Zrušenie vyživovacej povinnosti (výživné) rodiča k dieťaťu

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je v praxi najčastejšie sa vyskytujúcou vyživovacou povinnosťou. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je nepochybne ich zákonnou povinnosťou. Podľa zákona o rodine táto vyživovacia povinnosť trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Dôvody zrušenia vyživovacej povinnosti

Nie je správne sa domnievať, že za okamih zániku vyživovacej povinnosti rodiča k dietaťu je možné považovať dosiahnutie plnoletosti dietaťa. Zrušenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu nie je viazané na dosiahnutie plnoletosti dietaťa. Podľa viacerých súdnych rozhodnutí (napr. R100/1967) „Veková hranica 18 rokov je podľa zákona o rodine význámná len z hľadiska procesného…“

Podľa odbornej právnej literatúry „Ako okolnosť, keď trvá vyživovacia povinnosť rodičov (odôvodnená úlohou rodiča viesť dieťa k získaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium.“ (Horváth, E., Varga, E.: Zákon o rodine. Komentár. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, 310 s.) Uvedené potvrdzuje aj ďalšia odborná právna literatúra (Pavelková, B.: Zákon o rodine. Komentár. 2. Vydanie. Bratislava: C.H.Beck, 2013, 680 s.), ktorá rovnako uvádza, že „vyživovacia povinnosť končí dosiahnutím prvého najvyššieho stupňa vzdelania v bežnom vzdelávacom procese (prvá ukončená vysoká škola alebo univerzita).“ Pokiaľ by vyživované dieťa začalo po ukončení štúdia na prvej vysokej škole navštevovať štúdium na ďalšej vysokej škole, takéto štúdium už nezakladá povinnosť rodiča poskytovať výživné dieťaťu.

Ďalším predpokladom zrušenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu je získanie pravidelného príjmu dieťaťa (napr. mzda zo závislej činnosti, príjem z podnikania).

Zrušenie výživného určeného súdnym rozhodnutím

Pokiaľ bola vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu určená rozhodnutím súdu, o zrušenie vyživovacej povinnosti je potrebné požiadať súd. Rodič, ktorý sa domnieva, že dieťa je schopné samá sa živiť, môže podať návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. Po zvážení všetkých okolností konkrétneho prípadu (situácie na trhu práce, možností rekvalifikácií atď.) súd posúdi, či nastali dôvody pre zrušenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu.

Pokiaľ rodič plnil vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu dobrovoľne a nie na základe rozhodnutia súdu, návrh na súd nemusí podávať.

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu zaniká aj uzavretím manželstva dieťaťa, nakoľko vyživovacia povinnosť manželov má prednosť.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie