiace s vybavením prechodného pobytu na Slovensku

Cudzinec môže žiadať o prechodný pobyt na účel podnikania, ak podniká alebo bude podnikať na území SR ako fyzická osoba alebo koná resp. bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Prvá forma podnikania je finančne menej náročnejšia. Upozorňujeme, že nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, niektoré správne a súdne poplatky máme pre vás s 50% zľavou.

Cena za naše služby zahŕňa:

Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Dlhodobý pobyt sa udeľuje na neobmedzený čas. Cudzinec nemusí byť rodinným príslušníkom občana Slovenska, aby mal právo podať žiadosť o udelenie tohto druhu pobytu. Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt cudzincovi, ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, alebo ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov EU ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území SR ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti. Sú aj iné dôvody na udelenie dlhodobého pobytu. Pre detailnejšie informácie prosím kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Trvalý pobyt je možné získať na 5 rokov až na neobmedzený čas. Udeľuje sa najmä pre osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi občanov Slovenska (manžel, dieťa, iný pribuzný), ale aj v iných prípadoch (napr. ak je to v záujme Slovenskej republiky). 

Naše služby súvisiace s vybavením trvalého pobytu na Slovensku

Ďalšie súvisiace služby súvisiace s vybavením povolenia na pobyt na Slovensku

 • Zabezpečíme pre Vás adresu pre získanie pobytu na území SR
 • Pomoc pri zabezpečení zdravotnej prehliadky za účelom získania pobytu
 • Prihlásenie do zdravotnej poisťovne
 • Zabezpečíme pre Vás úradné preklady, apostilu
 • Spolupracujeme s realitnými maklérmi, pomôžeme Vám nájsť vhodné priestory na bývanie alebo podnikanie
 • Právne služby a poradenstvo ohľadne predĺženia pobytu
 • Ďalšie služby v zmysle požiadavky klienta

Prečo my?

Získanie pobytu pre cudzinca na Slovensku je pomerne komplexný proces a je prepojený s ďalšími potrebnými službami. Či už so získaním živnostenského oprávnenia alebo založením spoločnosti. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, na všetky podania Vám poskytneme 50% zľavu z niektorých správnych a súdnych poplatkov. Šetríme tak Vaše náklady. Vybavením pobytu na území SR náš vzťah s klientom nekončí. Naša advokátska kancelária pre Vás bude oporou aj pri Vašich ďalších aktivitách na Slovensku.

Cenník a poplatky

Každý klient má špecifické požiadavky. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich požiadaviek nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.