Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Kontaktujte nás!

Ak máte záujem o vybavenie, neváhajte nás kontaktovať emailom na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Otázka:

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan) nepretržite pracoval a platil dane v Anglicku viac ako 10 rokov, ja (slovenský občan) som rodila v Anglicku tak isto som bola zamestnaná v tom čase, preto sme ho nemuseli zaregistrovať, občianstvo nadobudol narodením v roku 2011.  Avšak tunajšie úrady od nás žiadajú registráciu syna, a nestačí im vysvetlenie od anglických úradov ani z anglickej ambasády, že môj syn nepotreboval registráciu. Bohužiaľ už nevieme ako na to a na koho sa obrátiť, dúfam, že Vy mi viete pomôcť!

Odpoveď:

Uvádzate, že Vy aj Váš manžel ste slovenskí občania, ktorým sa narodil syn v Anglicku.  

Podľa § 4 ods. 1 zákona o štátnom občianstve „Ak sú rodičia štátnymi občanmi Slovenskej republiky podľa §2 alebo sa podľa  § 3 stanú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú ich štátne občianstvo aj ich maloleté deti; ak žije len jeden z rodičov, sleduje dieťa jeho štátne občianstvo.“ Podľa § 5 ods. 1 písm. a) tohto zákona „Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky.“ 

Vzhľadom na uvedené máme za to, že Váš syn získal slovenské štátne občianstvo narodením, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa narodil a bez ohľadu na to, že má aj britské štátne občianstvo. 

 

Slovenský rodný list 

Ako matka dieťaťa môžete požiadať o synov slovenský rodný list. Žiadosť o slovenský rodný list podáte na matrike podľa miesta Vášho trvalého pobytu, prípadne pobytu otca dieťaťa. K žiadosti budú od Vás potrebovať najmä apostillovaný a úradne preložený anglický rodný list, prípadne jeho overenú fotokópiu, kópiu Vášho sobášneho listu a občianskych preukazov rodičov. Ak by občiansky preukaz aspoň jedného rodiča bol vydaný pred dátumom narodenia dieťaťa, nie je potrebné dokladať osvedčenie o štátnom občianstve Vášho syna. Toto osvedčenie vydáva Okresný úrad Bratislava I. 

Žiadosť o vydanie slovenského rodného listu posiela matrika na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra SR, ktorá Vám následne vydá pre dieťa slovenský rodný list. 

 

Osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa 

Ak by občiansky preukaz aspoň jedného rodiča bol vydaný pred dátumom narodenia dieťaťa, nie je potrebné dokladať osvedčenie o štátnom občianstve Vášho syna. Ak taký nemáte, je osvedčenie potrebné. K vydaniu osvedčenia o štátnom občianstve syna budete potrebovať predložiť Okresnému úradu Bratislava I najmä:

  • vyplnenú a podpísanú žiadosť (o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky), na žiadosť je potrebné uviesť aj kontakt na žiadateľa (e-mail a/alebo telefónne číslo)
  • rodný list dieťaťa s apostillou a úradným prekladom do slovenského jazyka (originál alebo overená fotokópia)
  • fotokópiu rodného listu toho z rodičov dieťaťa, ktorý je slovenským občanom
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz/pas) rodiča podávajúceho žiadosť (v prípade písomného podania postačí fotokópia) a fotokópia dokladu totožnosti druhého rodiča
  • fotokópiu pasu dieťaťa, ak mu bol pas vydaný
  • vyhlásenie o nadobudnutí štátneho občianstva inej krajiny (vo Vašom prípade britského štátneho občianstva). Toto vyhlásenie musí obsahovať informáciu akým spôsobom a kedy dieťa nadobudlo britské štátne občianstvo a musí byť podpísané s úradným overením rodičmi dieťaťa
  • potvrdenie o úhrade správneho poplatku 10,- Eur (je možné zaplatiť napr. prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok,nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk. Po registrácii si môžete zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou /kód 637/ – kolok následne vytlačiť a priložiť k podaniu)

Ak má dieťa anglický pas, má britské občianstvo. Podľa informácie z príslušného okresného úradu sa britské štátne občianstvo nenadobúda len samotným narodením v UK. Podľa príslušného okresného úradu sú len dve možnosti získania britského občianstva: 1) ak je jeden z rodičov anglickej národnosti alebo 2) registráciou v prípade, ak jeden z rodičov aspoň 5 rokov platil na území UK dane (na základe daňových dokladov rodičov). 

V prípade, že žiadosť s dokladmi bude doručená v listinnej podobe, môže úrad vydané osvedčenie spolu s originálom rodného listu dieťaťa zaslať (doporučene) na adresu žiadateľa – uvedenú na občianskom preukaze/evidovanú v Registri obyvateľov SR. Na žiadosti je potrebné vyplniť všetky vyžadované informácie týkajúce sa osoby, ktorej občianstvo má byť osvedčené; napr. kolónky „Adresa posledného pobytu v SR“ alebo „Štátne občianstvo USA (spôsob a dátum nadobudnutia)“ – ak dieťa nikdy pobyt v SR nemalo/ nemá štátne občianstvo USA – treba napísať slovo „nemá“.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR bude po uvoľnení opatrení možné podať osobne príp. inou osobou (zastúpenie na základe splnomocnenia) na Klientskom centre Okresného úradu Bratislava – osvedčenie sa vydáva spravidla na počkanie (ak žiadateľ má všetky potrebné doklady). Žiadosť je možné podať aj na príslušnom zastupiteľskom úrade v cudzine. 

 

Podanie žiadosti počas núdzového stavu 

Počas núdzového stavu vyhláseného v Slovenskej republike (uznesenie vlády č. 693 z 28. októbra 2020) môže Okresný úrad Bratislava akceptovať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR vo forme písomného podania – listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe.

 

Spôsoby nadobudnutia občianstva UK 

Britská ambasáda na Slovensku nás informovala, že deti narodené v Británii automaticky nedostávajú britské občianstvo. Záleží na viacerých faktoroch.

Zaujímavosť

Ak dieťa nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu po aprílovej novele z roku 2022, aj na neho sa vzťahuje povinnosť podať oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva.