Prihlásenie cudzinca do zdravotnej poisťovne

Otázka:

Zamestnávame cudzinca, ktorý je občanom z krajiny mimo EÚ. Práve mu bol už udelený pobyt, prišiel na Slovensko a prevzal si pobytovú kartičku. Teraz mu musíme dať pracovnú zmluvu. Účtovníčka nám však hovorila, že nie je možné ho prihlásiť do zdravotnej poisťovne, nakoľko sa musí ísť najprv zaregistrovať a až potom ho môžeme ako zamestnanca prihlásiť. Ako to funguje? Prišla s ním aj manželka, ktorá má pobyt na účel zlúčenia rodiny. Ako je to s jej poistením?

Odpoveď:

Áno, najprv sa musí cudzinec ísť na zdravotnú poisťovňu, kde ho chcete prihlásiť, registrovať. Môže tak urobiť aj poštou, osobne je to však rýchlejšie. Už pri podaní prihlášky na verejné zdravotné poistenie je potrebné predložiť pracovnú zmluvu. Hoci pracovná zmluva by už bola podpísaná, odporúčame ako deň nástupu do zamestnania uviesť dátum cca o 10 dní odo dňa podpisu zmluvy, keďže niekoľko dní trvá, kým poisťovňa cudzinca zaeviduje v systéme. Až následne môže zamestnávateľ cudzinca prihlásiť na zdravotné poistenie (podobne ako slovenského zamestnanca). 

Cudzinec, ktorý bude pre Vás pracovať, sa môže prihlásiť do systému verejného zdravotného poistenia rovnako ako slovenský zamestnanec. V zmysle 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.: Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt) na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“) a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.“ 

K prihláške poistenca zamestnanec predloží:

  • identifikačný doklad, cestovný pas
  • kópiu pracovnej zmluvy
  • kópiu informačnej karty vystavenej ÚPSVaR

V prípade, že zamestnanec nedisponuje informačnou kartou vystavenou ÚPSVaR, predloží:

  • identifikačný doklad, cestovný pas
  • kópiu pracovnej zmluvy
  • dokladu o povolení na pobyt na území SR (povolenie na účel zamestnania), resp. potvrdenú žiadosťo udelenie pobytu na území SR

Manželka, ktorá má pobyt na účel zlúčenia rodiny, musí uzavrieť komerčné zdravotné poistenie do 3 dní odo dňa prevzatia preukazu o pobyte. Ako manželka nemá nárok byť poistená v systéme verejného zdravotného poistenia, je potrebné, aby si uhradila komerčné poistenie. Na trhu sú viaceré balíky poistenia pre cudzincov. Len pre zaujímavosť uvádzame, že pri maloletých deťoch by poistenie v systéme verejného poistenia možné bolo. 

povinnostiach zamestnávateľa po udelení pobytu sme Vás informovali v našom predchádzajúcom príspevku. 

Celý postup zamestnávania cudzincov je tiež prístupný na našom webe.

 

Otázka:

Poprosím Vás o informáciu týkajúcu sa poistenia. Som zahraničný Slovák a mám prechodný pobyt od r. 2009. Dňa 17.6.2019 som podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu. Pán policajt mi povedal, že potrebujem poistenie, ale nie som si istý, že ja ako zahraničný Slovák to potrebujem, pretože sa nezdržiavam dlhodobo iba krátkodobo.

Odpoveď:

Náležitosti žiadosti o obnovenie prechodného pobytu sú upravené v § 34 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“). Podľa § 34 ods. 3 písm. c) je k žiadosti potrebné priložiť aj doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej republiky. Predloženie takéhoto dokladu nie je potrebné v prípade žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania, štúdia a u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte a na území Slovenskej republiky študuje alebo je tu zamestnaný. Pre osoby s postavením Slováka žijúceho v zahraničí nie je zakotvená výnimka, a teda doloženie dokladu preukazujúceho zdravotné poistenie bude potrebné.

Keďže Vám bol prechodný pobyt udelený už v r. 2009 upozorňujeme, že podľa § 7 ods. 3 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí je možné udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky, ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. V rámci konania o udelenie štátneho občianstva sa však posudzuje, do akej miery sa žiadateľ reálne zdržiava na území Slovenskej republiky.

Takisto upozorňujeme, že podľa § 52 zákona o pobyte cudzincov môže cudzinec, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti podať žiadosť o dlhodobý pobyt bez časového obmedzenia.

Prečítajte si ajPoistenie cudzincov na Slovensku