Pobyt cudzinca príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky – podnikajúci ako fyzická osoba

Pokiaľ chce cudzinec (príslušník tretej krajiny) na území Slovenskej republiky podnikať, môže si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (sro) resp. inú formu spoločnosti, alebo môže začať podnikať ako fyzická osoba (samostatne zárobkovo činná osoba SZČO). V tomto prípade pôjde o tzv. podnik zahraničnej osoby.

Povolenie na pobyt cudzinca v Slovenskej republike

Za účelom získania pobytu na území Slovenskej republiky cudzinec podnikajúci ako fyzická osoba po vydaní osvedčenia zo živnostenského úradu na príslušnom oddelení cudzineckej polície v Slovenskej republike predloží: 

 • platný cestovný doklad
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu
 • kolok v hodnote 232 EUR + 4,50 EUR za vydanie potvrdenia
 • nasledujúce doklady nie staršie ako 90 dní:
  • osvedčenie vydané príslušným živnostenským úradom potvrdzujúce vydanie oprávnenia na činnosť
  • ak je žiadateľ vlastníkom bytu na území SR, doloží výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony (nestačí z internetu)
  • výpis z registra trestov materskej krajiny ako aj z krajiny, kde sa zdržiaval viac ako 90 dní počas posledných 6 mesiacov tri roky spätne. Výpisy musia byť apostilované / superlegalizované a úradne preložené do slovenského jazyka slovenským prekladateľom.
  • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 12 násobku životného minima (198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu), t.j. minimálne cca 2.400 EUR
  • potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte vedenom v banke meno podnikateľa potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 20 násobku životného minima, t.j. minimálne cca 4.000 EUR

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky. Zo skúseností môžeme uviesť, že pobyt sa udelí väčšinou na obdobie jedného roka.

Cudzinec musí byť v zisku, aby mu pobyt predĺžili

Cudzinec (štátny príslušník tretej krajiny) podnikajúci ako fyzická osoba je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima; ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške dvojnásobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období. Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období ešte nebol oprávnený podnikať, je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti vo výške desaťnásobku životného minima potvrdením o zostatku na účte.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania, je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania priložiť aj potvrdenie o tom, že má uhradené daňové a colné záväzky, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie z tohto podnikania a zo všetkých obchodných spoločností a družstiev, v ktorých mene koná. Ak štátny príslušník tretej krajiny nie je daňovníkom alebo nie je povinný platiť poistné na sociálne poistenie, priloží doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

Zápis cudzinca – fyzickej osoby do obchodného registra

Nakoľko oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri (a nie vydaním osvedčenia živnostenským úradom), je potrebné, aby cudzinec podal návrh na zápis do obchodného registra (formulár č. 15). Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.

K zápisu cudzinca do obchodného registra je potrebné doložiť aj povolenie na pobyt tejto osoby na území Slovenskej republiky.

AKTUALIZÁCIA: V súčasnosti sa fyzické osoby do obchodného registra už nezapisujú.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Nitra – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Nitre zabezpečuje ambulancia cudzokrajných chorôb na Hornočermanskej 4 – Expat Clinic s.r.o., lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie