Príspevok na zriadenie chránenej dielne

Ak ste sa spolu so zriadením chránenej dielne rozhodli požiadať aj o poskytnutie finančného príspevku, prinášame Vám stručný prehľad týkajúci sa nielen výšky samotného príspevku, ale aj samotného postupu k jeho získaniu. V prípade záujmu o založenie chránenej dielne / chráneného pracoviska, resp. v prípade záujmu o príspevok na jeho zriadenie Vám radi poskytneme naše právne služby, kontaktujte nás na office@akmv.sk  alebo telefonicky na 02/4333 3509.

Proces a potrebné doklady

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa príspevok poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za takéto náklady sa pritom považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca.

Prečítajte si aj:

Pre poskytnutie príspevku je potrebné vyplniť formulár žiadosti, ktorý sa nachádza na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. K samotnej žiadosti je potrebné pripojiť viacero ďalších dokumentov

 1. zriaďovaciu listinu – napr. ak ste obchodná spoločnosť, tak sa predkladá originál alebo overená kópiu výpisu z Obchodného registra (nie staršia ako 3 mesiace, ku dňu podania žiadosti)
 2. doklad o vlastníctve alebo o nájme priestorov, v ktorých je zriadená chránená dielňa. Opäť možno predložiť buď originál, alebo overenú fotokópiu listu vlastníctva
 3. podnikateľský zámer – rozsah a štruktúru podnikateľského zámeru nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu)
 5. potvrdenie preukazujúce splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne)
 6. čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že spĺňate podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti a že sa Váš podnik nenachádza v ťažkostiach (toto tlačivo Vám poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
 7. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že ste neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (originál alebo overenú kópiu)
 8. overenú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu
 9. ďalšie dokumenty, ktoré si od Vás úrad môže vyžiadať

O poskytnutí príspevku, rovnako ako aj o samotnom priznaní chránenej dielne, rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorému je potrebné riadne vyplnenú žiadosť spolu so všetkými prílohami odovzdať. Príslušnosť úradu pri oboch žiadostiach sa posudzuje podľa územného obvodu, v ktorom máte záujem zriadiť si chránenú dielňu. O tom, či Vám bude, alebo nebude príspevok poskytnutý, rozhoduje konkrétne Výbor pre otázky zamestnanosti, ktorý má zriadený každý úrad.

Definícia chránenej dielne a chráneného pracoviska

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Za chránené pracovisko na účely tohto zákona sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona.

Priznanie postavenia chránenej dielne a chráneného pracoviska

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska po splnení povinností doloží úradu rozhodnutieorgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Z dôvodu zvýšenej vyťaženosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva počas pandémie sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny až do odvolania právoplatné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva nedokladá.

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie. 

Žiadosť o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov.

Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa zákona alebo na základe jej písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.

Povinnosti osoby, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná:

 1. zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne
 2. viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
 3. oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny
 4. oznámiť úradu zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny

Ústredie a úrad vedie zoznam chránených dielní a chránených pracovísk. Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk ústredie a úrad zverejňuje a polročne aktualizuje na svojom webovom sídle.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Účel príspevku

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za náklady na zriadenie pracovného miesta sa považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta.

Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý bol prijatý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránené pracovisko.

Výška príspevku

Výška príspevku závisí od skutočnosti, či si hodláte zriadiť chránenú dielňu v bratislavskom kraji, alebo v nejakom inom kraji na Slovensku.

V bratislavskom kraji je maximálna suma, ktorú môžete získať o niečo nižšia ako v ostatných krajoch, konkrétne ide o najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, od 1. 1. 2016 je výška príspevku 4 645,40 EUR.

V ostatných krajoch sa výška príspevku ďalej odvíja od miery nezamestnanosti. V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, od 1. 1. 2016 je výška príspevku 5 574,48 EUR.

V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, od 1. 1. 2016 je výška príspevku 6 039,02 EUR.

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je:

 1. v bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje
 2. v ostatných krajoch:
  1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje
  2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje

Poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

V súčasnosti je z dôvodu pandemickej situácie poskytovanie tohto príspevku až do odvolania pozastavené.

Za štandardných okolností  sa príspevok poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady; tieto doklady je zamestnávateľ povinný predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.

Podmienky poskytnutia príspevku:

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť kalendárnych mesiacov.

Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil túto povinnosť, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.

Poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Úrad poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím a ktorá na chránenom pracovisku prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov , ak o príspevok písomne požiada. O tento príspevok je možné požiadať aj v súčasnosti, jeho poskytovanie nebolo na rozdiel od vyššie uvedeného príspevku pozastavené.

Za prevádzkové náklady, na ktorých úhradu sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok sú považované nasledovné náklady:

 • nájomné a náklady na služby spojené s nájomným
 • náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ
 • náklady na palivo a energiu
 • vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu
 • náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb
 • náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím
 • náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
 • náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ
 • náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Za prevádzkové náklady chráneného pracoviska zriadeného občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok sú považované:

 • nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným
 • náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím
 • náklady na palivo a energiu
 • vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu
 • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov
 • náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím
 • náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chráneného pracoviska
 • náklady na opravu a údržbu zariadenia chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím
 • náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad je najviac:

 • 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času
 • 5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času

Úrad poskytuje príspevok za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok, najviac vo výške 25 % zo súm uvedených vyššie. Doklady podľa prvej vety sú zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba povinní predložiť úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok poskytuje. Úrad poskytne príspevok do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov podľa prvej vety.

Po schválení žiadosti o poskytnutie príspevku

Ak dôjde zo strany výboru k schváleniu Vašej žiadosti – proces sa tým ešte nekončí. Príspevok Vám bude poskytnutý na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi Vami a úradom a vyplatený Vám bude do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady. Tieto doklady pritom môžete predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o poskytnutí príspevku. V súvislosti s jeho poskytnutím netreba zabúdať na to, že na Vás zo zákona prechádzajú isté povinnosti: 

 • pracovné miesta, na ktorých zriadenie Vám bol poskytnutý príspevok, môžete obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť iba v prípade, že sú dočasne voľné, na základe predchádzajúceho súhlasu úradu najviac na obdobie deväť kalendárnych mesiacov
 • zriadené pracovné miesto ste povinný zachovať v chránenej dielni najmenej dva roky
 • všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni, na ktoré Vám bol poskytnutý príspevok, ste povinný nahlásiť úradu do 30 kalendárnych dní

V súvislosti s poskytnutím príspevku, najmä s ohľadom na zložitosť procesu, Vás chceme na záver upozorniť, že na jeho poskytnutie neexistuje právny nárok. Inými slovami, aj keď predložíte všetky uvedené dokumenty a absolvujete celý vyčerpávajúci proces, nikto Vám nemôže zaručiť, že ho i skutočne dostanete.

Náhradné plnenie pri zadaní zákazky chránenej dielni / pracovisku

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov, sú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti povinní zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím a to v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu ich zamestnancov. Splnenie tejto povinnosti preukazuje zamestnávateľ do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive predpísanom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

Povinnosť zamestnávateľa platiť zvýšený odvod

Ak však zamestnávateľ nezamestnáva vyššie určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím, je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza.

Ako sa vyhnúť zamestnávaniu zdravotne postihnutých a plateniu odvodu

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím ako je vyššie uvedené si môže zamestnávateľ splniť aj tým, že si objedná zákazku – tovar alebo službu s peňažným plnením od:

 • chránenej dielne alebo
 • chráneného pracoviska zriadeného občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť (nie však napr. v prípade, ak chránené pracovisko zriadi právnická osoba)

Tovarom sa pritom myslí výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, ktorý je určený na predaj.

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť zadaním zákazky.

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko zriadené občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, sa započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Zamestnávatelia, ktorí využijú toto náhradné plnenie, musia preukázať úradu práce zadanie zákazky najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie