5 najčastejších predmetov podnikania

V tomto článku sme sa zamerali na 5 najčastejších predmetov podnikania, o ktoré naši kienti pravidelne prejavujú najväčší záujem. Ide o reštauráciu alebo kaviareň, služby realitnej kancelárie, hotelové služby, kaderníctvo či služby cestovnej kancelárie. Zameriame sa aj na činnosti, ktoré s týmito profesiami úzko súvisia, na čo sa zamerať a povieme si aj všeobecne o výbere predmetu podnikania.

Dovoľujeme si upozorniť, že neexistuje komplexný zoznam predmetov podnikania, a to najmä vzhľadom na existenciu tzv. voľných živností, ktorých názvy majú len odporúčací charakter, ale aj existenciu veľkého množstva osobitných právnych predpisov.

Najčastejšie predmety podnikania

Pokiaľ máte záujem podnikať v nasledujúcich oblastiach, naša advokátska kancelária vám odporúča zápis nasledovných druhov predmetov podnikania do obchodného registra:

Predmet podnikania – reštaurácia, kaviareň 

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
 • pohostinská činnosť
 • predaj na trhoch
 • usporiadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • výroba nápojov
 • iné. 

Predmet podnikania pri realitnej kancelárii – kúpa a predaj nehnuteľností

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
 • prenájom nehnuteľností – prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami – obstarávateľské služby spojené s prenájmom
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
 • reklamná a propagačná činnosť
 • administratívne práce
 • marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
 • obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností 

Hotelové služby 

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • reklamné a marketingové služby
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • administratívne služby
 • počítačové služby
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • skladovanie a uskladňovanie
 • prenájom hnuteľných vecí
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 

Kaderníctvo

 • kadernícke, kozmetické a pedikérske služby
 • upratovanie, deratizačné a dezinsekčné práce a služby
 • vlásenkárstvo a výroba parochní
 • prevádzka stredného odborného učilišťa
 • obchodná činnosť súvisiaca s výkonom jednotlivých činností 

Cestovná kancelária

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • reklamné a marketingové služby
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • administratívne služby
 • predaj leteckých prepravných služieb
 • vedenie účtovníctva
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • prenájom hnuteľných vecí
 • sprievodca cestovného ruchu
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 • informačná činnosť
 • kuriérske služby
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry
 • prevádzkovanie taxislužby

Čo rozumieme pod predmetom podnikania?

Samotný pojem predmet podnikania nie je legálne definovaný v žiadnom právnom predpise. V podmienkach Slovenskej republiky možno podnikať viacerými spôsobmi. Či už pôjde o niektorú z foriem právnických osôb, pri obidvoch formách podnikania sa najčastejšie vykonávajú činnosti, ktoré zaraďujeme medzi:

Živnosti

V prvom rade uvádzame, že existujú tri rôzne druhy živností, a to remeselné, viazané a voľné živnosti. Zoznam remeselných a viazaných živností sa nachádza v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 živnostenského zákona. Voľné živnosti živnostenský zákon priamo neuvádza, existuje len odporúčaný zoznam voľných živností. Podnikateľ, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia môže byť zapísaný najčastejšie v živnostenskom registri, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo v obchodnom registri.

Príklad na remeselné živnosti:

 • murárstvo
 • tesárstvo
 • pokrývačstvo
 • klampiarstvo
 • izolatérstvo
 • strechár
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 • podlahárstvo
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

Príklad na viazané činnosti:

 • prevádzkovanie autoškoly
 • inštruktor autoškoly
 • vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo prekladateľské a tlmočnícke služby
 • vyučovanie v odbore umenia
 • poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
 • sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
 • horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách

Príklad na voľné živnosti

Dostupné tu.

Iné než živnostenské oprávnenie

V tomto prípade hovoríme o tzv. slobodných povolaniach, medzi ktoré zaraďujeme veterinárnych lekárov, audítorov, daňových poradcov či advokátov. Povolenie na výkon týchto činností zvyčajne vydáva príslušná stavovská samosprávna organizácia (komora, združenie) danej profesie, ktorá vedie zoznam príslušníkov organizácie a ďalších zapisuje do zoznamu po preukázaní odbornej spôsobilosti, prípadne splnení ďalších podmienok stanovených právnymi predpismi. 

Ako príklad sme sa rozhodli použiť voľné povolanie advokáta. Ako sme už spomínali, advokát nie je živnostníkom. Výkon advokácie upravuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 586/2009 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Kto je advokátom a čo je predmetom jeho činnosti, čiže predmetom podnikania upravuje § 2 a nasl. zákona o advokácii: „Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie komora. Advokát je oprávnený na poskytovanie právnych služieb.“ Zákon o advokácii umožňuje v zmysle § 12 vykonávať advokáciu:

 • samostatne
 • v združení spolu s inými advokátmi
 • ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti
 • ako komplementár komanditnej spoločnosti
 • ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným

Pokiaľ vykonáva činnosť vo forme obchodnej spoločnosti, zapisuje sa do obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra, ktorý je dostupný na stránke www.orsr.sk, vieme následne zistiť, aký predmet podnikania má advokát – pôjde rovnako o „poskytovanie právnych služieb.“

Osobitné oprávnenie na prevádzku poľnohospodárskej výroby

Vydáva sa samostatne hospodáriacemu roľníkovi podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnom podnikaní“). Samostatne hospodáriaci roľník sa zapisuje do osobitnej evidencie obce. Pokiaľ by mal záujem, môže byť na základe vlastnej žiadosti zapísaný aj do obchodného registra. Nepôjde však o subjekt, ktorý sa do obchodného registra zapisuje obligatórne. 

Zákon o súkromnom podnikaní občanov ustanovuje, že samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a vo vodných plochách. Túto činnosť môže vykonávať osobne alebo prostredníctvom tretej osoby. V zmysle § 12a zákona o súkromnom podnikaní občanov predmetom jeho podnikania môže byť

 • výroba výrobkov poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov a to najmä prostredníctvom predaja;
 • úprava a spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie;
 • poskytovanie príležitostnej práce alebo výkonov v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty;

Pokiaľ by chcel samostatne hospodáriaci roľník začať podnikať v niektorom predmete podnikania, ktoré sú uvedené vyššie, musí vykonať nasledovné úkony:

 • Návšteva obecného/mestského úradu podľa miesta lokalizácie poľnohospodárskeho pozemku, kde musí ohlásiť začiatok svojej činnosti. Na základe ohlásenia ho príslušný obecný/mestský úrad zapíše do príslušnej evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. O zápise do evidencie vydá príslušný úrad samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie v lehote 30 dní. Ďalšou povinnosťou, ktorá samostatne hospodáriacemu roľníkovi vyplýva zo zákonných ustanovení je upovedomiť nasledujúce príslušné orgány – orgán vykonávajúci správu dane t.j. daňový úrad, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky – t.j. Štatistický úrad SR a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie t.j. Sociálnu poisťovňu.
 • Štatistický úrad následne vydá samostatne hospodáriacemu roľníkovi príslušné identifikačné číslo – IČO.
 • Po obdŕžaní IČO sa registruje na príslušnom daňovom úrade, na základe čoho mu bude udelené daňové identifikačné číslo DIČ. Povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty je až po splnení obratu vo výške 49 790,00 EUR za posledných 12 mesiacov.
 • Registrácia v Sociálnej poisťovni sa vyžaduje najmä kvôli zamestnancom a odvodom.

V zmysle § 12e zákona o súkromnom podnikaní občanov „sa samostatne hospodáriaci roľník vedený v evidencii podľa § 12b môže dať zapísať do podnikového registra. Návrh na zápis môže v takom prípade podať k začiatku kalendárneho roka, najneskôr do 15. februára bežného roka, a súčasne je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť orgán príslušný na evidenciu.“ 

Dokumenty, ktoré je potrebné priniesť na obecný/mestský úrad:

 • občiansky preukaz
 • žiadosť o registráciu (dostupný na internetovej stránke príslušného úradu)
 • list vlastníctva/nájomná zmluva k pozemku
 • kolok k hodnote 6,50 EUR
 • prípade osobitné povolenia (ak sa na daný druh činnosti vyžadujú)

Dovoľujeme si však upozorniť, že ide o činnosť odlišnú od výkonu živnosti, na ktorú sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie