Zmena účelu prechodného pobytu cudzinca

V tomto článku si prejdeme základné informácie k zmene účelu pobytu.

Prechodný pobyt v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) je vždy udeľovaný iba na konkrétny účel ako napríklad podnikanie, zamestnanie, štúdium alebo zlúčenie rodiny. Pokiaľ účel, na ktorý bol prechodný pobyt udelený zanikne, je to dôvodom na zrušenie prechodného pobytu. V praxi sa však bežne vyskytujú aj prípady, kedy jeden účel prechodného pobytu síce pominie, ale u cudzinca by mohol byť aktuálny iný účel. Uvedenú situáciu si priblížime v článku.

Ak máte záujem o právne služby týkajúce sa prechodného pobytu, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Na aký účel môže mať cudzinec pobyt?

Jednotlivé účely prechodného pobytu sú vymedzené v ustanovení § 21 zákona o pobyte cudzincov nasledovne:

 • podnikanie
 • zamestnanie
 • štúdium
 • osobitná činnosť (kam patrí napr. lektorská činnosť, športová činnosť, umelecká činnosť, dobrovoľnícka činnosť, činnosť novinára akreditovaného v SR a i.)
 • výskum a vývoj
 • zlúčenie rodiny
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
 • priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytov v inom členskom štáte

Na základe prechodného pobytu môže cudzinec vykonávať na území Slovenskej republiky iba takú činnosť, na ktorú bol prechodný pobyt udelený, teda činnosť, ktorá vyplýva z konkrétneho účelu. Iné činnosti môže cudzinec vykonávať, iba pokiaľ mu to zákon výslovne umožňuje. Napr. aj cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na iný účel, ako účel štúdia môže podľa § 20 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov študovať alebo cudzinec s prechodným pobytom na účel štúdia môže podľa § 24 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov podnikať a podobne.

Zmena účelu pobytu

Pokiaľ chce cudzinec vykonávať na území Slovenskej republiky inú činnosť, ako činnosť, na ktorú mu bol udelený prechodný pobyt, je potrebné podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na nový účel. Keďže cudzinec už má udelený prechodný pobyt (hoci na iný účel), bude oprávnený podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu aj priamo na území Slovenskej republiky. Viac o podaní žiadosti o prechodný pobyt sa dočítate tu.

Žiadosť je potrebné predložiť s nasledovnými dokumentmi:

 1. predpísaný formulár žiadosti (pri  zmene účelu pobytu sa používa formulár žiadosti o obnovenie pobytu)
 2. platný cestovný pas
 3. dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm)
 4. doklad preukazujúci nový účel pobytu (napr. ak má byť novým účelom pobytu zamestnanie tak pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa, ak novým účelom je podnikanie tak sa predkladá doklad o podnikaní)
 5. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov od udelenia pobytu alebo na celý pobyt, ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas (neplatí pri pravidelnom dochádzaní do práce cez štátnu hranicu zo susedného štátu). Týmto dokladom môže byť notárom overená nájomná zmluva (v ktorej žiadateľ figuruje ako nájomca / jeden z nájomcov; notárom overené musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu) alebo notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie (v čestnom vyhlásení musia byť notárom overené podpisy všetkých vlastníkov) alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí ubytovania. List vlastníctva sa už nevyžaduje.
 6. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu, ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku životného minima (preukazuje sa pri novom účele zamestnanie – potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo pri iných účeloch – potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca a výpisom z účtu za posledné tri mesiace, pokiaľ je účet vedený v zahraničí)
 7. správny poplatok uhradený e-kolkami (kolky je možné kúpiť na pošte, prípadne aj priamo v kolkomate na oddelení cudzineckej polície

V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov v prípade podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu z dôvodu zmeny účelu prechodného pobytu cudzinec nemusí predložiť doklad preukazujúci bezúhonnosť – výpis z registra trestov (ktorý je inak taktiež povinnou prílohou žiadosti o udelenie prechodného pobytu), ak takýto doklad predložil pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na pôvodný účel.

Zmena účelu pobytu na podnikanie

Pri zmene účelu prechodného pobytu na podnikanie nie je podstatné, aký bol predchádzajúci účel pobytu. Cudzinec však môže mať len jeden účel (čiže ak chce napríklad podnikať, nemôže byť zamestnaný a naopak). 

Pri zmene účelu pobytu na podnikanie je tiež potrebné doložiť doklady vyššie: 

 1. platný cestovný doklad / doklad o pobyte
 2. dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu      
 3. kolok    
 4. doklad preukazujúci nový účel:
  1. pri živnostníkovi sa predkladá osvedčenie o živnostenskom podnikaní
  2. ak ide o fungujúcu obchodnú spoločnosť, v ktorej chce byť štatutárom (konateľom alebo členom predstavenstva), treba doložiť výpis z obchodného registra tejto spoločnosti a zápisnicu z valného zhromaždenia s overenými podpismi spoločníkov o vymenovaní
  3. pri novo zakladanej spoločnosti sa sa predkladá podnikateľský zámer
 5. doklad o ubytovaní
 6. finančné zabezpečenie – potvrdenie o zostatku na osobnom účte vedenom v banke na meno žiadateľa potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 12 násobku životného minima (životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021 je 214,83 EUR), plus potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte vedenom v banke na obchodné  meno spoločnosti potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 100 násobku životného minima (životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021 je 214,83 EUR), pri živnostníkovi vo výške 20-násobku životného minima

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky. V praxi sa však stretávame s tým, že sa pobyt udeľuje na 1,5 až 2 roky

Zmena účelu prechodného pobytu na zamestnanie

Ak sa mení účel pobytu na nový účel – zamestnanie (je jedno, aký bol pôvodný účel pobytu), je potrebné predkladať prísľub zamestnávateľa (na oficiálnom tlačive). Pri prechodnom pobyte na účel zamestnania upozorňujeme, že sa pred podaním žiadosti ohlasuje voľné pracovné miesto na portáli istp.sk, prípadne cez príslušný úrad práce. Ak teda niekto mení účel pobytu, môže si žiadosť o zmenu účelu pobytu podať až 21. deň po zverejnení voľného pracovného miesta, prípadne ak ide o nedostatkovú pozíciu už na 2. deň po zverejnení. Zoznam nedostatkových pozícií nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tu.

Zmena účelu prechodného pobytu zo štúdia na zamestnanie

Bežnou vecou pre cudzincov z tretích krajín, ktorí ukončili štúdium na vysokej škole na Slovensku a zamestnali sa, je potreba vybavenia prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, nakoľko sa v tomto prípade jedná o zmenu účelu pobytu zo štúdia na účel zamestnania. Podľa § 23a ods. 1 písm. t) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov: „Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ cudzinec študoval na slovenskej vysokej škole, špecifikom pri vybavovaní prechodného pobytu je, že nebude potrebné získať povolenie na zamestnanie, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. To sa nahradí potvrdením zamestnávateľa, že sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta od úradu práce nevyžaduje. Na úrad práce je potrebné doniesť len vyplnené tlačivo – informačnú kartu o vzniku pracovného vzťahu.

Podľa zákona o pobyte cudzincov: „Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.“ „Účel pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávateľa, že štátny príslušník tretej krajiny má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje, alebo medzinárodnou zmluvou, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 2.“

Podľa zákona o pobyte cudzincov treba do 3 pracovných dní od úspešného absolvovania štátnic oznámiť cudzineckej polícii skončenie účelu pobytu a odvtedy začína plynúť 30 dňová ochranná lehota na podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. Upozorňujeme, že nesplnenie zákonných povinností cudzincom môže byť dôvodom na zrušenie udeleného prechodného pobytu útvarom cudzineckej polície.

Pri podaní žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania cudzincovi na preukázanie účelu pobytu postačí diplom zo slovenskej vysokej školy a potvrdenie zamestnávateľa, že povolenie na zamestnanie nie je potrebné.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt na účel štúdia má možnosť žiadať o zmenu účelu pobytu na účel zamestnania. Tento občan tak musí urobiť ešte počas trvania štúdia, nakoľko podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov: „ Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak pominul účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt.“ 

Výnimku z uvedené predstavuje prechodný pobyt na účel štúdia udelený cudzincovi podľa § 24 ods. 1 písm. c): „Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná a uskutočňovaná vysokou školou v Slovenskej republike.“ 

V takomto prípade podľa § 31 ods. 6 zákona o pobytu cudzincov: „Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4 alebo § 24 ods. 1 písm. c), nemôže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu na policajnom útvare.

Z uvedeného vyplýva, že o zmenu účelu prechodného pobytu z účelu štúdia na účel zamestnania môže občan tretej krajiny žiadať ak:

 • je žiakom dennej formy štúdia strednej školy a je ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 20 rokov; ak ide o žiaka nadstavbového štúdia, kvalifikačného štúdia, špecializačného štúdia alebo vyššieho odborného štúdia ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 23 rokov, alebo
 • je študentom vysokej školy.

Zmena zamestnania

Aj zmenu zamestnávateľa je potrebné nahlasovať cudzineckej polícii. Opäť platí najprv povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta, až potom sa nahlasuje zmena zamestnania.

O postupe zmeny zamestnávateľa sme Vás informovali v našom článku: Zmena pracovnej pozície alebo zamestnávateľa počas platného pobytu

Lehota na rozhodnutie pri zmene účelu pobytu

Cudzinecká polícia má na rozhodnutie o zmene účelu pobytu 90 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Žiadosť o zmenu účelu pobytu nemusí byť pri odovzdaní kompletná. 

Poplatky pri zmene účelu pobytu

Podľa toho, aký bude nový účel pobytu sa platia nasledovné poplatky:

Poplatky

 • podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. – 132,50 EUR
 • zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. – 99,50 EUR
 • sezónneho zamestnania – 16,50 EUR
 • osobitnej činnosti alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. – 33 EUR
 • zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. – 66 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 33 EUR
 • -pokiaľ bude cudzinec požadovať vydanie dokladu o pobyt v zrýchlenej lehote 24,50 EUR
 • -ak si objedná aj doručenie dokladu o pobyte na adresu 3 EUR

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie