Ako zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko?

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú účinnými nástrojmi a inštitútmi trhu práce, ktoré pomáhajú zamestnať sa znevýhodneným zdravotne postihnutým občanom. Získaniu statusu chránenej dielne a chráneného pracoviska sme sa rozhodli venovať v dvoch článkoch. V prvom sa zameriame na všeobecný pojem chránenej dielne a chráneného pracoviska a podmienky ich vzniku, ak žiadateľ nechce požadovať príspevok na ich zriadenie. Obsahovo sa obmedzíme na vznik chránenej dielne a chráneného pracoviska s dôrazom na konkrétny postup a náležitosti žiadosti. Príspevok na vytvorenie chráneného pracoviska a chránenej dielne, resp. žiadosť o ich zriadenie s príspevkom bude obsahom nasledujúceho článku, ktorý bude doplnkom predkladaného textu.

Stručná všeobecná charakteristika chránenej dielne a chráneného pracoviska

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom a účinnom znení (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) definuje chránenú dielňu a chránené pracovisko ako pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Zákon o službách zamestnanosti za chránenú dielňu považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Popri definícii chránenej dielne a chráneného pracoviska je nevyhnutné zadefinovať si aj pojem, kto sa rozumie zamestnancom so zdravotným postihnutím. Zamestnancom so zdravotným postihnutím pre účely chránenej dielne je podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom a účinnom znení zdravotne postihnutý občan / zamestnanec, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Ďalším dôležitým pojmom, je že musí ísť o zamestnanca, ktorý si nie je schopný nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce. V prípade, ak zriaďovateľ chránenej dielne alebo chráneného pracoviska nechce požadovať príspevok na ich zriadenie, nemusí zamestnať občanov evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Môže napr. vytvoriť chránenú dielňu už pre neho zamestnaných zamestnancov, ale vždy musí preukázať to, že pred tým neboli schopní nájsť si pracovné miesto na otvorenom trhu práce. To je najjednoduchšie preukázať predošlou evidenciou v evidencii nezamestnaných alebo žiadosťami o prácu, absolvovanými pohovormi a pod.

Proces získania postavenia chránenej dielne a chráneného pracoviska

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže požiadať právnická alebo fyzická osoba. Proces priznania postavenia chránenej dielne a chráneného pracoviska možno rozdeliť do dvoch fáz, ktoré sa uskutočňujú pred dvoma inštitúciami: V súčasnosti z dôvodu zvýšeného zaťaženia regionálnych úradov verejného zdravotníctva kvôli pandémii, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nevyžadujú doloženie právoplatného rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Obhliadku priestorov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v súvislosti s priznaním postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska uskutočňujú pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Osoba, ktorá chce získať postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je povinná získať rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva podľa miesta pracoviska, ktoré bude chránenou dielňou, resp. chráneným pracoviskom. Súčasťou žiadosti sú prílohy, ktoré je nevyhnutné predložiť:

 1. Originál alebo overená kópia výpisu z Obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra, kde je osoba evidovaná.
 2. List vlastníctva originál alebo overená kópia originálu k priestorom, kde bude chránené pracovisko alebo chránená dielňa zriadená. Ak nie je vlastníkom priestorov, tak overenú kópiu nájomnej zmluvy.
 3. Doklad, že priestory sú skolaudované na predmetný účel. Vždy musí ísť o nebytový priestor, ktorý je určený na daný účel. Napr. kancelárske priestory nemôžu byť chránenou dielňou výrobnej haly a pod.
 4. Ku každému jednému zamestnancovi, ktorý bude na danom pracovisku pracovať:  a.) Doklad Sociálnej poisťovne z ktorého vyplýva invalidita, resp. jej miera. b.) Posudok lekára, že uchádzač môže vykonávať predmetnú prácu v danom prípade postačuje potvrdenie všeobecného lekára u ktorého sa zdravotne postihnutá osoba lieči. c.) Rovnako musí byť preukázaný druh invalidity. Ak ten nie je súčasťou rozhodnutia Sociálnej poisťovne môže sa preukázať čestným vyhlásením zamestnanca.
 5. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 50,- EUR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva má na rozhodnutie lehotu 30 dní. Samozrejme sa zo strany žiadateľa vyžaduje súčinnosť, keďže je nevyhnutné vykonanie obhliadky priestorov. Za chránenú dielňu / chránené pracovisko, môže byť vyčlenená aj časť zamestnávateľa, ale predmetom ohliadky bude celá budova, kde sa chránená dielňa, resp. chránené pracovisko bude nachádzať.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Postavenia chráneného pracoviska a chránenej dielne priznáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta, kde sa bude pracovisko, ktoré je chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom nachádzať. Takže rozhodujúce nie je sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa. V žiadosti, ktorá je dostupná na internetových stránkach ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny sa musia uviesť zákonné náležitosti. Je potrebné uviesť obchodné meno, sídlo, ICO, informáciu či je žiadateľ platiteľom DPH. Uvádza sa bankové spojenie žiadateľa, ktoré je potrebné napriek tomu, že sa nepožaduje príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Dôležitou náležitosťou žiadosti je aj hlavný predmet činnosti žiadateľa a jeho klasifikácia podľa kódu SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností, 4 – miestny kód podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z.). V žiadosti sa uvádza predmet činnosti chránenej dielne / chráneného pracoviska a názov ekonomickej činnosti, ktorá bude na tomto pracovisku vykonávaná. Žiadateľ musí uviesť údaje o štatutárnych zástupcoch, ako aj o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu s úradmi (zvyčajne je to ekonóm žiadateľa alebo zamestnanec personálneho odd.). Žiadosť ďalej musí obsahovať údaje o chránenej dielni, resp. o pracovisku a štruktúru pracovných miest.

Prílohami žiadosti sú:

 • Originál alebo overená kopia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie, kde je žiadateľ evidovaný. Výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti.
 • Rovnako sa predkladá doklad o vlastníctve priestorov, ktorým je originál alebo overená fotokópia listu vlastníctva, resp. nájomná zmluva. Doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov – originál alebo overená fotokópia listu vlastníctva.
 • Právoplatné rozhodnutie orgánu na úseku verejného zdravotníctva (viď vyššie).
 • Charakteristika pracovného miesta v ktorej je potrebné uviesť popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia ako aj pracovných podmienok vytvorených pre občana so zdravotným postihnutím. V danom prípade nejde o rozsiahly plán, či podnikateľský zámer, ale o stručný popis činností, popis pracovísk a jeho umiestnenia a pracovných podmienok vytvorených pre občana so zdravotným postihnutím.
 • Kópie:
  • Pracovnej zmluvy s občanom so zdravotným postihnutím.
  • Prihlášky na sociálne poistenie a prihlášky na zdravotné poistenie (potvrdené úradom).
  • Rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne alebo posudky útvaru sociálneho zabezpečenia na preukázanie invalidity a percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, aktuálny doklad o trvaní invalidity (pokles schopnosti oproti zdravému zamestnancovi musí byť viac ako 40 %).
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže požadovať ďalšie dokumenty. V zásade sa vyžadujú doklady o vzdelaní zamestnancov a doklad o vstupnej lekárskej prehliadke (potvrdzujúci, že zamestnanec môže vykonávať danú prácu) a v neposlednom rade preukázanie nemožnosti zamestnať sa (viď vyššie).

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade chránenej dielne je nevyhnutné aby na pracovisku pracovalo aspoň 50 % občanov zdravotne postihnutých. Tento počet nemusí napĺňať zamestnávateľ ako celok, ale stačí ak je zachovaný na pracovisku vyhradenom ako chránená dielňa. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny prizná potvrdenie o postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie