Založenie občianskeho združenia

Aktualizované: 27.01.2021 | Vytvorené: 23.01.2021 |

Zakladanie občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Členmi združenia môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby, ktorých práva a povinnosti upravujú stanovy združenia.

Založenie občianskeho združenia

Registrácia

Samotné združenia sú právnické osoby a vznikajú registráciou. Návrh na registráciu združenia podávajú najmenej traja občania, ktorí tvoria prípravný výbor. Aspoň jeden člen prípravného výboru musí byť starší ako 18 rokov. Prílohou návrhu na registráciu sú stanovy, ktoré sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach. K podstatným náležitostiam stanov zákon uvádza:- názov združenia (názov združenia musí byť odlišný od názvu právnickej osoby vyvíjajúcej činnosť na území SR),

  • sídlo,
  • cieľ jeho činnosti,
  • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
  • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  • zásady hospodárenia.

Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie. Vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu SR.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.