Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 09.03.2017 |

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín. Jeden je trvalý pobyt udelený na päť rokov, druhý na neobmedzený čas a v treťom prípade ide o tzv. dlhodobý pobyt, o ktorý môže požiadať cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny napríklad v prípade, ak mal na území Slovenskej republiky posledných 5 rokov udelený prechodný pobyt. V tomto článku sa budeme venovať poslednému prípadu.

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Dlhodobý pobyt cudzinca – občana tretej krajiny na Slovensku

Zatiaľ čo občania z krajín Európskej únie získavajú trvalý pobyt hneď (bez požiadavky niekoľkoročného prechodného pobytu) (viac pozri napríklad v našom článku Trvalý pobyt na území SR na účel podnikania), podmienkou získania trvalého pobytu občanom tretej krajiny je minimálne 5 rokov prechodného pobytu na území SR. Podmienkou je tiež, že tento dlhodobý pobyt bude nadväzovať bezprostredne na obdobie piatich rokov prechodného pobytu. Nie je teda možné mať udelený napr. prechodný pobyt dokopy 5 rokov a následne po niekoľkých mesiacov, prípadne rokoch, podať žiadosť o dlhodobý pobyt. O dlhodobý pobyt môže za splnenia uvedených podmienok požiadať aj držiteľ modrej karty. Isté špecifiká pri započítavaní tejto päťročnej doby sú uvedené v § 52 zákona o pobyte cudzincov.

Upozorňujeme, že v prípade udelenia dlhodobého pobytu v inom členskom štáte, cudzincovi dlhodobý pobyt na Slovensku zanikne. Rovnako ak sa nezdržiava mimo územia SR istú dobu, dlhodobý pobyt sa mu zruší.

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu sa podáva na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Vyžaduje sa, aby žiadosť podal cudzinec osobne. Výnimkou je len prípad jeho bezvládnosti.

Prílohami žiadosti sú: 

  • platný cestovný doklad, inak žiadosť nebude vôbec prijatá
  • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu
  • stabilné a pravidelné zdroje pre neho a pre jeho rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci Slovenskej republiky
  • doklad o zabezpečení ubytovania
  • doklad o zdravotnom poistení na území Slovenska.

Stabilné a pravidelné zdroje sa preukazujú najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, dokladom o poberaní dôchodku. V prípade napríklad rodinného príslušníka, ktorý mal udelený prechodný pobyt na účely zlúčenia rodiny, sa môže preukázať splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením manžela, rodiča alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky, spolu s dokladom podľa predchádzajúcej vety. Čiže k žiadosti manželky alebo detí sa doloží napr. čestné vyhlásenie manžela a potvrdenie o zostatku na jeho osobnom účte.

Lehota na rozhodnutie o dlhodobom pobyte cudzinca v SR

V tomto prípade má policajný útvar na rozhodnutie (podobne ako pri udeľovaní prechodného pobytu) 90 dní.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.