Zodpovednosť likvidátora po zániku likvidovanej spoločnosti ako dlžníka

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 12.04.2017 |

Ústrednou postavou procesu likvidácie je likvidátor, ktorý môže byť fyzickou alebo právnickou osobou. Na základe zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (ďalej ako „OBZ“) likvidáciu môže vykonávať štatutárny orgán spoločnosti, spoločnosťou ustanovený likvidátor alebo likvidátor ustanovený súdom.

Zodpovednosť likvidátora po zániku likvidovanej spoločnosti ako dlžníka

Obsah

Zodpovednosť likvidátora – všeobecne  Nárok na náhradu škody  Zodpovednosť likvidátora voči veriteľom 

Zodpovednosť likvidátora – všeobecne 

Likvidátor v rámci procesu likvidácie vykonáva množstvo úkonov, s ktorými môže byť spojené riziko ohrozenia alebo porušenia práv spoločnosti, členov orgánov spoločnosti alebo tretích osôb. Súčasná právna úprava priamo neodpovedá na otázku zodpovednosti likvidátora za výkon jeho činnosti. OBZ v § 71 ods. 7 nepriamo odkazuje na primerané použitie ustanovení o zodpovednosti za výkon funkcie členov štatutárneho orgánu, keď uvádza: „za výkon svojej pôsobnosti zodpovedajú likvidátori tým istým spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov.“ Avšak vzhľadom na skutočnosť, že OBZ rozlišuje právnu úpravu zodpovednosti štatutárneho orgánu v závislosti od formy obchodnej spoločnosti, bude aj zodpovednosť likvidátorov odlišná v závislosti od toho, akú právnu formu spoločnosť v likvidácií má. 

Prečítajte si aj: Likvidácia spoločnosti

Základnou povinnosťou likvidátora je vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou v zmysle § 135a ods. 1 OBZ. Uvedená formulácia je všeobecná, preto aj zákonodarca v druhej vete § 135 ods. 1 OBZ dispozitívne uvádza, že úlohou likvidátora je zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradením by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu, ohroziť jej záujmy, záujmy spoločníkov alebo tretích strán. Štatutárny orgán/likvidátor pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích strán pred záujmami spoločníkov. Avšak skutočné určenie rozsahu a obsahu pojmu „výkon pôsobnosti s odbornou starostlivosťou“ zákonodarca ponecháva na úvahu súdu pre prípad súdneho sporu. 

Nárok na náhradu škody 

V prípade, že štatutárny orgán/likvidátor nezachoval dostatočnú odbornú starostlivosť a vznikla škoda spôsobená pri výkone funkcie likvidátora, nároky na náhradu škody voči likvidátorovi sa budú spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. OBZ. 

K náhrade škody spôsobenej štatutárnym orgánom/likvidátorom sa v minulosti vyjadroval aj Najvyšší súd Českej republiky, keď v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol, že: „dôsledkom porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu vykonávať funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára je (najmä) vznik povinnosti nahradiť tým spôsobenú škodu, nie neplatnosť právnych úkonov urobených v mene spoločnosti“. Uvedené závery sa presadia aj v prípade porušenia povinnosti likvidátorom spoločnosti. (Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 27.11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2483/2012). 

Zodpovednosť likvidátora voči veriteľom 

V praxi môže nastať situácia, keď likvidátor v rozpore so svojimi povinnosťami neuspokojil v priebehu likvidácie prihlásenú pohľadávku veriteľa ani čiastočne, naopak likvidáciu ukončil a spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra. V prípade, ak nastane uvedená situácia, je potrebné postupovať taktiež v zmysle vyššie uvedeného a žiadať o náhradu škody, ktorá veriteľovi vznikla. Potvrdzujú to aj závery Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý sa v skutkovo rovnakej právnej veci vyjadril nasledovne: „následne zrušenie zápisu o výmaze spoločnosti z obchodného registra, obnovenie likvidácie spoločnosti a vyhlásenie konkurzu na jej majetok, nemôže spôsobiť zánik (už vzniknutého) práva na náhradu škody, žiadny právny predpis s týmito skutočnosťami totiž takýto dôsledok nespája.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 16.03.2010 sp. zn. 29 Cdo 1303/2009. 

V závere je nutné dodať, že v prípade dodatočnej likvidácie podľa § 75a OBZ vzniká veriteľovi právo okrem náhrady škody aj na uspokojenie jeho pohľadávky. 

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.