Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení. Rovnako si priblížime jednotlivé kroky postupu. Článok sa týka zamestnania cudzinca z tretej krajiny (mimo Európsku úniu).

Postup zamestnania cudzinca – lekára z tretej krajiny

Zamestnať lekára na Slovensku (príslušníka tretej krajiny, ktorý vyštudoval za lekára v krajine mimo EÚ), je možné na pozíciu lekára, ak:

 • má uznaný doklad o vzdelaní / odbornú kvalifikáciu
 • má absolvovanú doplňujúcu skúšku
 • ovláda slovenský jazyk

Ide o komplikovaný proces, ktorý si priblížime.

Uznanie vzdelania na výkon regulovaného povolania prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa uznáva na Ministerstve školstva SR doklad o vzdelaní. K Žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR sa prikladá:

 • doklad totožnosti – kópia
 • doklad o vzdelaní (osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s apostillou / superlegalizáciou a úradným prekladom do slovenského jazyka)
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (dodatok k diplomu) – osvedčená  kópia výpisu skúšok s apostillou / superlegalizáciou a úradným prekladom do slovenského jazyka, z dodatku by mal vyplývať min. 5.500 hod. počet hodín štúdia
 • potvrdenie ministerstva alebo inej  inštitúcie, že príslušná vysoká škola je v danej krajine oprávnená poskytovať toto vzdelanie
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti
 • doklad o úhrade správneho poplatku

Následne sa absolvuje doplňujúca lekárska skúška a rovnako tak jazyková skúška zo slovenského jazyka.

Po úspešnom absolvovaní týchto skúšok prebieha finálne uznanie kvalifikácie lekára, kedy Ministerstvo školstva SR vydá príslušné rozhodnutie. Po tomto kroku si  cudzinec – lekár bez špecializácie môže nájsť zamestnávateľa a je možné absolvovať kroky za účelom získania prechodného pobytu na účel zamestnania.  Rovnako sa lekár zapíše do Slovenskej lekárskej komory, prípadne si môže následne uznať aj špecializáciu. 

Lekár – stážista bez absolvovania doplňujúcej skúšky

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti môžu využiť zamestnanie lekára ako stážistu (dočasná odborná stáž) ešte v čase, keď nemá absolvovanú doplňujúcu lekársku skúšku. Stáž možno vykonávať najdlhšie do 180 dní odo dňa skončenia krízovej situácie. Stážista bude vykonávať prácu pod dohľadom slovenských lekárov.

Možnosť dočasnej odbornej stáže bola zavedená do právneho poriadku v súvislosti s nedostatkom zdravotníkov počas koronakrízy. Dočasnou odbornou stážou sa pritom rozumie „výkon odborných pracovných činností stážistom v rozsahu ustanovenom pre lekára podľa § 28 ods. 2, sestru alebo pôrodnú asistentku podľa § 28 ods. 1 v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19;…“

Cudzinec z tretej krajiny musí mať na Slovensku:

 • uznaný doklad o vzdelaní podľa osobitného predpisu 24da) na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár
 • vykonáva odborné pracovné činnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu
 • u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a
 • pod odborným dohľadom lekára odborne spôsobilého na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorý je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa písmena a) na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len „dohliadajúci lekár“), ak ide o výkon odborných pracovných činností v rozsahu ustanovenom pre lekára; ak nie je prítomný dohliadajúci lekár, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho lekára, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci lekár. Upozorňujeme, že dohliadajúci lekár, môžu vykonávať odborný dohľad najviac nad troma stážistami a musia byť osobne prítomní pri výkone stáže, prípadne v čase ich neprítomnosti musí byť fyzicky prítomný náhradný dohliadajúci lekár.

Pokiaľ chce cudzinec ísť pracovať na Slovensku ako lekár – stážista, potrebuje predložiť svojmu budúcemu zamestnávateľovi (poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti) najmä:

 1. kópiu dokladu totožnosti
 2. kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár, sestra alebo pôrodná asistentka
 3. doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa  32 ods. 17
 4. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa  38
 5. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva elektronickou formou tieto údaje:

 1. meno a priezvisko stážistu
 2. dátum narodenia stážistu
 3. štátne občianstvo stážistu
 4. evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu
 5. meno a priezvisko dohliadajúceho lekára, dohliadajúcej sestry alebo dohliadajúcej pôrodnej asistentky
 6. informáciu, že stážista predložil všetky zákonom požadované dokumenty

Úprava dočasnej odbornej stáže je rozšírená aj na sestry a pôrodné asistentky. Právna úprava je popísaná v § 30a zákona 578/2004 Z. z. Táto možnosť bola do zákona pridaná v apríly 2021.

Iné možnosti pre zdravotnícke zariadenia

Pre zdravotnícke zariadenia prichádzajú prípadne do úvahy tieto možnosti:

 1. Zamestnanie na inú vhodnú pozíciu (inú ako lekár). Tu je potrebné si zvoliť pozíciu, náplň práce, ďalšie podmienky zamestnania a podá sa nahláška voľného pracovného miesta na úrade práce. Následne sa podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania. Ak sa pobyt udelí a cudzinec príde na Slovensko, môže si dorobiť uznanie vzdelania lekára, doplňujúcu skúšku a následne sa uzná aj jeho odborná kvalifikácia. Po uznaní sa pracovná pozícia cudzinca zmení, ak bude chcieť vykonávať prácu lekára. Upozorňujeme, že úrad práce nevydáva súhlas na menej kvalifikované pozície, bez potreby praxe, vzdelania či ďalších odborných kvalifikácií, ak takéhoto uchádzača nájde vo svojej databáze nezamestnaných.
 2. Dobrovoľnícka činnosť. V tomto prípade sa nevyžaduje súhlas úradu práce, avšak dobrovoľník nesmie poberať mzdu / odmenu za vykonanú prácu.

Cudzinec môže na Slovensko prísť aj za iným účelom. Jednou z možností je štúdium na Slovensku. Na základe štúdia vie na Slovensku získať prechodný pobyt, avšak v tomto prípade nemôže pracovať. Možnosťou je štúdium slovenského jazyka v jazykovej škole iCan (Slovenčina pre zahraničných lekárov) alebo na Univerzite Komenského (Jazyková a odborná výučba slovenského jazyka pre zdravotníckych pracovníkov).

Zamestnanie pediatra (uznanie dokladu o vzdelaní) z Ukrajiny na Slovensku

Od roku 2023 sa na Slovensku uznávajú diplomy pediatrov z Ukrajiny. Títo pediatri budú musieť k uznaniu vzdelania absolvovať test, ktorý bude aj v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Skúška bude pozostávať zo 60 otázok z 300 predpripravených, ktoré uchádzač vopred obdrží.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie