Postup pri likvidácii alebo zrušení spoločnosti

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 03.12.2013 |

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Jej zániku však predchádza zrušenie spoločnosti. Zrušenie spoločnosti sa môže realizovať dvoma spôsobmi a to bez likvidácie a s likvidáciou.

Postup pri likvidácii alebo zrušení spoločnosti

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie sa považuje za dobrovoľnú formu zrušenia spoločnosti. Pri tejto forme prechádza obchodné imanie spoločnosti na právneho nástupcu. Spoločnosť bez likvidácie môže zaniknúť viacerými spôsobmi a to splynutím, zlúčením, rozdelením alebo zmenou právnej formy spoločnosti.

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou prichádza do úvahy vtedy, ak dôjde k zrušeniu spoločnosti bez právneho nástupcu alebo ak celé imanie neprešlo na právneho nástupcu. V týchto prípadoch spoločnosť vstupuje do likvidácie, ktorú vykoná likvidátor na základe poverenia spoločnosťou alebo súdom. Likvidácia prebieha vo viacerých fázach. Cieľom likvidácie spoločnosti je uspokojenie všetkých veriteľov, vyporiadanie majetkových práv a zabránenie úpadku spoločnosti. Likvidátor je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu ak sa spoločnosť v priebehu likvidácie dostane do predĺženia. Likvidácia sa viaže na deň zrušenia spoločnosti. Ak spoločnosť dobrovoľne vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia spoločníkov je to dňom účinnosti uznesenia valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia súdu je to dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu. Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra a po dobu likvidácie spoločnosť používa svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Konatelia spoločnosti majú obmedzenú pôsobnosť len na úkony spojené s likvidáciou. V mene spoločnosti koná likvidátor a prechádza na neho pôsobnosť konateľov. Likvidátor plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky, vymáha plnenia spoločnosti, zastupuje spoločnosť pred štátnymi a inými orgánmi, uzatvára zmier a dohody s tretími osobami a oznamuje vstup spoločnosti do likvidácie.

Ak po skončení likvidácie spoločnosť disponuje ešte nejakým majetkom, tento majetok je predmetom vyporiadania. Každý zo spoločníkov má zákonný nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Podiel na likvidačnom zostatku sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

Proces likvidácie sa končí rozdelením likvidačného zostatku, poprípade vyplatením výťažku z predaja majetku spoločnosti a následným výmazom spoločnosti z obchodného registra. Likvidátor je povinný podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Podáva sa na predpísanom tlačive MS SR. Príslušný súd po splnení všetkých náležitosti vykoná výmaz spoločnosti do dvoch dní od podania návrhu na výmaz. Dňom výmazu z obchodného registra spoločnosť zanikne.

Využite naše právne služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.