Poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne

Aktualizované: 20.01.2021 | Vytvorené: 20.01.2021 |

Poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne

Obsah

Proces a potrebné doklady Výška príspevku Po schválení žiadosti o poskytnutie príspevku

Ak ste sa spolu so zriadením chránenej dielne rozhodli požiadať aj o poskytnutie finančného príspevku, prinášame Vám stručný prehľad týkajúci sa nielen výšky samotného príspevku, ale aj samotného postupu k jeho získaniu. V prípade záujmu o založenie chránenej dielne / chráneného pracoviska, resp. v prípade záujmu o príspevok na jeho zriadenie Vám radi poskytneme naše právne služby, kontaktujte nás na office@akmv.sk  alebo telefonicky na 02/4333 3509.

Proces a potrebné doklady

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa príspevok poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za takéto náklady sa pritom považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca.

Prečítajte si aj:

Ako zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko

Chránená dielňa a chránené pracovisko - príspevok od 01.05.2013

Pre poskytnutie príspevku je potrebné vyplniť formulár žiadosti, ktorý sa nachádza na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. K samotnej žiadosti je potrebné pripojiť viacero ďalších dokumentov

 1. zriaďovaciu listinu - napr. ak ste obchodná spoločnosť, tak sa predkladá originál alebo overená kópiu výpisu z Obchodného registra (nie staršia ako 3 mesiace, ku dňu podania žiadosti);
 2. doklad o vlastníctve alebo o nájme priestorov, v ktorých je zriadená chránená dielňa. Opäť možno predložiť buď originál, alebo overenú fotokópiu listu vlastníctva;
 3. podnikateľský zámer - rozsah a štruktúru podnikateľského zámeru nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny;
 4. potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu),
 5. potvrdenie preukazujúce splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne),
 6. čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že spĺňate podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti a že sa Váš podnik nenachádza v ťažkostiach (toto tlačivo Vám poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
 7. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že ste neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (originál alebo overenú kópiu),
 8. overenú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu,
 9. ďalšie dokumenty, ktoré si od Vás úrad môže vyžiadať.

O poskytnutí príspevku, rovnako ako aj o samotnom priznaní chránenej dielne, rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorému je potrebné riadne vyplnenú žiadosť spolu so všetkými prílohami odovzdať. Príslušnosť úradu pri oboch žiadostiach sa posudzuje podľa územného obvodu, v ktorom máte záujem zriadiť si chránenú dielňu. O tom, či Vám bude, alebo nebude príspevok poskytnutý, rozhoduje konkrétne Výbor pre otázky zamestnanosti, ktorý má zriadený každý úrad.

Výška príspevku

Výška príspevku závisí od skutočnosti, či si hodláte zriadiť chránenú dielňu v bratislavskom kraji, alebo v nejakom inom kraji na Slovensku.

V bratislavskom kraji je maximálna suma, ktorú môžete získať o niečo nižšia ako v ostatných krajoch, konkrétne ide o najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, od 1. 1. 2016 je výška príspevku 4 645,40 EUR.

V ostatných krajoch sa výška príspevku ďalej odvíja od miery nezamestnanosti. V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, od 1. 1. 2016 je výška príspevku 5 574,48 EUR.

V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, od 1. 1. 2016 je výška príspevku 6 039,02 EUR.

Po schválení žiadosti o poskytnutie príspevku

Ak dôjde zo strany výboru k schváleniu Vašej žiadosti - proces sa tým ešte nekončí. Príspevok Vám bude poskytnutý na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi Vami a úradom a vyplatený Vám bude do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady. Tieto doklady pritom môžete predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o poskytnutí príspevku. V súvislosti s jeho poskytnutím netreba zabúdať na to, že na Vás zo zákona prechádzajú isté povinnosti: 

 • pracovné miesta, na ktorých zriadenie Vám bol poskytnutý príspevok, môžete obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť iba v prípade, že sú dočasne voľné, na základe predchádzajúceho súhlasu úradu najviac na obdobie deväť kalendárnych mesiacov;
 • zriadené pracovné miesto ste povinný zachovať v chránenej dielni najmenej dva roky;
 • všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni, na ktoré Vám bol poskytnutý príspevok, ste povinný nahlásiť úradu do 30 kalendárnych dní.

V súvislosti s poskytnutím príspevku, najmä s ohľadom na zložitosť procesu, Vás chceme na záver upozorniť, že na jeho poskytnutie neexistuje právny nárok. Inými slovami, aj keď predložíte všetky uvedené dokumenty a absolvujete celý vyčerpávajúci proces, nikto Vám nemôže zaručiť, že ho i skutočne dostanete.

Naše služby:

 • komplexné právne poradenstvo pri zriaďovaní chránenej dielne, ako aj pri žiadaní o príspevok,
 • zabezpečenie potrebných dokumentov,
 • komunikácia s úradmi,
 • komplexné právne služby v oblasti zamestnávania a pracovného práva

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.