Postup po registrácii občianskeho združenia po 01.11.2015

Po registrácii občianskeho združenia Ministerstvo vnútra zašle v lehote do 10 dní od začatia konania o registrácii splnomocnencovi za občianske združenie, ktorého si zvolilo v návrhu na založenie, jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania.

Následne zasadne ustanovujúca členská schôdza. Na tejto schôdzi prebehne hlasovanie o vymenovaní členov štatutárneho orgánu. Na ustanovujúcej členskej schôdzi členovia zvolia aj iné orgány v zmysle stanov občianskeho združenia. Týmto zasadnutím zanikajú funkcie prípravného výboru, pretože prípravný výbor splnil všetky povinnosti, a teda aj účel, na ktorý bol založený. Na základe jeho zániku odpadá tiež zodpovednosť prípravného výboru do budúcna. Občianske združenie nemá povinnosť oznamovať Ministerstvu vnútra, ktoré orgány zvolilo a kto sú ich členovia.

Úprava pred 1. novembrom 2015

Pred 1. novembrom 2015 Ministerstvo vnútra oznámilo vznik, názov a sídlo OZ do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Občianske združenie samotné muselo požiadať o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko Štatistického úradu, spolu s nahlásením ďalších skutočností, ktoré sú potrebné na pridelenie IČO a na zapísanie občianskeho združenia do Registra organizácii. Túto povinnosť mohol za právnickú osobu splniť jej zakladateľ, zriaďovateľ, okresný úrad alebo vyšší územný celok na príslušnom formulári v písomnej alebo elektronickej podobe.

Úprava po 1. novembri 2015

Dňa 1. novembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon okrem iného upravuje prideľovanie identifikačných čísiel právnickým osobám. V zmysle tohto zákona sa kompetencie v prideľovaní IČO presúvajú zo Štatistického úradu na Ministerstvo vnútra.

V prípade novozriadenej organizačnej jednotky, občianske združenie zašle prostredníctvom štatutára písomnú žiadosť o vytvorenie IČO na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie (alebo napr. „zriaďovací list“) podpísané štatutárom občianskeho združenia, že daná organizačná jednotka bola zriadená, s uvedením jej názvu, adresy sídla a dátumu vzniku. MV SR následne zašle združeniu údaje o vytvorenom IČO organizačnej jednotky.

Ministerstvo vnútra automaticky po registrovaní OZ pridelí IČO a zapíše ho do Registra organizácii.

Vykonávanie podnikateľskej činnosti občianskym združením

V prípade, že OZ má v stanovách vo svojich činnostiach ustanovenú podnikateľskú činnosť, je potrebné podať ohlásenie týchto činností na príslušný úrad (napr. Živnostenský úrad). Pri ohlásení je nutné priložiť v prílohe potvrdenie o pridelení IČO, o vydanie ktorého možno požiadať Ministerstvo vnútra (k žiadosti o vydanie dokladu o pridelení IČO sa prikladá kolok v hodnote 5 EUR). Následne je tiež nutné podať na daňový úrad v obvode sídla OZ žiadosť o registráciu a pridelenie DIČ (daňové identifikačné číslo).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie