Postup pri likvidácii alebo zrušení spoločnosti

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Jej zániku však predchádza zrušenie spoločnosti. Zrušenie spoločnosti sa môže realizovať dvoma spôsobmi a to bez likvidácie a s likvidáciou.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie sa považuje za dobrovoľnú formu zrušenia spoločnosti. Pri tejto forme prechádza obchodné imanie spoločnosti na právneho nástupcu. Spoločnosť bez likvidácie môže zaniknúť viacerými spôsobmi a to splynutím, zlúčením, rozdelením alebo zmenou právnej formy spoločnosti.

Ak máte záujem o likvidáciu spoločnosti, kontaktujte nás na office@akmv.sk

Prečítajte si aj:

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou prichádza do úvahy vtedy, ak dôjde k zrušeniu spoločnosti bez právneho nástupcu alebo ak celé imanie neprešlo na právneho nástupcu. V týchto prípadoch spoločnosť vstupuje do likvidácie, ktorú vykoná likvidátor na základe poverenia spoločnosťou alebo súdom.

Likvidácia prebieha vo viacerých fázach. Cieľom likvidácie spoločnosti je uspokojenie všetkých veriteľov, vyporiadanie majetkových práv a zabránenie úpadku spoločnosti. Likvidátor je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu ak sa spoločnosť v priebehu likvidácie dostane do predĺženia. Likvidácia sa viaže na deň zrušenia spoločnosti. Ak spoločnosť dobrovoľne vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia spoločníkov je to dňom účinnosti uznesenia valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia súdu je to dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu. Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra a po dobu likvidácie spoločnosť používa svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

Konatelia spoločnosti majú obmedzenú pôsobnosť len na úkony spojené s likvidáciou. V mene spoločnosti koná likvidátor a prechádza na neho pôsobnosť konateľov. Likvidátor plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky, vymáha plnenia spoločnosti, zastupuje spoločnosť pred štátnymi a inými orgánmi, uzatvára zmier a dohody s tretími osobami a oznamuje vstup spoločnosti do likvidácie.

Ak po skončení likvidácie spoločnosť disponuje ešte nejakým majetkom, tento majetok je predmetom vyporiadania. Každý zo spoločníkov má zákonný nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Podiel na likvidačnom zostatku sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

Proces likvidácie sa končí rozdelením likvidačného zostatku, poprípade vyplatením výťažku z predaja majetku spoločnosti a následným výmazom spoločnosti z obchodného registra. Likvidátor je povinný podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Podáva sa na predpísanom tlačive MS SR. Príslušný súd po splnení všetkých náležitosti vykoná výmaz spoločnosti do dvoch dní od podania návrhu na výmaz. Dňom výmazu z obchodného registra spoločnosť zanikne.

Archivácia registratúry (dokumentácie) po ukončení likvidácie

Po ukončení likvidácie je potrebné vysporiadať sa aj s tým, ako naložiť s registratúrou spoločnosti. Rozsah povinností vychádza zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti je dôležité zaradenie zlikvidovanej spoločnosti.

Pokiaľ je spoločnosť zaradená medzi pôvodcov registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, nevznikne povinnosť odovzdania dokumentov do miestne príslušného archívu a dokumenty môžu byť uskladnené napr. aj v domácnosti spoločníka spoločnosti.

V takomto prípade je vo vzťahu k registratúrnym záznamom, ktoré vznikajú z činnosti spoločnosti potrebné plniť iba povinnosti podľa § 16 ods. 2 zákona o archívoch a registratúrach s výnimkou povinností uvedených v ods. 5.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie