Štátne občianstvo v SR

Komplexný právny servis pre získanie štátneho občianstva pre cudzincov na území SR

Podmienky pre získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Ak máte záujem získať slovenské štátne občianstvo, medzi základné podmienky okrem iného patrí nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky alebo uzavretie manželstva so štátnym občanom SR.

 • Komplexný servis pre získanie štátneho občianstva pre cudzincov na území SR
 • Všetky dokumenty pripravíme do 48 hodín
 • Sme advokátska kancelária, okamžite reagujeme na všetky požiadavky klienta
 • Hovoríme plynule po anglicky
 • Zavolajte nám na 02 / 4333 3509 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk

Udeliť slovenské občianstvo je možné napríklad v prípadoch, ak cudzinec:

 • má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov (napríklad prechodný) a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
 • musí preukázať svoju bezúhonnosť (spravidla sa to preukazuje výpismi z registra trestov)
 • veľmi dobre ovláda slovenský jazyk slovom a písmom a vie to preukázať na skúške
 • je si vedomý základných a všeobecných znalostí o Slovensku (napr. dejiny Slovenska, zemepis atď.)
 • musí riadne a podľa zákona plniť všetky svoje povinnosti ako cudzinec voči štátu (napr. riadne a včas odvádza dane, platí riadne zdravotné a sociálne poistenie, dane, odvody, spláca ďalšie povinné poplatky atď.)

Kedy sa podmienka pobytu nevyžaduje

§ 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR pozná aj špecifické výnimky z povinnosti preukazovania pobytu na území SR. Ide o špecifické prípady, t.j. ak ide o osobu, ktorá:

 • sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku,
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku,
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Dvojité štátne občianstvo na Slovensku

S účinnosťou od júla 2010 štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. S účinnosťou od februára 2015 bývalí štátni občania SR, ktorí stratili štátne občianstvo SR, môžu požiadať na základe výnimky o udelenie štátneho občianstva SR podľa nariadenia Ministerstva vnútra SR o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov.

Naše služby súvisiace s udelením štátneho občianstva na Slovensku

Cenník a poplatky

 • Udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov (700 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov (100 €), od 15 do 18 rokov (150 €)
 • Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva (20 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 (20 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom (20 €).

Každý klient má špecifické požiadavky. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich požiadaviek nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk. 

Prečo prenechať celý proces na nás?

Získanie slovenského občianstva pre cudzinca na Slovensku je pomerne komplexný proces. Budeme Vás sprevádzať celým procesom získania občianstva. Navyše, naša advokátska kancelária sa okrem imigračného práva venuje aj obchodnému právu. Pomôžeme Vám so založením spoločnosti alebo živnosti a budeme pre Vás oporou aj pri Vašich ďalších podnikateľských aktivitách na Slovensku.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.