Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (2019)

Už niekoľko mesiacov je na Slovensku v účinnosti nová právna úprava v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowing). V nasledujúcom článku sa jej budeme bližšie venovať a priblížime si aj povinnosti zamestnávateľov v tejto oblasti, za porušenie ktorých hrozí pokuta až do výšky 20.000 EUR.

Dňa 01.03.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane oznamovateľov“), ktorý nahradil dovtedajší zákon 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „pôvodný zákon“). Potreba novej právnej úpravy v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti vyplynula z nedostatkov, ktoré sa prejavili v aplikačnej praxi počas obdobia účinnosti pôvodného zákona. Hlavným cieľom zákona o ochrane oznamovateľov je posilnenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej osobám, ktoré spĺňajú zákonné podmienky pre status oznamovateľa.

Nový orgán na ochranu oznamovateľov

Zákon o ochrane oznamovateľov so sebou priniesol zásadnú novinku v podobe zriadenia samostatného úradu na ochranu oznamovateľov. V oblasti ochrany oznamovateľov tak úrad v celom rozsahu nahradí činnosť inšpektorátov práce, ktoré túto agendu vykonávajú v súčasnosti. Do dnešného dňa však k vytvoreniu úradu ešte nedošlo.

Kto je oznamovateľ?

Oznamovateľ (tzv. whistleblower) je podľa zákona o ochrane oznamovateľov fyzická osoba (ďalej ako „FO“), ktorá urobí oznámenie orgánu kompetentnému na jeho prijatie, úradu alebo zamestnávateľovi, pričom musí konať výlučne v dobrej viere. Treba uviesť, že zákon o ochrane oznamovateľov rozlišuje medzi oznámením (uvedenie skutočností, o ktorých sa FO dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme) a kvalifikovaným oznámením (oznámenie, ktoré môže prispieť/prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti či k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa).

Ako je oznamovateľ chránený?

Oznamovateľovi je ochrana poskytovaná tak „navonok“, ako i „dovnútra“, pričom v oboch prípadoch bude zákonnú ochranu zaisťovať práve novovytvorený úrad.

V prvom prípade sa oznamovateľovi poskytuje ochrana v trestnom konaní, ako aj v konaní o správnom delikte. V oboch prípadoch je ochrana poskytovaná na základe žiadosti o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva buď prokurátorovi (trestné konanie) alebo orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, t. j. správnemu orgánu (konanie o správnom delikte.

V druhom prípade sa oznamovateľovi poskytuje ochrana voči svojmu zamestnávateľovi. Táto spočíva v tom, že pracovnoprávny úkon zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi (na ktorý oznamovateľ nedal svoj súhlas), je podmienený súhlasom úradu; v opačnom prípade bude tento úkon neplatný. Súhlas úradu však nie je potrebný, ak sa pracovnoprávnym úkonom má priznať oznamovateľovi nárok (napr. povýšenie, zvýšenie mzdy) alebo ak ide o skončenie pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu, ktorý nezávisí od zamestnávateľa (napr. strata požadovanej bezúhonnosti).

Povinnosti zamestnávateľov

Zákon o ochrane oznamovateľov ukladá povinnosti dvom okruhom zamestnávateľov:

  1. zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov
  2. zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a zamestnáva najmenej 5 zamestnancov

Takýto zamestnávateľ je povinný vytvoriť tzv. vnútorný systém preverovania oznámení, pričom informácie o tomto systéme musí sprístupniť v ľahko dostupnej forme, ktorá bude stručná, zrozumiteľná a jasne formulovaná. Zamestnávateľ musí zároveň vydať vnútorný predpis, v ktorom stanoví podrobnosti o:

  1. podávaní oznámení
  2. preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení
  3. zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa
  4. evidovaní oznámení (pozn. najmenej počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia musí zamestnávateľ viesť evidenciu oznámení v zákonnom rozsahu)
  5. oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia
  6. spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení

Zo zákona o ochrane oznamovateľov vyplýva zamestnávateľovi povinnosť určiť tzv. zodpovednú osobu (organizačnú zložku či inú osobu), na ktorú sa bude môcť oznamovateľ obrátiť a ktorá bude v mene zamestnávateľa prijímať a zároveň i preverovať oznámenia o protispoločenskej činnosti. Prostredníctvom zodpovednej osoby je zamestnávateľ povinný prijať a preveriť každé jedno oznámenie, a to najneskôr do 90 dní od jeho prijatia. Výsledok preverenia oznámenia (prípadne i opatrenia, ktoré sa na jeho základe prijali) je následne povinný oznamovateľovi oznámiť do 10 dní od preverenia oznámenia. V súvislosti s preverovaním oznámení je i naďalej samozrejmosťou povinnosť zamestnávateľa zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

Sankcie

Záverom je potrebné spomenúť i fakt, že zákon o ochrane oznamovateľov zakotvuje pre zamestnávateľov pre prípad nesplnenia si niektorých zo svojich povinností i vysokú pokutu. Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní povinnosti týkajúce sa vnútorného systému preverovania oznámení či evidencie oznámení, môže úrad udeliť pokutu až do výšku 20 000 €.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď bez udania dôvodu

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, môže zamestnávateľ donútiť zamestnanca podať výpoveď, keď zamestnanec nemá záujem podať výpoveď. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď v dobe určitej

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie