Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR a elektronické podanie

V prípade, ak dôjde k odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra z dôvodu, že návrh a/alebo prílohy k návrhu nespĺňajú podmienky na vykonanie zápisu, je možné podať proti odmietnutiu návrhu námietky.

Lehota na podanie námietok

Navrhovateľ môže podať písomne námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do 15 dní odo dňa vydania alebo doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu. Námietky sa podávajú na tom registrovom súde, ktorý vykonanie zápisu odmietol. Ak sa raz námietky podajú, nie je ich možné vziať späť. V námietkach môže najmä doplniť chýbajúce údaje, opraviť nesprávne údaje a odstrániť nedostatky, pre ktoré bolo vykonanie zápisu odmietnuté.

Ak máte záujem o prípravu a podanie námietok, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

V námietkach je možné odstrániť nedostatky – t.j. doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť nesprávne údaje, pre ktoré bolo vykonanie zápisu odmietnuté v závislosti od toho, v čom nastala chyba pri zápise. Vo väčšine prípadov vyšší súdny úradník, ktorý o podaní rozhoduje, v odmietnutí uvedie, ako je potrebné chyby odstrániť. Stretli sme sa však aj s tým, že to nebolo uvedené. Nakoľko však s podaniami do obchodného registra máme mnoho skúseností, radi Vám s uvedeným pomôžeme.

Lehota na rozhodnutie o námietkách

O námietkach rozhoduje registrový súd v lehote desiatich pracovných dní od ich doručenia. V prípade námietok sa neuplatňuje lehota 2 pracovných dní, ako je to v prípade rozhodovaní o samotných návrhoch na zápis.

Vzhľadom na dlhú lehotu na rozhodnutie o námietkách v porovnaní s lehotou na rozhodnutie o návrhu, je možné namiesto námietok podať nový návrh, o ktorom sa rozhodne spravidla skôr. V tomto prípade sa ušetrí čas, avšak poplatok za nový návrh bude vyrubený opätovne. Predchádzajúce konanie v tej istej veci nebude prekážkou rozhodovania o novom návrhu.

Zamietnutie námietok

V prípade nedoloženia požadovaných príloh resp. neopravenia chýb v návrhu či prílohách, môžu byť námietky zamietnuté. O zamietnutí námietok sudca rozhoduje uznesením. Proti tomuto uzneseniu je však prípustné odvolanie s odvolacou lehotou 15 dní.

Elektronický návrh na zápis do obchodného registra a podanie námietok

Poďla Občianskeho súdneho poriadku námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu možno podať elektronickými prostriedkami. Námietky musia byť podané v elektronickej podobe tlačiva. Elektronické tlačivá sa nachádzajú na stránke ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Tlačivo musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa.

Námietky podáte len elektronicky

Námietky sa podávajú výlučne v elektronickej podobe. Námietky musia byť registrovému súdu podané elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného zákona alebo na špecializovanom portáli a autorizované navrhovateľom (elektronicky podpísané), inak na námietky registrový súd neprihliada. Námietky sa podávajú spolu s prílohami v elektronickej podobe, inak na ne registrový súd neprihliada.

V minulosti v prípade elektronického návrhu na zápis sa mohli podávať námietky v papierovej podobe. Cieľom bolo ušetriť čas, nakoľko:

  • pri papierovom podaní námietok začala lehota na rozhodnutie plynúť už dňom podania na súd, zatiaľ čo námietky v elektronickej podobe sa dostali na súd spravidla najskôr nasledujúci pracovný deň po ich elektronickom odoslaní
  • námietky podané elektronickými prostriedkami bolo možné podať až nasledujúci deň po doručení elektronickej správy o odmietnutí návrhu, zatiaľ čo námietky v listinnej podobe bolo možné podať ešte v deň odmietnutia

Aj keď pri podaní námietok v listinnej podobe k elektronickému návrhu hrozilo doplatenie súdneho poplatku (pri elektronických podaniach je 50% zľava z poplatku), nikdy nám súd takýto poplatok nedorubil.

Registrové súdy do oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu neskôr pripájali aj poučenie, ktorým upozorňovali na povinnosť podávania námietok pri elektronických podaniach len v elektronickej podobe, inak na ne nebude prihliadať. Poučenie znie nasledovne: “Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku základnou požiadavkou na prijatie elektronického dokumentu Okresným súdom Bratislava I – podania do obchodného registra podľa § 5a zákona č. 530/2003 z. z. – je podanie realizované len prostredníctvom stránky slovensko.sk. V zmysle vyššie uvedeného sa námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu podľa § 200ba OSP podávajú elektronickými prostriedkami. Námietky musia byť podané v elektronickej podobe tlačiva, ktorá sa pre elektronické podanie zverejní na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy a podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, inak na neprihliada.”

Dnes už je možné podať námietky len elektronicky.

Rozhodnutie o námietkách

Ak registrový súd námietkam vyhovie, vykoná zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, zapíše sa navrhovaný údaj k tomuto dňu. Ak registrový súd vykonáva zápis neskôr alebo ak návrh na zápis neobsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, zapíše sa navrhovaný údaj ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu.

Registrový súd námietky zamietne, ak nie sú splnené podmienky na vykonanie zápisu.

O zamietnutí námietok sa rozhoduje uznesením.

Tip

Proti uzneseniu o zamietnutí námietok je prípustné odvolanie, rozhoduje však už sudca, ktorý nemá na rozhodnutie lehotu, preto je potrebné zvážiť, či nebude rýchlejšie podať opakovane návrh do obchodného registra (aj keď nevýhodou je opätovné zaplatenie súdneho poplatku).

Odmietnutie návrhu do OR z dôvodu totožného obchodného mena

Podla § 7 ods. 12 ZOR, pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu.

„…medzera, veľké, resp. malé písmená, prípadne interpunkčné znamienka nie sú postačujúce na odlíšenie obchodného mena.“

Ak by sa stalo, že sa navrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, postup je o niečo komplikovanejší, nakoľko bude potrebné prerobiť všetky prílohy k pôvodnému návrhu, návrhový dokument aj vypracovať rozhodnutie zakladateľa.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie