Ako založiť rodinný podnik?

S účinnosťou od roku 2022 by mohli vznikať rodinné podniky. Pripravovaná zmena zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch má okrem zmien v sociálnych podnikoch zakotviť aj právnu úpravu pre rodinné podniky. Čo je potrebné splniť, aby bol aj Váš podnik považovaný za rodinný si môžete prečítať v našom článku.

Vymedzenie rodinného podniku

Rodinným podnikom môže byť v zmysle navrhovaného znenia novely subjekt, ktorý:

  • je podnikateľským subjektom, a to obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ
  • má základný dokument, ktorý obsahuje záväzok zosúlaďovania riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb a ich vplyvu na rozhodovacie právomoci podniku, najmä k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície
  • má zriadenú radu rodinného podniku a určený spôsob jej fungovania

S ďalšími podmienkami sa počíta v závislosti od právnej formy (pričom určité modifikácie sú prípustné v prípade ochrany investície osoby, ktorá nie je členom rodiny na základe investičnej zmluvy):

  • v prípade obchodnej spoločnosti je podmienkou, aby aspoň dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávali väčšinu hlasovacích práv, aby bol najmenej jeden člen spoločnej rodiny štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, aby najmenej dvaja členovia rodiny mali hospodársky prospech z podnikania spoločnosti spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení alebo aby jeden člen spoločnej rodiny bol jediným spoločníkom / akcionárom spoločnosti a súčasnej jej štatutárnym orgánom / členom štatutárneho orgánu a najmenej jeden iný člen rodiny bol štatutárnym orgánom / členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo členom dozornej rady spoločnosti alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou alebo v právnom vzťahu na základe príkaznej zmluvy
  • v prípade družstva je podmienkou, aby najmenej dvaja členovia rodiny vykonávali väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen rodiny bol štatutárnym orgánom / členom štatutárneho orgánu alebo aby aspoň dvaja členovia rodiny mali hospodársky prospech z podnikania družstva predstavujúci viac ako 50 % zisku po zdanení
  • v prípade fyzickej osoby – podnikateľa je podmienkou, aby najmenej jeden člen rodiny bol v pracovnoprávnom vzťahu alebo v právnom vzťahu na základe príkaznej zmluvy s podnikateľom – fyzickou osobou alebo aby bol členom rady rodinného podniku

Rada rodinného podniku

Rada rodinného podniku je kolektívny orgán s najmenej tromi členmi. Jej vnútorná organizácia a fungovanie sú zakotvené v štatúte rady rodinného podniku. Návrh zákona príkladmo vymedzuje, čo má by v jej kompetencii. Má ísť napr. o určovanie dlhodobého strategického smerovania podniku, definovanie vzťahov medzi rodinou a rodinným podnikom, plánovanie nástupníctva a podobne.

Evidovaný rodinný podnik

Podnik, ktorý spĺňa vyššie vymedzené podmienky môže požiadať o zaradenie do evidencie rodinných podnikov. Na tento účel vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ministerstvo“) formulár. Žiadosť posudzuje ministerstvo. Podnik, ktorý bude zaradený do evidencie bude môcť používať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“

Registrovaný rodinný podnik

Okrem evidovaného rodinného podniku návrh zákona rozlišuje ešte registrovaný rodinný podnik so skratkou r. r. p. Pre získanie statusu registrovaného rodinného podniku musia byť oproti evidovanému rodinnému podniku splnené ďalšie zákonné podmienky navyše. Registrovaný rodinný podnik musí reálne vykonávať hospodársku činnosť (nestačí iba formálny zápis o vzniku v príslušnom registri), musí mať sídlo na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu EÚ, musí byť bezúhonný (rovnako aj jeho štatutárny orgán), nedopustil sa zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu, nie je v konkurze, reštrukturalizácii, likvidácii a nemal zrušený štatút registrovaného rodinného podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu alebo nebolo právoplatne rozhodnuté o nepriznaní štatútu registrovaného podniku v období šesť mesiacov pred podaním žiadosti.

Formulár žiadosti takisto určí ministerstvo, ktoré aj posudzuje žiadosť spolu s prílohami a overuje splnenie podmienok a vydáva osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného rodinného podniku.

Špecifikom registrovaného rodinného podniku má byť povinnosť použiť najmenej 15 % zo zisku po zdanení na posilnenie svojich vnútropodnikových vzťahov a vonkajších vzťahov v období do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky. Konkrétne môže ísť o použitie prostriedkov napr. na vzdelávanie členov rodiny, dôchodkové zabezpečenie členov rodiny, rekreačné pobyty členov rodiny a zamestnancov a pod. alebo aj na doplnenie do osobitného fondu zriadeného na tento účel. Percentuálne časti zisku určené na tento účel majú byť vymedzené v základom dokumente, ktorý sa predkladá na ministerstvo ako príloha žiadosti o registráciu.

Navrhovaná účinnosť je od 01.01.2022.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie