Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR a elektronické podanie

V prípade, ak dôjde k odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra z dôvodu, že návrh a/alebo prílohy k návrhu nespĺňajú podmienky na vykonanie zápisu, je možné podať proti odmietnutiu návrhu námietky.

Lehota na podanie námietok

Navrhovateľ môže podať písomne námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do 15 dní odo dňa vydania alebo doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu. Námietky sa podávajú na tom registrovom súde, ktorý vykonanie zápisu odmietol. Ak sa raz námietky podajú, nie je ich možné vziať späť. V námietkach môže najmä doplniť chýbajúce údaje, opraviť nesprávne údaje a odstrániť nedostatky, pre ktoré bolo vykonanie zápisu odmietnuté.

Lehota na rozhodnutie o námietkách

O námietkach rozhoduje registrový súd v lehote desiatich pracovných dní od ich doručenia. V prípade námietok sa neuplatňuje lehota 2 pracovných dní, ako je to od 1.1.2014 v prípade rozhodovaní o samotných návrhoch na zápis (viac v našom článku: Skrátenie lehoty na zápis do obchodného registra na 2 pracovné dni).

Vzhľadom na dlhú lehotu na rozhodnutie o námietkách v porovnaní s lehotou na rozhodnutie o návrhu, je možné namiesto námietok podať nový návrh, o ktorom sa rozhodne spravidla skôr. V tomto prípade sa ušetrí čas, avšak poplatok za nový návrh bude vyrubený opätovne. Predchádzajúce konanie v tej istej veci nebude prekážkou rozhodovania o novom návrhu.

Zamietnutie námietok

V prípade nedoloženia požadovaných príloh resp. neopravenia chýb v návrhu či prílohách, môžu byť námietky zamietnuté. O zamietnutí námietok sudca rozhoduje uznesením. Proti tomuto uzneseniu je však prípustné odvolanie s odvolacou lehotou 15 dní.

Elektronický návrh na zápis do obchodného registra a podanie námietok

Poďla Občianskeho súdneho poriadku námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu možno podať elektronickými prostriedkami. Námietky musia byť podané v elektronickej podobe tlačiva. Elektronické tlačivá sa nachádzajú na stránke ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Tlačivo musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa.

Praktické skúsenosti – podanie listinných námietok pri elektronickom podaní

Donedávna aj v prípade elektronického návrhu na zápis sme niekedy podávali námietky v papierovej podobe. Cieľom bolo ušetriť čas, nakoľko:

  • pri papierovom podaní námietok začína lehota na rozhodnutie plynúť už dňom podania na súd, zatiaľ čo námietky v elektronickej podobe sa dostanú na súd spravidla najskôr nasledujúci pracovný deň po ich elektronickom odoslaní
  • námietky podané elektronickými prostriedkami je možné podať až nasledujúci deň po doručení elektronickej správy o odmietnutí návrhu, zatiaľ čo námietky v listinnej podobe bolo možné podať ešte v deň odmietnutia

Aj keď pri podaní námietok v listinnej podobe k elektronickému návrhu hrozilo doplatenie súdneho poplatku (pri elektronických podaniach je 50% zľava z poplatku), nikdy nám súd takýto poplatok nedorubil.

Najnovšie registrový súd Bratislava I pripája do oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poučenie, ktorým upozorňuje na podávanie námietok pri elektronických podaniach len v elektronickej podobe, inak na ne nebude prihliadať. Poučenie znie nasledovne: “Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku základnou požiadavkou na prijatie elektronického dokumentu Okresným súdom Bratislava I – podania do obchodného registra podľa § 5a zákona č. 530/2003 z. z. – je podanie realizované len prostredníctvom stránky slovensko.sk. V zmysle vyššie uvedeného sa námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu podľa § 200ba OSP podávajú elektronickými prostriedkami. Námietky musia byť podané v elektronickej podobe tlačiva, ktorá sa pre elektronické podanie zverejní na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy a podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, inak na neprihliada.”

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie