Pracovné povolenie pre cudzincov na Slovensku

Komplexný právny servis súvisiaci so získaním pracovných povolení pre cudzincov pracujúcich na Slovensku.

Získať pracovné povolenie pre cudzinca môže byť pre zamestnávateľov obtiažne. Naša advokátska kancelária  má v oblasti zamestnávania cudzincov niekoľkoročné skúsenosti, na túto tému sme publikovali množstvo odborných článkov.

Sledujeme všetky aktuálne zmeny a prispôsobujeme sa požiadavkám aj počas koronakrízy. S klientom si odkonzultujeme ten najlepší spôsob ako zamestnať cudzinca, úzko spolupracujeme aj s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • komplexný servis súvisiaci so zamestnávaním cudzincov na Slovensku (ohlásenie voľného pracovného miesta, vypracovanie potrebných dokumentov k podaniu žiadosti o prechodný pobyt, sprevádzanie cudzinca na cudzineckej polícii, zabezpečenie úradných prekladov / apostíl / lekárskej prehliadky pre cudzinca, registrácia na poisťovni, splnenie povinností zamestnávateľa po udelelní pobytu) 
 • právne služby pri vybavení D víz 
 • právne služby pri zabezpečení uznania dokladu o vzdelaní (pri modrej karte)

Postup zamestnania cudzinca

 • Ohlásenie voľného pracovného miesta zamestnávateľom na istp.sk
 • Podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania - po uplynutí 20 pracovných dní po zverejnení nahlášky voľného praocvného miesta, v prípade nedostatkovej pozície nie je potrebné dodržať túto lehotu, v prípade cudzincov s bezvízovým stykom alebo D vízami možnosť podania źiadosti o pobyt na Slovensku, v ostatných prípadoch podanie na zastupiteľskom úrade v zahraničí
 • Rozhodnutie cudzineckej polície o pobyte trvá 90 dní (v prípade nedostatkovej pozície 30 dní)
 • Proces pricestovania na Slovensko (získanie D víz pre občanov, ktorí nemajú bezvízový styk), prevzatie dokladu o pobyte
 • Registrácia zamestnanca - cudzinca na zdravotnej poisťovni
 • Uzavretie pracovnej zmluvy s cudzincom a jeho prihlásenie do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 • Absolvovanie lekárskej prehliadky cudzincom, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
 • Nahlásenie nástupu do zamestnania príslušnému úradu práce.

V prípade zamestnávania vysokokvalifikovaných zamestnancov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním sa môže žiadať na cudzineckej polícii o udelenie modrej karty. Podmienkou zamestnávania cudzinca na tzv. modrú kartu je mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví. 

Koľko trvá proces zamestnania cudzinca

Cudzinecká polícia má na rozhodnutie 90 dní od podania kompletnej žiadosti. V prípade nedostatkovej pozície je lehota 30 dní. Ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade v zahraničí, lehota začína plynúť až od doručenia žiadosti cudzineckej polícii. Tiež je potrebné počítať s lehotou na pricestovanie cudzinca na Slovensko po udelení pobytu (získanie D víz). 

Pri modrej karte je nevýhodou procesu potreba nostrifikácie vzdelania na Slovensku, čo proces predĺži aj o mesiac.

Na koľko sa povolenie na pobyt udeľuje

Povolenie na pobyt na účel zamestnania sa udelí najviac na 2 roky. V praxi vo väčšine prípadov bol udelený pobyt na maximálnu dobu. Modrú kartu udelí policajný útvar na obdobie maximálne 3 rokov. 

Povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
 • je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prečo prenechať celý proces na nás?

Proces zamestnávania cudzincov na Slovensku je náročnejší a preto sa viacerí zamestnávatelia na Slovensku rozhodnú využiť služby advokáta. Budeme Vás sprevádzať celým procesom zamestnávania cudzinca. Navyše, naša advokátska kancelária sa okrem imigračného práva venuje aj obchodnému právu. Budeme pre Vás oporou aj vo Vašich ďalších podnikateľských aktivitách.

 • sme advokátska kancelária, okamžite reagujeme na všetky požiadavky klienta
 • Hovoríme plynule aj po anglicky 
 • Zavolajte nám na 02 /4333 3509 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk
 • Právne služby a poradenstvo ohľadne získania občianstva
 • Právne služby a poradenstvo ohľadne získania víz pre vstup na Slovensko
 • Právne služby a poradenstvo pri podnikaní na Slovensku

Cenník našich služieb

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich požiadaviek nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk. 

Referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.