Likvidácia firmy – s.r.o.

V tomto článku sme pre Vás pripravili informáciu k postupu likvidácie firmy.

Postup likvidácie spoločnosti

K likvidácii spoločnosti je potrebné prijať nasledujúce rozhodnutia a vykonať nasledujúce kroky:

 • Prijatie rozhodnutia spoločníkov o zrušení spoločnosti.
 • Ustanovenie likvidátora, súhlas s ustanovením za likvidátora a podpisový vzor likvidátora – V rozhodnutí (spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti) o zrušení spoločnosti sa môže zároveň okrem zrušenia firmy rozhodnúť aj o ustanovení likvidátora. Ak sa to nesprávi súčasne s týmto rozhodnutím, zákon stanovuje lehotu 60 dní od zrušenia spoločnosti, dokedy je potrebné likvidátora ustanoviť. Ak v tejto lehote nebude ustanovený likvidátor spoločníkmi, ustanoví ho súd pod podmienkou zloženého preddavku na likvidáciu.
 • Podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do Obchodného registra, ktorým sa zapíše vstup firmy do likvidácie, zápis likvidátora a zápis spôsobu konania likvidátora.
 • Likvidátor zostaví mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie.
 • Likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom bezodkladne po vstupe do likvidácie.
 • Likvidátor je povinný zverejniť vstup spoločnosti do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva.
 • Vyhotovenie zoznamu pohľadávok (základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie).
 • Uloženie zoznamu pohľadávok do zbierky listín (do uplynutia 30 dní od vyhotovenia zoznamu prihlásených pohľadávok).
 • Vyhotovenie zoznamu majetku.
 • Ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Táto lehota sa predlžuje o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.
 • Oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) likvidátor bezodkladne zverejní.
 • Ak do 60 dní po zverejnení oznámenia o skončení likvidácie spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti nerozhodne inak, považujú sa účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku márnym uplynutím tejto lehoty za schválené.
 • Po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor zverejní o tom oznámenie a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo.
 • Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Zmena obchodného mena v likvidácii

Vstupom spoločnosti do likvidácie sa zmení aj obchodné meno spoločnosti a podnikateľ bud povinný uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav (s dodatkom „v likvidácii“).

Likvidátor

Likvidátorom môžu byť nasledovné osoby:

 • ten, kto je zapísaný v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohol by byť inak ustanovený za člena štatutárneho orgánu spoločnosti
 • ten, kto je zapísaný do zoznamu správcov konkurznej podstaty

V prvom prípade tak likvidátorom môže byť len osoba zapísaná v registri obyvateľov:

 • občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky
 • cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky

Spoločníci spoločnosti si tak môžu zvoliť za likvidátora svojej spoločnosti vyššie uvedené osoby, cudzincov si môžu zvoliť len s prihláseným pobytom na Slovensku. Cudzinci bez pobytu na Slovensku (alebo so schváleným azylom) nemôžu byť vymenovaní za likvidátora.

Bližšie podmienky, kto môže byť ustanovený za likvidátora, môže upravovať spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy aspoločnosti.

Pokiaľ rozhodnú o ustanovení likvidátora spoločníci, musí byť podaný návrh na zápis likvidátora do obchodného registra. Návrh podáva likvidátor. 

V niektorých prípadoch môže likvidátora ustanoviť aj súd. Súd vyberie likvidátora náhodným výberom z osôb, ktoré by mohli byť pre prípad vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti ustanovené za správcu konkurznej podstaty, a to aj bez ich súhlasu. Súd zapíše správcu konkurznej podstaty do obchodného registra ako likvidátora bez návrhu.

Úkony likvidátora počas likvidácie firmy

Počas likvidácie je likvidátor oprávnený robiť úkony smerujúce k likvidácii firmy a najmä:

 • plniť záväzky spoločnosti
 • uplatniť pohľadávky spoločnosti
 • prijímať plnenia
 • konať pred súdmi a inými orgánmi
 • uzavrieť zmier a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov
 • uzatvárať nové zmluvy smerujúce k ukončeniu doterajších právnych vzťahov

Preddavok na likvidáciu

Pred zápisom likvidátora do obchodného registra musí spoločnosť zložiť do úschovy u notára preddavok na likvidáciu vo výške 1.500 EUR.

Preddavok na likvidáciu slúži iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti.Pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti preddavok na likvidáciu podlieha konkurzu, ibaže návrh na vyhlásenie konkurzu podal likvidátor; v takom prípade vydá notár hodnotu preddavku na likvidáciu likvidátorovi, ktorý bol v čase vyhlásenia konkurzu zapísaný v obchodnom registri ako likvidátor tejto spoločnosti.

Povinnosti v súvislosti s likvidáciami začatými do 01.10.2020

Záverom článku upozorňujeme aj na ďalšie povinnosti. Jedna sa týka likvidácií spoločností, ktoré boli začaté do účinnosti novely Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. (do 01.10.2020).

 • 768s „(7) Ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak, likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. septembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.

(8) Likvidátor ustanovený v likvidáciách podľa odseku 7 je povinný najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

(9) Ak likvidátor povinnosť podľa odseku 8 nesplní včas, predpokladá sa úpadok spoločnosti alebo družstva.

(10) Ustanovenie § 68 ods. 4 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2020 sa použije rovnako aj na likvidácie, ktoré sú do 30. septembra 2020 prerušené.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie