Výživné a úrok z omeškania

Dňa 31.05.2013 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Novela prináša najmä zavedenie úrokov z omeškania zo zmeškaného výživného. Novela vyšla v Zbierke zákonov pod č. 125/2013.

V prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva. Nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vznikne v prípade, ak povinný neplní v zmysle rozhodnutia súdu. Plnenie výživného povinným sa započítava najprv na istinu a až po uhradení celej istiny sa započítava na úroky z omeškania.

Výška úroku z omeškania

Výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych veciach predstavuje sadzbu 5,5% ročnez dlžnej sumy.

Druhy výživného

Ustanovenie sa vzťahuje na všetky druhy výživného, t.j. na:

  • vyživovaciu povinnosť: a) rodičov k deťom, b) detí k rodičom, c) medzi ostatnými príbuznými, d) medzi manželmi
  • príspevok na výživu rozvedeného manžela
  • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Navrhovateľ je v konaní o uplatnenie práva na zaplatenie úrokov z omeškania zo zmeškaného výživného (podobne ako pri uplatnení práva na zaplatenie istiny výživného) zo zákona oslobodený od súdnych poplatkov.

Prechodné ustanovenia

Omeškanie s plnením výživného, ktoré vzniklo pred 15. júnom 2013, sa riadi podľa doterajších predpisov účinných do 14. júna 2013.

Pri omeškaní s platením výživného, ktoré vzniklo pred 15. júnom 2013, sa bude postupovať podľa doterajších ustanovení zákona. Ich výklad je vyjadrený v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Cdo 217/2010, podľa ktorého „…právo na výživné je osobným právom dieťaťa, ktoré je upravené v Zákone o rodine, ktorý je zákonom samostatne upravujúcim rodinnoprávne vzťahy, oddelene od občianskoprávnej úpravy. V prípade dlžného výživného, resp. výživného vôbec podľa Zákona o rodine, nie je možné uplatniť § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, upravujúci úrok z omeškania. Bráni tomu neexistencia omeškania ako základného predpokladu pre vznik nároku na úroky z omeškania v zmysle § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka”

Účinnosť

Zákon nadobúda účinnosť 15.06.2013.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa?

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa, aby nemal priezvisko otca, nakoľko sme sa rozviedli a chcem, aby mal moje priezvisko.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena priezviska po rozvode – aký je postup?

Ako a dokedy si môžem zmeniť späť svoje priezvisko po rozvode? Kde je možné o zmenu priezviska žiadať a aká...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie