Ako získať trvalý pobyt na Slovensku

Otázka:

Mám 72 ročného otca dôchodcu, ktorý by chcel ostať žiť na Slovensku, ale je to občan USA. Viete mi poradiť, ako to vybaviť? Chcela by som ho prihlásiť u seba na trvalý pobyt.

Odpoveď:

Žiadosť o trvalý pobyt si Váš otec môže podať z dôvodu závislého príbuzného v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR.

Prvýkrát mu môže byť trvalý pobyt udelený na obmedzený čas, a to 5 rokov, po ich uplynutí môže požiadať o trvalý pobyt opäť, ktorý je už časovo neobmedzený.

Žiadosť je potrebné podať na zastupiteľskom úrade SR akreditovanej krajiny, ktorej je občanom alebo v ktorej má trvalý pobyt. Prípadne je možné žiadosť podať aj na oddelení cudzineckej polície, v mieste budúceho trvalého pobytu.

Žiadosť je potrebné podať v slovenskom jazyku, existuje tlačivo žiadosti a priložiť nasledujúce dokumenty:

 • platný cestovný pas
 • dve farebné fotografie
 • doklad, ktorý potvrdí dôvodnosť žiadosti (v tomto prípade to môže byť Váš rodný list, ktorý preukáže rodičovstvo)
 • výpis z registra trestov
 • doklad o finančných prostriedkoch zabezpečujúcich pobyt na Slovensku (finančné prostriedky musia byť vo výške minimálne životného minima na jeden mesiac počas celého roka. Momentálne je životné minimum vo výške 205,07 €, takže finančné prostriedky musia zodpovedať sume minimálne 2 460, 84 €.
 • doklad o ubytovaní na Slovensku (napr. notárom overená kópia nájomnej zmluvy, čestné prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti, ktorý Vám poskytne ubytovanie)
 • správny poplatok vo forme kolku

Všetky priložené dokumenty musia byť v slovenskom jazyku, úradne overené a nesmú byť staršie ako 90 dní.

Podaním žiadosti žiadateľovi ešte nevzniká nárok na trvalý pobyt. Na území Slovenskej republiky sa môže zdržiavať len na základe platného víza, bezvízového styku alebo iného povolenia, ktoré mu bolo pridelené.

Ak žiadateľovi bude priznaný nárok na trvalý pobyt je nutné, aby:

 • pricestoval do 180 dní od udelenia trvalého pobytu
 • do 3 dní od príchodu oznámil cudzineckej polícii začiatok jeho trvalého pobytu (ak nebude ubytovaný v hoteli)
 • do 30 dní od príchodu predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení na Slovensku a doklad o tom, že žiadateľ netrpí žiadnou chorobou, ktorá by mohla ohroziť verejné zdravie

Zároveň je potrebné cudzineckej polícii oznámiť všetky dôležité zmeny, ktoré nastanú (zmena pasu, trvalého bydliska, adresy v SR, zmena stavu a pod.)

O obnovenie pobytu je nutné požiadať najneskôr v deň posledného pobytu, na ktorý povolenie žiadateľ ešte mal.

Otázka:

Touto cestou by som si dovolila požiadať o informáciu, či môže byť matke maloletého dieťaťa (občan SR s trvalým pobytom v SR) udelený trvalý pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov? Môže žiadať o trvalý pobyte alebo len o prechodný?

Odpoveď:

Áno, v danom prípade, ak ide o dieťa slovenského občana s trvalým pobytom na Slovensku, môže matka cudzinka z tretej krajiny požiadať o udelenie trvalého pobytu na Slovensku podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov za účelom zlúčenia rodiny. Trvalý pobyt sa jej udelí na 5 rokov.

Upozorňujeme, že dieťa musí byť štátny občan SR a musí mať na území SR aj trvalý pobyt.

Uvedené vyplýva z § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého „Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 48 ods. 2, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.“

K žiadosti sa prikladá najmä:

 • rodný list dieťaťa
 • výpis z registra trestov matky (s apostillou alebo superlegalizovany)
 • finančné zabezpečenie
 • 2x fotografia
 • platný pas

Finančné zabezpečenie matka preukáže výpisom z jej bankového účtu, na ktorom musí byť zostatok aspoň necelých 2.500 EUR (12 násobok životného minima). Aj je potvrdenie vydané zahraničnou bankou, vyžaduje sa predloženie aj obratov za posledné 3 mesiace a samozrejme úradný preklad do slovenčiny.

Pokiaľ má matka národné „D“ víza, môže si podať žiadosť o pobyt aj na policajnom útvare na Slovensku. Pokiaľ ich nemá, podáva si žiadosť na zastupiteľskom úrade v jej domovskej krajine, prípadne v krajine, kde má pobyt.

Viac sa dozviete aj v našom článku: Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Otázka:

Chcel by som sa spýtať ohľadne trvalého pobytu.  Mám teraz povolenia na pobyt , kvôli tomu, že študujem na vysokej škole, ale je to platné len do júna. Dal by sa vybaviť trvalý pobyt a čo na to potrebujem? Prácu už mám, ale pracujem zatiaľ ako brigádnik.

Odpoveď:

Podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) je trvalým pobytom na území Slovenskej republiky:

 • trvalý pobyt na päť rokov
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas
 • pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie (dlhodobý pobyt)

Trvalý pobyt na päť rokov môže byť podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov udelený cudzincovi, ktorý:

 • „je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov
 • je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom, alebo
 • ak je to v záujme Slovenskej republiky“

Trvalý pobyt na päť rokov môže byť podľa § 46 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov udelený cudzincovi, ktorý má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt na päť rokov alebo ak je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas alebo ak to navrhla Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

Dlhodobý pobyt (udeľovaný na neobmedzený čas) môže byť podľa § 52 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov udelený cudzincovi:

 • ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti o dlhodobý pobyt
 • ktorému zanikol dlhodobý z dôvodu, že mu bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie,  alebo ktorému bol zrušený dlhodobý pobyt z dôvodu, že sa viac ako šesť mesiacov zdržiava mimo územia Slovenskej republiky / nepretržite sa zdržiava mimo územia EÚ 12 po sebe nasledujúcich mesiacov / nepretržite sa zdržiava mimo územia EÚ 24 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti

V tejto súvislosti však upozorňujeme, že možnosť získania dlhodobého pobytu na základe piatich rokov oprávneného nepretržitého pobytu na území SR bezprostredne pred podaním žiadosti sa nevzťahuje na prechodný pobyt na účel štúdia.

Pokiaľ máte záujem v štúdiu pokračovať aj po uplynutí doby, na ktorú Vám bol pobyt udelený, môžete požiadať o obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia. Pokiaľ neplánujete v štúdiu pokračovať, ale chcete sa zamestnať, bude potrebné požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu na prechodný pobyt na účel zamestnania.

Viac k prechodnému pobytu na účel zamestnania sa dozviete v tomto našom článku.