Výživné a úrok z omeškania

Dňa 31.05.2013 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Novela prináša najmä zavedenie úrokov z omeškania zo zmeškaného výživného. Novela vyšla v Zbierke zákonov pod č. 125/2013.

V prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva. Nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vznikne v prípade, ak povinný neplní v zmysle rozhodnutia súdu. Plnenie výživného povinným sa započítava najprv na istinu a až po uhradení celej istiny sa započítava na úroky z omeškania.

Výška úroku z omeškania

Výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych veciach predstavuje sadzbu 5,5% ročnez dlžnej sumy.

Druhy výživného

Ustanovenie sa vzťahuje na všetky druhy výživného, t.j. na:

  • vyživovaciu povinnosť: a) rodičov k deťom, b) detí k rodičom, c) medzi ostatnými príbuznými, d) medzi manželmi
  • príspevok na výživu rozvedeného manžela
  • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Navrhovateľ je v konaní o uplatnenie práva na zaplatenie úrokov z omeškania zo zmeškaného výživného (podobne ako pri uplatnení práva na zaplatenie istiny výživného) zo zákona oslobodený od súdnych poplatkov.

Prechodné ustanovenia

Omeškanie s plnením výživného, ktoré vzniklo pred 15. júnom 2013, sa riadi podľa doterajších predpisov účinných do 14. júna 2013.

Pri omeškaní s platením výživného, ktoré vzniklo pred 15. júnom 2013, sa bude postupovať podľa doterajších ustanovení zákona. Ich výklad je vyjadrený v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Cdo 217/2010, podľa ktorého „…právo na výživné je osobným právom dieťaťa, ktoré je upravené v Zákone o rodine, ktorý je zákonom samostatne upravujúcim rodinnoprávne vzťahy, oddelene od občianskoprávnej úpravy. V prípade dlžného výživného, resp. výživného vôbec podľa Zákona o rodine, nie je možné uplatniť § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, upravujúci úrok z omeškania. Bráni tomu neexistencia omeškania ako základného predpokladu pre vznik nároku na úroky z omeškania v zmysle § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka”

Účinnosť

Zákon nadobúda účinnosť 15.06.2013.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zníženie výživného na dieťa

Máme dve deti neplnoleté 15 a 16 ročné. Odišiel som zo spoločnej domácnosti tri a pol roka dozadu, dva roky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie