Zrušenie spoločnosti z dôvodu, že spoločnosť nemá majetok (nemajetnosť)

Je nemajetnosť spoločnosti dôvodom na jej dobrovoľné zrušenie (rozhodnutím spoločníkov)?

Vzhľadom na rozdielnosť rozhodovacej praxe súdov bola otázka, či spoločnosť, resp. družstvo môže rozhodnúť o svojom zrušení z dôvodu, že nemá žiaden majetok zodpovedaná prijatím novely č. 657/2007 Z. z. účinnej od 01.01.2008, ktorá spresnila znenie § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka. Podľa úpravy účinnej do 31.12.2007 „spoločnosť sa zrušuje tiež odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.“Novela upresnila znenie predmetného ustanovenia a stanovila, že „spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie spoločnosti s likvidáciou, alebo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom.“

Ustanovenie § 68 obsahuje úpravu dobrovoľného a núteného zrušenia spoločnosti. V prípade podľa ods. 3 písmena b) dochádza k dobrovoľnému zrušeniu spoločnosti, a to z vôle spoločníkov (členov), na rozdiel od prípadov, ktoré sú uvedené v ods. 6 (tzv. nútené zrušenie spoločnosti na základe rozhodnutia registrového súdu), od prípadov, ktoré sú obsiahnuté v ustanoveniach o jednotlivých právnych formách spoločností alebo od prípadov, ktoré upravujú prechodné alebo záverečné ustanovenia OBZ.

Definícia nemajetnosti

V zmysle dôvodovej správy k prijatej novele č. 657/2007 Z. z. „Nemajetnosť znamená, že zanikli predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti (družstva)…“

Je tiež potrebné upozorniť, že v minulosti bolo možné splatiť základné imanie do pokladne spoločnosti, čo však registrové súdy pri zápise spoločností do obchodného registra neskúmali. Účtovne tak spoločnosť mala majetok, aj keď v skutočnosti tomu tak nebolo. Stanovisko, či spoločnosť je majetná alebo nie treba ustáliť po preskúmaní súvahy spoločnosti. Preto je potrebné pred skonštatovaním nemajetnosti podrobne preskúmať posledné podané daňové priznanie.

Rozhodnutie súdu o nemajetnosti spoločnosti

V zmysle dôvodovej správy k prijatej novele č. 657/2007 Z. z. „Nemajetnosť znamená, že zanikli predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti (družstva) a v takom prípade o zrušení spoločnosti, resp. družstva podľa § 68 ods. 6 písmeno c) rozhoduje iba súd na základe návrhu štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem (napr. spoločník, veriteľ) alebo z vlastného podnetu.“

Uvedené potvrdzuje § 8a ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorý uvádza, že až na základe rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti pre nemajetnosť vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra („Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti bez likvidácie, ak spoločnosť nemá žiaden majetok.“)

Rovnako § 28 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, vymenúva prílohy k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra len pre prípad zrušenia spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie, avšak s právnym nástupcom a možnosť vykonania výmazu spoločnosti na základe rozhodnutia spoločníkov o dobrovoľnom zrušení nespomína.

Je tiež potrebné poukázať na § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka, ktorý opätovne uvádza rozhodnutie súdu ako podklad pre výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra („Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 6 písm. f), súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ibaže ten, kto osvedčí právny záujem, preukáže pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti opak. Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd vykoná výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra.“)

Vzhľadom na uvedené zastávame názor, že spoločníci nemôžu rozhodnúť o zrušení spoločnosti bez likvidácie z dôvodu nemajetnosti spoločnosti. Ak je spoločnosť nemajetná, môžu jej spoločníci podať súdu návrh, aby súd rozhodol o zrušení spoločnosti rozhodnutím.

Uvedené platí tak pre všetky obchodné spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť) ako aj pre družstvo (§ 254 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka). Potvrdzuje to aj odborná právna literatúra (Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha. C.H.Beck, 2010, 681 s.), podľa ktorej „Od 01.01.2008 bola vykonaná zmena v právnej úprave § 68, ktorej účelom je zamedzenie interpretácie dovolenia dobrovoľného zrušenia akciovej spoločnosti bez právneho nástupníctva a bez likvidácie v stave nemajetnosti akciovej spoločnosti.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie