Zlúčenie spoločností – základné informácie

V našom právnom poriadku existuje viac spôsobov ako zrušiť obchodnú spoločnosť. Jednou z možností je zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie. Bez likvidácie je možné zrušiť obchodnú spoločnosť len v prípade, ak imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu, ak spoločnosť nemá žiadny majetok, alebo ak ide o dobrovoľné zrušenie spoločnosti zlúčením, splynutím alebo rozdelením. V tomto článku zameriame našu pozornosť len na jednu z foriem dobrovoľného zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie a to, na zlúčenie.

Zlúčením obchodnej spoločnosti sa rozumie postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, s tým, že imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú, už existujúcu spoločnosť, ktorá sa týmto stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Podmienkou pri zlúčení obchodných spoločností je, aby zanikajúca a nástupnícka spoločnosť mali rovnakú právnu formu. Obchodný zákonník povoľuje jedinú výnimku, kedy spoločnosti nemusia mať rovnakú právnu formu a to vtedy, keď zanikajúcou spoločnosťou je s.r.o. a nástupníckou spoločnosťou je a.s.. Po zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie pokračuje obchodná spoločnosť v podnikateľskej činnosti svojho právneho nástupcu.

Proces zlúčenia spoločností

Celému zlúčeniu spoločností predchádza zložitý proces. V prvom rade je dôležité pre zlúčenie spoločností prijať rozhodnutie spoločníkov, ktorí sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti v čase prijatia rozhodnutia o zmene vlastníckych pomerov v spoločnosti. Takáto zmena môže mať rôzne odôvodnenia, či už zmena podnikateľskej činnosti, budúce plány spoločnosti, alebo celkové fungovanie spoločnosti.

Ďalším krokom bude spísanie a podpísanie zmluvy o zlúčení obchodných spoločností. Zmluva musí mať formu notárskej zápisnice o právnom úkone. Zmluva sa podpíše pred notárom budúcimi predstaviteľmi budúcej spoločnosti. V zmluve je určený deň, ktorým nastávajú účinky zlúčenia. Takouto zmluvou vzniká nová spoločnosť, ku ktorej je potrebné spísať novú spoločenskú zmluvu.

Obchodná spoločnosť, ktorá sa zlúčením zrušuje, je povinná uzavrieť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu, ktorý predchádza dňu rozhodnému pre zlúčenie spoločností.

Obchodná spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra a k tomu istému dňu vzniká nová spoločnosť zlúčením. Imanie zanikajúcej obchodnej spoločnosti prechádza na nástupnícku spoločnosť zápisom do obchodného registra.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie