Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR a elektronické podanie

Aktualizované: 28.01.2021 | Vytvorené: 25.04.2014 |

V prípade, ak dôjde k odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra z dôvodu, že návrh a/alebo prílohy k návrhu nespĺňajú podmienky na vykonanie zápisu, je možné podať proti odmietnutiu návrhu námietky.

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR a elektronické podanie

Obsah

Lehota na podanie námietok Lehota na rozhodnutie o námietkách Zamietnutie námietok Elektronický návrh na zápis do obchodného registra a podanie námietok Praktické skúsenosti – podanie listinných námietok pri elektronickom podaní

Lehota na podanie námietok

Navrhovateľ môže podať písomne námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do 15 dní odo dňa vydania alebo doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu. Námietky sa podávajú na tom registrovom súde, ktorý vykonanie zápisu odmietol. Ak sa raz námietky podajú, nie je ich možné vziať späť. V námietkach môže najmä doplniť chýbajúce údaje, opraviť nesprávne údaje a odstrániť nedostatky, pre ktoré bolo vykonanie zápisu odmietnuté.

Lehota na rozhodnutie o námietkách

O námietkach rozhoduje registrový súd v lehote desiatich pracovných dní od ich doručenia. V prípade námietok sa neuplatňuje lehota 2 pracovných dní, ako je to od 1.1.2014 v prípade rozhodovaní o samotných návrhoch na zápis (viac v našom článku: Skrátenie lehoty na zápis do obchodného registra na 2 pracovné dni).

Vzhľadom na dlhú lehotu na rozhodnutie o námietkách v porovnaní s lehotou na rozhodnutie o návrhu, je možné namiesto námietok podať nový návrh, o ktorom sa rozhodne spravidla skôr. V tomto prípade sa ušetrí čas, avšak poplatok za nový návrh bude vyrubený opätovne. Predchádzajúce konanie v tej istej veci nebude prekážkou rozhodovania o novom návrhu.

Zamietnutie námietok

V prípade nedoloženia požadovaných príloh resp. neopravenia chýb v návrhu či prílohách, môžu byť námietky zamietnuté. O zamietnutí námietok sudca rozhoduje uznesením. Proti tomuto uzneseniu je však prípustné odvolanie s odvolacou lehotou 15 dní.

Elektronický návrh na zápis do obchodného registra a podanie námietok

Poďla Občianskeho súdneho poriadku námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu možno podať elektronickými prostriedkami. Námietky musia byť podané v elektronickej podobe tlačiva. Elektronické tlačivá sa nachádzajú na stránke ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Tlačivo musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa.

Praktické skúsenosti – podanie listinných námietok pri elektronickom podaní

Donedávna aj v prípade elektronického návrhu na zápis sme niekedy podávali námietky v papierovej podobe. Cieľom bolo ušetriť čas, nakoľko:

  • pri papierovom podaní námietok začína lehota na rozhodnutie plynúť už dňom podania na súd, zatiaľ čo námietky v elektronickej podobe sa dostanú na súd spravidla najskôr nasledujúci pracovný deň po ich elektronickom odoslaní,
  • námietky podané elektronickými prostriedkami je možné podať až nasledujúci deň po doručení elektronickej správy o odmietnutí návrhu, zatiaľ čo námietky v listinnej podobe bolo možné podať ešte v deň odmietnutia.

Aj keď pri podaní námietok v listinnej podobe k elektronickému návrhu hrozilo doplatenie súdneho poplatku (pri elektronických podaniach je 50% zľava z poplatku), nikdy nám súd takýto poplatok nedorubil.

Najnovšie registrový súd Bratislava I pripája do oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poučenie, ktorým upozorňuje na podávanie námietok pri elektronických podaniach len v elektronickej podobe, inak na ne nebude prihliadať. Poučenie znie nasledovne: “Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku základnou požiadavkou na prijatie elektronického dokumentu Okresným súdom Bratislava I – podania do obchodného registra podľa § 5a zákona č. 530/2003 z. z. – je podanie realizované len prostredníctvom stránky slovensko.sk. V zmysle vyššie uvedeného sa námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu podľa § 200ba OSP podávajú elektronickými prostriedkami. Námietky musia byť podané v elektronickej podobe tlačiva, ktorá sa pre elektronické podanie zverejní na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy a podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, inak na neprihliada.”

Naše služby:

  • právne služby súvisiace so zmenami v OR
  • zastupovanie pred správnymi orgánmi
  • komplexné právne služby a poradenstvo na celom území SR

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.