Ohováranie a šikana na pracovisku

Otázka:

Chcem sa opýtať – akého priestupku sa dopustil kolega v práci, keď ma sústavne ohovára pred ostatnými kolegami alebo priamo pred priamym nadriadeným? Ovplyvňuje kolegov, aby išli proti mojej osobe. Pekne Vám ďakujem za rýchlu odpoveď a ostávam s pozdravom.

Odpoveď:

K Vašej otázke si vo všeobecnosti dovolíme uviesť nasledovné:

Prípad, keď jedna osoba o druhej osobe rozširuje nepravdivé informácie, ktoré môžu poškodiť jej dobré meno či povesť u ostatných – laicky povedané „ohovára ju“ – možno podľa okolností konkrétneho prípadu (závažnosť, spôsobená ujma atď.) zaradiť do jednej z troch kategórií:  

 • priestupok
 • zásah do práva na ochranu osobnosti
 • trestný čin 
 1. V prípade ohovárania môže ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniupodľa § 49 ods. 1 a) zákona o priestupkoch: „Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.“ V takomto prípade môže dotknutá osoba podať príslušnému správnemu orgánu (okresnému úradu) návrh na prejednanie priestupku, za ktorého spáchanie možno ohovárajúcemu uložiť pokutu do 33 eur. 
 1. Ohováranie môže rovnako predstavovať i zásah do práva na ochranu osobnosti. V § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka je upravené: „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.“ V takomto prípade môže teda dotknutá osoba využiť možnosť podať na príslušný súd žalobu na ochranu osobnosti. 
 2. Napokon, konanie ohovárajúceho môže naplniť i znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania zakotveného v § 373 ods. 1 Trestného zákona: „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“V takomto prípade sa môže dotknutá osoba domáhať ochrany svojich práv prostredníctvom podania trestného oznámenia prokurátorovi alebo policajtovi.

Otázka:

Ako je to prosím so šikanou na pracovisku? Začal som pracovať v novej práci a necítim sa tam dobre. Mám pocit, že ma za mojim chrbtom staršíi kolega ohovára a šikanuje ma. Čo robiť?

Odpoveď:

Slovenský právny poriadok ponúka obetiam šikany na pracovisku mnoho možnosti právnej ochrany a právnych postupov ako sa brániť.

Šikanovanie zo strany iného zamestnanca a nie zamestnávateľa, právna veda nazýva aj pojmom mobbing. Často je táto šikana praktizovaná zo strany väčšej skupiny, avšak týmto pojmom môžeme označiť aj šikanovanie zo strany jedného zamestnanca voči druhému. Môžeme ho označiť ako psychický teror v pracovnom prostredí zamestnancov s cieľom ublížiť inému zamestnancovi. 

Ochrany sa môžete domáhať na základe § 11 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník: Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. 

V tomto prípade sa na základe vyššie uvedeného ustanovenia môžete domáhať žaloby na súde. V zmysle § 13 ods. 1 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník: „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.” 

Ďalšou možnosťou ochrany je podať žalobu na súd, na základe antidiskriminačného zákona, v ktorom je zakotvená zásada rovnakého zaobchádzania. V zmysle § zákona 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon: Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.“ Ako žalobca sa budete môcť domáhať, aby ten kto porušil zásadu rovnakého zaobchádzania:

 • upustil od svojho konania
 • ak to je ešte možné, napravil protiprávny stav, ktorý spôsobil
 • vo veľmi závažných prípadoch je možné požadovať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch (tú určuje súd na základe prihliadnutia na všetky závažné skutočnosti)

Šikanovanie môže často naplniť aj skutkovú podstatu jedného z trestných činov podľa Trestného zákona, ako je napríklad trestný čin ohovárania v zmysle § 373 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon: „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

V menej závažnom prípade sa môže zamestnanec dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. V prípade trestného činu môžete podať trestné oznámenie. 

Ako obeť mobbingu sa taktiež môžete obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré Vám poskytne vo Vašom prípade šikanovania na pracovisku, diskriminácie, bezplatnú právnu pomoc.

Otázka:

Minulý týždeň som mal poobednú zmenu. Boli 35 stupňové horúčavy. Na pracovných nohaviciach sme si vyhrnuli spodok nohavice nad členok. Majster nám prikázal nohavice spustiť až dolu. Mal právo vydať takýto príkaz? Nám to prišlo ako šikana. Je niekde v zákone uvedené, že sa montérky nemôžu vysúkať, aby sa prehriate telo lepšie chladilo? Odbory nám s tým nechcú pomôcť.

Odpoveď:

Vami uvádzaný prípad môže korešpondovať skôr so záujmom a povinnosťou dodržiavať predpisy o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Konkrétne môžeme tvrdiť, že nadriadený má povinnosť pokyny, predpisy na zaistenie BOZP, zásady bezpečného správania sa na pracovisku ako aj dodržiavanie pracovných postupov dodržiavať. 

Pracovný odev slúži zamestnancovi na ochranu zdravia pri práci. Zabezpečenie adekvátnej ochrany pred úrazom, prípadne iným ľahkým zranením, poskytuje pracovný odev len pri jeho správnom nosení resp. používaní. V prípade, ak Vám pracovný odev poskytol zamestnávateľ, je nutné, aby ste ho správne používali, nakoľko by Vám pri úraze nemusela byť vzniknutá škoda uznaná. 

Šikanovanie na pracovisku môžeme charakterizovať skôr ako správanie voči osobe, ktorá sa nemôže brániť, avšak často dochádza aj k šikanovaniu osôb v rovnakom pracovnom postavení. Charakteristická je najmä nerovnakým správaním, zneužívaním právomoci, či zneužitím práva. Šikanovanie zo strany zamestnávateľa je často označované pojmom bossing. Zamestnávateľ alebo nadriadený zamestnanec zneužije svoje práva, vydá pokyny tým, že zastrašuje, ponižuje až uráža ľudskú dôstojnosť podriadeného zamestnanca. (Barancová, H., 2014, Šikana a mobing na pracovisku: Právne problémy. Praha: Leges, 2014). 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na povinnosť zamestnancov v rámci § 12 ods. 2 písm. a), c) a f) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnanec je povinný:

 1. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený
 2. vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s
 3. návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený
 4. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti
 5. používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky