Vysporiadanie majetku po rozvode

Otázka:

Aké máme nároky po rozvode manželstva čo sa týka rozdelenia majetku? Čo patrí do vyrovnania a čo nie? 

Odpoveď:

Okamihom uzavretia manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktorého vznik nie je možné vopred zmluvou vylúčiť vo forme tzv. predmanželskej zmluvy. Jedinou možnosťou je modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva.

V tomto článku budeme predpokladať, že k modifikácii bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva nedošlo. 

Majetok, ktorý manželia nadobudnú počas trvania manželstva, teda v čase od jeho vzniku do jeho zániku, okrem výnimiek, ktoré priamo upravuje Občiansky zákonník, je spoločným majetkom oboch manželov a hovoríme, že patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva. Do BSM však nepatria:

  • veci získané dedičstvom – to, čo jeden z manželov zdedí aj počas manželstva nepatrí do BSM ale je vo výlučnom vlastníctve tohoto manžela
  • veci získané darom – ak niečo dostane jeden z manželov ako dar
  • ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka

Do BSM samozrejme nepatrí ani to, čo jeden z manželov nadobudol pred uzavretím manželstvo. Čiže pokiaľ bol vlastníkom nehnuteľnosti už pred manželstvom, uzavretím manželstva sa nehnuteľnosť nestane automaticky spoločným majetkom v rámci BSM. 

V prípade zániku manželstva za života oboch manželov je potrebné rozdeliť spoločný majetok, teda vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo tak, aby každý z manželov nadobudol určitý pomer statkov do jeho výlučného vlastníctva. Manželia by sa na rozdelení majetku po rozvode mali primárne dohodnúť, inak sa aplikuje ustanovenie § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. 

Ak sa tak neurobí ani do troch (3) rokov od zániku manželstva (nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu), platí zákonná domnienka, že:

  1. pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva
  2. pokiaľ ide o ostatné hnuteľných veciach a o nehnuteľnosti platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Pre zhrnutie teda uvádzame, že majetok patriaci do BSM je možné vyporiadať buď dohodou uzavretou medzi manželmi alebo súdom, ak niektorý z manželov podá návrh na súd. 

Ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka upravuje zásady, ktoré sa pri vysporiadaní spoločného majetku manželov majú aplikovať: „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“ 

Pokiaľ sa manželia dohodnú na vyporiadaní BSM, postačuje spísanie dohody o vyporiadaní BSM, do ktorej sa zahrnie celý majetok, ktorý patrí do BSM a určí sa, kto aký majetok alebo koľko z neho nadobudne. Do dohody je možné zahrnúť aj spoločné úvery a určiť, kto bude úver ďalej splácať. Rovnako sa do dohody zahrnie aj kto bude vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá patrila do BSM. V tomto prípade sa vyžaduje, aby dohoda obsahovala všetky náležitosti tak v zmysle katastrálneho zákona ako aj napríklad zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ak je predmetom dohody byt alebo nebytový priestor. Rovnako sa do dohody zvykne zakomponovať aj vlastníctvo motorového vozidla na čas po rozvode, či obchodný podiel v spoločnosti a iné majetky.

 

Mimosúdne vyrovnanie majetku po rozvode

Bývalí  manželia sa môžu aj mimosúdne dohodnúť na vyporiadaní ich majetku patriaceho do BSM,  čiže dohodou. Dohoda nemusí byť schválená súdom, môže ju spísať advokát a v prípade, ak je predmetom vyporiadania BSM nehnuteľnosť, na jej podklade kataster vykoná zmenu vlastníctva na liste vlastníctva.

Prečítajte si aj:

Obchodný podiel a BSM – zodpovednosť pri prevode obchodného podielu

Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva