Pracovné povolenie pre cudzincov na Slovensku

Komplexný právny servis súvisiaci so získaním pracovných povolení pre cudzincov pracujúcich na Slovensku.

Základné informácie k postupu zamestnávania cudzincov (príslušníkov tretích krajín) na území SR

Prvý krok v procese zamestnávania cudzincov na Slovensku býva spojený s nahlásením voľného pracovného miesta príslušnému úradu práce, ktorý má lehotu 30 dní, aby našiel pre zamestnávateľa vhodného kandidáta z radov slovenských občanov. Pokiaľ sa tak nestane, môže zamestnávateľ uzavrieť so zamestnancom (cudzím štátnym príslušníkom) pracovnú zmluvu, resp. mu vydá prísľub na zamestnanie. Po uplynutí 30 pracovných dní odo dňa nahlásenia voľného pracovného miesta je možné podať žiadosť o povolenie na pobyt. V tomto prípade sa povolenie na pobyt udelí najviac na 2 roky. 

V prípade zamestnávania vysokokvalifikovaných zamestnancov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním sa žiada na cudzineckej polícii o udelenie modrej karty. Modrú kartu udelí policajný útvar na obdobie maximálne 3 rokov. Podmienkou zamestnávania cudzinca na tzv. modrú kartu je mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví.

 • Komplexný servis súvisiaci so zamestnávaním cudzincov na Slovenku
 • Sme advokátska kancelária, okamžite reagujeme na všetky požiadavky klienta
 • Hovoríme plynule po anglicky a rusky
 • Zavolajte nám na 02 / 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk

Kedy sa vyžaduje aj získanie povolenia na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
 • je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Zamestnávanie občanov Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

Pri zamestnávaní občanov EÚ / EHP vznikajú zamestnávateľom (resp. vysielajúcim zamestnávateľom) povinnosti vo vzťahu k úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinnosťou je informovanie o vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania. Rovnako sa oboznamuje úrad práce aj o skončení pracovnoprávneho vzťahu / vyslania.

Naše služby súvisiace so zamestnávaním cudzincov na Slovensku

Ďalšie súvisiace služby

 • Získanie povolenia na pobyt pre cudzincov z krajín mimo EÚ na Slovensku
 • Právne služby a poradenstvo ohľadne získania občianstva
 • Právne služby a poradenstvo ohľadne získania víz pre vstup na Slovensko
 • Právne služby a poradenstvo pri podnikaní na Slovensku

Prečo prenechať celý proces na nás?

Proces zamestnávania cudzincov na Slovensku je náročnejší a preto sa viacerí zamestnávatelia na Slovensku rozhodnú využiť služby advokáta. Budeme Vás sprevádzať celým procesom zamestnávania cudzinca. Navyše, naša advokátska kancelária sa okrem imigračného práva venuje aj obchodnému právu. Budeme pre Vás oporou aj vo Vašich ďalších podnikateľských aktivitách.

Cenník našich služieb

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich požiadaviek nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.