Zmena majiteľa s.r.o. – zmena spoločníka

Novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.10.2012 nastali zmeny, týkajúce sa zmeny spoločníka v s.r.o.. Účinnosťou tejto novely nastáva zmena spoločníka v s.r.o. až zápisom do obchodného registra. Do účinnosti tejto novely sa menil spoločník už v okamihu podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu a ostatných súvisiacich dokumentov.

Za zmenu spoločníka v spoločnosti sa považuje zmena zapísaných údajov v obchodnom registri SR. Pre zmenu spoločníka v spoločnosti, ako aj pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných údajov platí, že musí byť oznámená príslušnému obchodnému registru v zákonnej lehote 30 dní a živnostenskému registru v zákonnej lehote 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.

Zmena spoločníka a potvrdenie správcu dane

Pri zmene spoločníka je ďalšou novinkou získanie potvrdenia správcu dane o nedoplatkoch na daniach od osoby, ktorá zo spoločnosti vystupuje, ale tak isto aj od osoby, ktorá do spoločnosti vstupuje.

Na vykonanie zmeny spoločníka v spoločnosti je nutné komunikovať s obchodným registrom príslušného registrového súdu a so správcom dane, ktorým je daňový úrad, ktorý zaregistroval spoločnosť pre daň z príjmov PO, poprípade DPH. Zmenu spoločníka v spoločnosti nie je možné vykonať, pokiaľ nie je vykonaná premena vkladov a základného imania na eurá. S vykonaním zmeny spoločníka v spoločnosti je potrebné súčasne vykonať aj premenu na eurá.

Zmena spoločníka – čo je potrebné na zápis do OR?

Na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra je nevyhnutná zápisnica z valného zhromaždenia, ak figurujú v spoločnosti viacerí spoločníci, poprípade rozhodnutie jediného spoločníka, ak je spoločnosť jednoosobová. Ďalej je potrebné predložiť obchodnému registru zmluvu o prevode obchodného podielu, súhlasy správcu dane s prevodmi podielov, poprípade čestné vyhlásenie, že spoločník predmetnú povinnosť nemá a spoločne so všetkými dokumentmi návrh na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra.

Čo sa týka poplatkov spojených so zápisom zmeny spoločníka do obchodného registra, treba počítať so súdnym poplatkom, ktorý je vo výške 66 €, ďalej približne 2 € notárovi za osvedčenie pravosti podpisu na návrhu a približne 4 € poplatok za notárske osvedčenie pravosti podpisu na zmluve.

Ušetriť sa dá v prípade podania elektronického návrhu na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra, kde sa súdny poplatok kráti o rovnú polovicu a teda 33 €. Listiny, ktoré sa prikladajú k návrhu, v prípade elektronického podania netreba overovať notárom, stačí ich naskenovať.

Na daňový úrad v súvislosti so zmenou spoločníka v spoločnosti treba doručiť súhlas správcu dane s prepismi podielov. Poplatková povinnosť v tomto prípade nevzniká.

Ak bude vykonanie zmeny spoločníka v obchodnom registri úspešné, získate potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny spoločníka v spoločnosti v obchodnom registri a výpis spoločnosti z obchodného registra. Zmena spoločníka v spoločnosti do obchodného registra bude zapísaná v lehote dvoch pracovných dní odo dňa úhrady súdneho poplatku a bude vydané potvrdenie o zápise zmeny.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie