Ako zmeniť sídlo spoločnosti a oznámiť zmeny do OR?

Za zmenu sídla spoločnosti sa považuje zmena zapísaných údajov v obchodnom registri SR. Pre zmenu sídla spoločnosti, ako aj pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných údajov platí, že musí byť oznámená príslušnému obchodnému registru v zákonnej lehote 30 dní a živnostenskému registru v zákonnej lehote 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.

Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti v súlade so spoločenskou zmluvou/ zakladateľskou listinou príjme v spoločnosti s ručením obmedzeným valné zhromaždenie alebo jediný spoločník. Rozhodnutie musí mať písomnú formu. V prípade jediného spoločníka, spoločník spíše svoje rozhodnutie a podpíše ho. V prípade valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorá je podpísaná všetkými spoločníkmi. V rozhodnutí musí byť uvedené, že jediný spoločník/ valné zhromaždenie prijali rozhodnutie, ktorým rozhodli o zmene sídla spoločnosti na novú adresu. Takisto je potrebné uviesť, že prijali úplné znenie spoločenskej zmluvy. V prípade zmeny sídla spoločnosti je potrebné zmeniť spoločenskú zmluvu/ zakladateľskú listinu a to v úvodných ustanoveniach, kde sa uvádza sídlo spoločnosti a úplné znenie podpíše konateľ spoločnosti.

Ďalšia povinnosť pri zápise zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra SR je preukázať sa oprávnením užívať nehnuteľnosť, kde má spoločnosť nové sídlo. Na preukázanie stačí písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Netreba mať k nehnuteľnosti ani vlastnícke právo ani nájomnú zmluvu.

Zmena sídla spoločnosti sa obchodnému registru podáva ako návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v spoločnosti s ručením obmedzeným. Vzniká tu kolková povinnosť vo výške 66 €, poprípade sa poplatok zaplatí prevodom na účet.

K návrhu na zmenu sídla sa priloží úplné znenie spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny v dvoch vyhotoveniach, zápisnica z valného zhromaždenia v počte 1x, súhlas vlastníka nehnuteľnosti/ nájomná zmluva/ list vlastníctva k nehnuteľnosti v počte 1x.

Ak podaný návrh na zmenu sídla spoločnosti obsahuje všetky potrebné náležitosti, okresný súd zapíše zmeny do dvoch pracovných dní odo dňa zaplatenia súdneho poplatku.

Zmena sídla spoločnosti / firmy a ohlasovacia povinnosť

Zmenu zapísaných údajov je potrebné ohlásiť živnostenskému registru. Ak sa zmenou sídla spoločnosti mení aj sídlo daňového úradu, je potrebné túto zmenu ohlásiť správcovi dane. Daňový úrad vyzve na vrátenie osvedčenia o registrácii spoločnosti pre daň z príjmov PO, resp. DPH a následne vydá nové osvedčenie so zapísaným novým sídlom spoločnosti.

Zmenu sídla nie je možné vykonať, pokiaľ nie je vykonaná premena vkladov a základného imania na eurá. S vykonaním zmeny sídla spoločnosti je potrebné súčasne vykonať aj premenu na eurá.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie