Zmeny v obchodnom registri

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“) zakotvuje zoznam údajov, ktoré sa u jednotlivých podnikateľských subjektoch zapisujú do obchodného registra. Pokiaľ dôjde k zmene niektorého zo zapísaných údajov, zakotvuje zákon o obchodnom registri povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra. Návrh je možné podať od 1.10.2020 len elektronicky. Bližšie informácie o podaní návrhu na zápis zmien do obchodného registra si môžete prečítať v tomto článku. Dozviete sa, kto a dokedy musí návrh podať, aká je lehota na podanie návrhu aj lehota registrového súdu na zápis zmeny, výška poplatkov a mnohé ďalšie informácie.

Pomôžeme Vám!

Ako advokátska kancelária pre Vás obratom zabezpečíme vykonanie zápisov v obchodnom registri, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Ktoré údaje sa zapisujú do obchodného registra? 

Rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra je vymedzený v ustanovení § 2 zákona o obchodnom registri a záleží od právnej formy zapísaného subjektu. Medzi zapisované údaje patrí napr. obchodné meno, identifikačné číslo, predmet podnikania, právna forma, osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi alebo členmi štatutárnych orgánov a iných orgánov spoločnosti, osobné údaje spoločníkov, adresa sídla alebo miesta činnosti zapísaného subjektu atď. Od 1.10.2020 sa pri cudzincoch zapisuje aj iný identifikačný údaj (napríklad číslo občianskeho preukazu, pasu), ak nemajú na území Slovenskej republiky udelený pobyt.

V zásade údaje, ktoré sa musia do obchodného registra zapísať sú uvedené v jednotlivých formulároch, ktoré sa podávajú do obchodného registra. Formuláre do obchodného registra nájdete tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx 

Kto sa do obchodného registra zapisuje?

S účinnosťou od 01.10.2020 sa do obchodného registra už nezapisujú žiadne fyzické osoby, bez ohľadu na to, či sú Slováci alebo cudzinci. Fyzické osoby zapísané do obchodného registra do októbra 2020, budú postupne z obchodného registra vymazávané.

Do obchodného registra sa od 01.10.2020 zapisujú len tieto subjekty:

 1. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie,akciová spoločnosť, družstvo
 2. právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť
 3. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra
 4. štátne podniky
 5. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
 6. podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb (podniky zahraničných fyzických osôb sa už do obchodného registra nezapisujú)

Zmena údajov v obchodnom registri

K zmene zapísaných údajov môže dôjsť z rôznych dôvodov, jednak rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu zapísaného subjektu (napr. zmena sídla spoločnosti, rozšírenie predmetu podnikania, vymenovanie nového konateľa a podobne), ale aj v dôsledku iných právnych skutočností (napríklad zmena priezviska konateľa, zmena adresy trvalého bydliska spoločníka a podobne). 

Pokiaľ dôjde k zmene zapísaných údajov, vzniká zapísanému subjektu podľa § 5 zákona o obchodnom registri povinnosť podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra: „najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti.“ 

Kto podáva návrh na zápis zmeny do obchodného registra? 

U zapísanej fyzickej osoby je návrh na zápis zmeny do obchodného registra povinná podať zapísaná fyzická osoba. U zapísaných právnických osôb sú povinnosťou podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra viazané fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, napr. konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, člen predstavenstva akciovej spoločnosti a podobne. 

Na základe plnej moci môže byť návrh samozrejme podaný aj prostredníctvom advokáta ako splnomocneného právneho zástupcu. 

Postup pri zápise zmeny zapísaných údajov do obchodného registra je upravený v zákone o obchodnom registri, ktorý zakotvuje aj povinnosť podať návrh na predpísanom tlačive

Vzory tlačív sú ustanovené vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Vzory tlačív sú prístupné na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Okrem tlačiva musia byť súčasťou návrhu ako prílohy aj dokumenty, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, prípadne vymazať. V zásade platí, že všetky údaje, ktoré navrhnete zapísať, prípadne z obchodného registra vymazať by mali byť podložené potrebnými listinami. 

Návrh na zápis zmeny údajov musí byť od 1.10.2020 do obchodného registra podaný v elektronickej forme. 

Pri elektronickom podaní návrhu na zápis zmeny do obchodného registra je potrebné vyplniť tlačivo prístupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR pre podania v elektronickej podobe. Po vyplnení tlačiva je potrebné vygenerovať súbor a podpísať ho zaručeným elektronickým podpisom. Spolu s elektronickým podaním sa podávajú rovnaké prílohy, ako to bolo v minulosti aj v prípade podania v listinnej podobe. 

Vyplnené elektronické tlačivo spolu s prílohami je možné elektronicky podať cez ústredný portál verejnej správy

Poplatok za zápis zmeny do obchodného registra 

Výška poplatkov za zápis zmien do obchodného registra je zakotvená v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, podľa ktorého je výška súdneho poplatku z „návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska“ 50,- EUR. 

Pokiaľ sa v rámci jedného podania navrhuje zapísanie viacerých zmien, je zapísanie všetkých zmien spoplatnené iba jedným súdnym poplatkom vo výške 50,- EUR. 

KOMPLETNÝ ZOZNAM POPLATKOV OBCHODNÉHO REGISTRA PLATNÝ OD 1.4.2024

Položka 17  
Vo veciach obchodného registra  
a) z návrhu na prvý zápis  
1. akciovej spoločnosti 550 eur
2. iných právnických osôb 220 eur
3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 220 eur
4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 220 eur
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 220 eur
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 50 eur
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 140 eur
e) z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku 140 eur
Poznámky:
1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
2. V poplatkoch podľa písmen a), b) a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného údaja a zápis nového údaja.
4. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.
5. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva.
6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona, ktorý bol podaný fyzickou osobou oprávnenou konať v mene zapísanej právnickej osoby do 30. júna 2021 na tlačive podľa osobitného predpisu.
7. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa osobitného zákona10a) postupom podľa osobitného zákona.10b)
8. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre organizačnú zložku podniku, ktorého adresa umiestnenia je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre právnickú osobu, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre právnickú osobu.
9. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku nepodliehajú. (zdroj: zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)

Lehota na zápis zmeny do obchodného registra 

Po prijatí návrhu na zápis zmien registrový súd preverí, či podanie spĺňa zákonom stanovené podmienky. Pokiaľ podanie spĺňa podmienky, registrový súd vykoná zápis zmien v lehote do dvoch pracovných dní a vydá potvrdenie o vykonaní zápisu zmien, ktoré obsahuje všetky vykonané zmeny. 

Pokiaľ neboli splnené zákonné podmienky, registrový súd zápis zmeny zapísaných údajov nevykoná a navrhovateľovi vydá oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu, proti ktorému je možné podať námietky v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Pri námietkach ešte uvádzame, že námietky sa tiež podávajú výhradne elektronicky a nie listinne. 

Zápis v obchodnom registri môže mať konštitutívny alebo deklaratórny účinok. Konštitutívny účinok nadobúda zápis do obchodného registra vtedy, ak určitá skutočnosť vzniká samotným zápisom (konštitutívne sú napr. účinky zápisu splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností). Deklaratórny účinok má taký zápis, ktorý potvrdzuje určitú skutočnosť, ktorá existuje nezávisle od zápisu v obchodnom registri. Takýto zápis len osvedčuje existenciu skutočnosti (príkladom je zápis ďalšieho / výmaz konateľa v s.r.o., zvýšenie základného imania). 

Nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny 

Pre nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmien vo vyššie uvedenej lehote 30tich dní, predpisuje zákon o obchodnom registri ako sankciu za nesplnenie povinnosti pokutu vo výške do 3 310,- EUR. V praxi sme sa však s udelením pokuty za neskorý návrh na zápis zmien nestretli. 

Ktoré dokumenty musia mať úradne overený podpis?

Kedy sa vyžaduje úradne overený podpis predsedu valného zhromaždenia, prípadne jediného spoločníka, sa dozviete v našom článku: Zmeny v s.r.o. – kedy je potrebný overený podpis.

Vybrané zmeny v obchodnom registri 

Od konkrétnej zmeny, ktorá sa má do obchodného registra zapísať záleží, aké prílohy je k návrhu na zápis potrebné priložiť pre preukázanie zmien, ktorých zápis sa navrhuje. Klienti sa na nás často obracajú napríklad s nasledovnými zmenami: 

Zápis činnosti do obchodného registra

Pokiaľ dôjde k rozšíreniu predmetu podnikania je potrebné doplnenie novej činnosti / predmetu podnikania do obchodného registra. K návrhu na zápis zmien sa v takomto prípade predkladajú nasledovné prílohy:

 • rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o rozšírení predmetu činnosti (pokiaľ činnosť nebola uvedená už v zakladateľskej listine / spoločenskej zmluve)
 • doklad preukazujúci podnikateľské oprávnenie k danému predmetu podnikania (osvedčenie o živnostenskom oprávnení, licencia, rozhodnutie o vydaní povolenia na vykonávanie predmetnej činnosti a podobne) aj s vyznačenou doložkou právoplatnosti
 • dodatok / úplné znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy do Zbierky listín

Zápis nového konateľa do obchodného registra

Po vymenovaní nového konateľa je potrebný jeho zápis do obchodného registra, dokladajú sa nasledujúce prílohy:

 • rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o vymenovaní konateľa s úradne overeným podpisom
 • podpisový vzor nového konateľa s úradne overeným podpisom
 • povolenie na pobyt, ak je novým konateľom cudzinec z krajiny mimo EÚ / EHP
 • dodatok / úplné znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy nie je potrebný, nakoľko povinnou náležitosťou zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy je len uvedenie údajov o prvom konateľovi (Čo musí obsahovať spoločenská zmluva sa dočítate v tomto článku). 

Zápis zmeny sídla do obchodného registra

Spolu s návrhom na zápis zmien je potrebné predložiť:

Rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene sídla spoločnosti (úradne overený podpis sa nevyžaduje).

 • listina preukazujúca vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti (súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti, nájomná zmluva)
 • dodatok / úplné znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy do Zbierky listín 

Zápis zmeny názvu / obchodného mena do obchodného registra

Spolu s návrhom na zápis zmien je potrebné predložiť:

 • rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene názvu / obchodného mena spoločnosti (úradne overený podpis sa nevyžaduje)
 • dodatok / úplné znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy do Zbierky listín 

Lehota na zápis do obchodného registra 

Lehota na zápis údajov do obchodného registra a zápis zmeny zapísaných údajov sú 2 (dva) pracovné dni. 

Úradníci obchodného registra však majú právo si lehotu na zápis zmien predĺžiť o ďalších 10 pracovných dní v prípade zvýšeného počtu podaní. 

Elektronické podanie do obchodného registra

V prípade elektronického podania sa po podaní zašle navrhovateľovi platobný výmer na zaplatenie súdneho poplatku. Správa o platobných podmienkach príde do schránky navrhovateľa na portáli www.slovensko.sk. Približne o dva pracovné dni sa pridelí vyšší súdny úradník, ktorý má od pridelenia vyššie spomínanú lehotu dvoch (2) pracovných dní. Je možné aj zaplatenie poplatku platobnou kartou, čím sa platba spáruje okamžite a vyšší súdny úradník sa pridelí rýchlejšie.

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti zápisov do obchodného registra. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, komunikácia s klientom prebieha rýchlejšie a za ušetrenia až polovice poplatkov. V prípade záujmu o podanie návrhu na zápis do obchodného registra elektronicky nás neváhajte kontaktovať na 0915 046 749 alebo emailom office@akmv.sk. 

Zmeny v obchodnom registri od 1.10.2020

Základné imanie v slovenských korunách

Podľa právnej úpravy účinnej od 1. októbra 2020 popísaných v § 768s zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, príslušný obchodný register vymaže z obchodného registra zapísané:

 1. osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to:
  1. osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1
  2. fyzické osoby
  3. podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb
  4. osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok (prípady dlhotrvajúcich likvidácií)
  5. osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020
  6. podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona

Povinnosť vykonať premenu menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro bola uložená v lehote od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009. Dodnes však sú v obchodnom registri zapísané subjekty, ktoré základné imanie majú uvedené v slovenských korunách. Ak teda do 01.12.2020 zmenu nevykonajú, hrozí im výmaz o obchodného registra. Podľa „Pri zapísaných osobách podľa odseku 2 písm. c) platí, že boli ku dňu ich výmazu z obchodného registra zrušené bez likvidácie.“ 

To, či výmaz hrozí, si vie subjekt overiť v zozname, ktorý vypracuje Ministerstvo spravodlivosti. Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa vyššie uvedeného vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. 

Do obchodného registra sa tak od 01.10.2020 budú v zmysle § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka zapisovať len tieto subjekty:

 1. právnické osoby založené podľa Obchodného zákonníka a práva Európskej únie (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť, družstvo, európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť
 2. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra
 3. štátne podniky
 4. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
 5. podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb 

Od 1.11.2023 registruje údaje v obchodnom registri aj notár

Registrátor (notár) preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra s výnimkou podmienky zaplatenia súdneho poplatku. Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Registrátor pred vykonaním registrácie poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra a o súčinnosti, ktorú je potrebné pri registrácii poskytnúť.

Splnenie podmienok osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis. Ak nie sú splnené podmienky, registrátor zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok; nevykonanie zápisu nebráni podaniu návrhu na zápis registrovému súdu.

Ak o to navrhovateľ požiada, po registrácii mu registrátor vydá prvý výpis z obchodného registra bezodplatne.

Pri registrácii registrátor zabezpečí uloženie listín do zbierky listín.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie