Uznanie zahraničného rozhodnutia na Slovensku

Kontaktujte nás!

Ak máte rozsudok alebo iné rozhodnutie vydané v zahraničí a potrebujete ho uznať pre použitie na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Častokrát je totiž potrebné pre účely oznámenia danej skutočnosti na Slovensku dokument uznať cez naše slovenské úrady a súdy (napr. rozsudok o rozvode, rozsudok o zapretí a určení rodičovstva, o osvojení, o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony či iné).

Prečítajte si aj:

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom:

§ 65 Cudzie rozhodnutia v manželských veciach a vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ak aspoň jeden z účastníkov konania je slovenský občan, a cudzie rozhodnutia vo veciach osvojenia dieťaťa, ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan a cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana, sa v Slovenskej republike uznávajú, ak tomu nebránia ustanovenia § 64 písm. b) až f).“

§ 67

(1) Cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených v § 65 možno uznať len osobitným výrokom slovenského súdu.

(4) Osobitným výrokom o uznaní cudzieho rozhodnutia rozhoduje súd len na návrh, aj keď to tento zákon alebo medzinárodná zmluva nevyžaduje.

§ 68 Príslušnosť súdu

Na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom je príslušný a) Krajský súd v Bratislave, ak ide o cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených v § 67 ods.1,

§ 68 ods. 2: Aj bez uznania má cudzie rozhodnutie v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, osvojenia dieťaťa a vo veciach obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na právne úkony rovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu, ak účastníci nie sú občanmi Slovenskej republiky a ak sa to neprieči slovenskému verejnému poriadku.

Referencie od klientov

Tím AKMV nám veľmi expertne a vo veľmi krátkom čase pomohli získať občianske osvedčenia a rodné listy pre naše deti narodené v USA, čo sme z predošlého prieskumu právnych zákonov brali ako nemožný labyrint a teda nemožnú vec zariaďovať na diaľku z USA.
Ďakujem veľmi pekne celému tímu AKMV!
Galina
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie