Zrušenie stravných lístkov od 1.1.2015

V súčasnej dobe sa v parlamente nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorého zámerom je odstrániť zo zákona sprostredkovateľov stravovania ako súčasť pracovnoprávnych pravidiel.

Súčasná úprava príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy.

Podľa platnej právnej úpravy stravovanie zamestnávateľ zabezpečuje poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
  • zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby

Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby

Podľa súčasne platnej právnej úpravy  je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Návrh zákona má zo Zákonníka práce odstrániť možnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi stravovanie prostredníctvom sprostredkovateľa stravovania (navrhuje sa odstrániť zo zákona vyššie vyčervenené ustanovenie). Zamestnávateľ tak bude povinný naďalej prispievať zamestnancovi na stravovanie v rovnakej výške (55% ceny jedla), avšak nie vo forme stravovacích lístkov a tak už nebude povinný strhávať zo mzdy zamestnanca časť, ktorú doteraz uhrádzal zamestnanec.

Dôvodová správa tak uvádza, že zamestnanec bude mať vyššiu mzdu a sám rozhodne, ako s príspevkom na stravovanie naloží.

Odôvodnenie potreby úpravy

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona, súčasná právna úprava zabezpečuje sprostredkovateľom stravovania zo zákona pravidelný príjem. “Na jeho dosiahnutie im pritom stačí samotný fakt existencie. Na druhej strane, pre zamestnávateľov a pre reštauračné zariadenia to predstavuje zvýšené výdavky, ktoré by mohli pri svojej činnosti ušetriť, resp. použiť inak.”

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie