Zamestnanie cudzinca z tretej krajiny

Otázka:

Chceme zamestnať trénera. Je cudzinec, z Ukrajiny. Zistili sme si proces, je potrebné podanie nahlášky voľného pracovného miesta. Chceme sa však spýtať, či je niekde uvedené, koľko musí mať tréner minimálnu mzdu podľa náročnosti práce.

Odpoveď:

Zaradenie zamestnanca do stupňa náročnosti práce je v kompetencii zamestnávateľa vzhľadom na konkrétnu pracovnú náplň. Neexistuje univerzálne vymedzenie, podľa ktorého by bolo možné konkrétnu pracovnú pozíciu automaticky zaradiť do konkrétneho stupňa. 

Proces zamestnávania cudzincov je zložitý proces. Tu je tiež potrebné upozorniť, že pracovná pozícia športového trénera spadá pod regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní je prístupná tu. Spolu so žiadosťou o obnovenie pobytu bude v takomto prípade potrebné doložiť rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o uznaní dokladu o vzdelaní. Podľa databázy regulovaných povolaní sa rozlišujú povolania trénera I. až V. kvalifikačného stupňa. Je potrebné, aby údaje uvedené v nahláške voľného pracovného miesta korešpondovali s kvalifikačným stupňom trénera podľa rozhodnutia o uznaní dokladu. 

Zároveň upozorňujeme, že zamestnávateľ musí byť zapísaný v registri právnických osôb v športe. V prípade vzniku pracovného pomeru športového odborníka bude potrebný zápis údajov takéhoto zamestnanca v lehote do 10 dní od zápisu do zdrojovej evidencie športovej organizácie.

Otázka:

Aké má povinnosti zamestnávateľ, ktorý prijal do pracovného pomeru cudzinca z tretej krajiny po tom, ako cudzincovi bol udelený na Slovensku pobyt?

Odpoveď:

Zamestnávateľovi vznikajú nasledujúce povinnosti:

 • Uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny
 • Písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný k informáciám priložiť kópiu pracovnej zmluvy.
 • Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.
 • Prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne. (Najprv je potrebné, aby cudzinec podal prihlášku do zdravotnej poisťovne spolu s pracovnou zmluvou s uvedením výšky mzdy, alebo pracovnú zmluvu a mzdový list, z ktorého vyplýva výška mzdy, následne po zaregistrovaní cudzinca je možné jeho prihlásenie zamestnávateľom).
 • Prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne. (Postup ako u slovenských zamestnancov).
 • Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť oddeleniu cudzineckej polície nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ak vydal písomný prísľub na zamestnanie.
 • Zamestnávateľ je povinný v lehote do troch pracovných dní oznámiť oddeleniu cudzineckej polície skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.

V prípade kontroly je tiež potrebné, aby zamestnávateľ predložil dokument „Dodatočné údaje o zamestnaní“ vydaný Oddelením cudzineckej polície po udelení pobytu cudzincovi z tretej krajiny.

Všetky povinnosti sú uvedené aj v poučení, ktoré cudzinec dostal na oddelení cudzineckej polície.   V poučení je zahrnutá aj povinnosť doložiť lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie do 30 dní odo dňa prevzatia preukazu o pobyte cudzinca.

 

Prečítajte si aj:

Povinnosti cudzincov z tretích krajín po udelení prechodného pobytu. 

Za akých podmienok môže slovenský zamestnávateľ zamestnať občanov z krejín mimo EÚ

Otázka:

Pozývam občana Egypta na návštevu Slovenska. Do žiadosti som uviedla na dobu 60 dní. V prípade úspešného zvládnutia celého postupu a následného pridelenia  víz  sa Vás chcem spýtať, či je Vaša kancelária schopná tieto víza zmeniť následne na víza za účelom práce.

Odpoveď:

Druhy víz na územie Slovenskej republiky a postup pre ich získanie upravuje zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Schengenský kódex, ktoré však ako druh víz pracovné víza nezakotvujú.

V prípade, že má cudzinec z tretej krajiny záujem o zamestnanie na Slovensku, je potrebné, aby požiadal o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu musí byť podaná osobne na zastupiteľskom úradne SR v krajine, v ktorej má cudzinec bydlisko alebo v niektorých prípadoch aj priamo na území SR na oddelení cudzineckej polície. Podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území SR je možné v týchto prípadoch:

 • cudzinec sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt
 • cudzinec sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu
 • cudzinec sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje
 • ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Upozorňujeme, že v prípade žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania je potrebné, aby žiadateľ už disponoval pracovnou zmluvou alebo písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie do zamestnania. Bližšie informácie o tomto type prechodného pobytu si môžete prečítať v našom článku o zamestnávaní cudzincov na Slovensku.

Otázka:

Dobrý deň, som občan Bosny a Hercegoviny. Pracoval som prostredníctvom jednej agentúry. Presne pred 3 mesiacmi som skončil s agentúrou. V súčasnosti nepracujem nikde kvôli vírusu korona. Zaujímalo by ma, či môžem kedykoľvek dokončiť zmenu bydliska, adresu bez toho, aby som sa pokúsil prerušiť pobyt, či mi s tým môže pomôcť akýkoľvek zamestnávateľ.

Odpoveď:

Prechodný pobyt na území Slovenskej republiky je vždy viazaný na konkrétny účel. Vo Vašom prípade pravdepodobne na účel zamestnania. Pokiaľ dôjde k skončeniu pracovného pomeru, ktorý bol základom pre udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, zaniká účel, na ktorý bol prechodný pobyt udelený.

Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“): „Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak pominul účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt.“

Uvedené ustanovenie však neplatí do 60 dní od zániku zamestnania v prípade prechodného pobytu na účel zamestnania. V prípade skončenia pracovného pomeru má teda zamestnanec s prechodným pobytom na účel zamestnania 60 dní po skončení pracovného pomeru, počas ktorých nebude prechodný pobyt zrušený a v tomto čase si môže cudzinec nájsť nové zamestnania (samozrejme na základe splnenia podmienok pre zamestnávanie cudzincov ako ohlásenie voľného pracovného miesta atď.) alebo požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu z účelu zamestnanie na iný účel. Skončenie pracovného pomeru musí byť oznámené cudzineckej polícii.

Od 09.04.2020 je však účinná novela zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorej sa vyššie uvedená lehota 60 dní predlžuje o obdobie trvania krízovej situácie, teda počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame nájdenie nového zamestnania alebo zmenu účelu pobytu, tak aby žiadosť na cudzineckú políciu mohla byť podaná čo najskôr. V prípade zmeny zamestnania budete potrebovať prísľub na prijatie do zamestnania od nového zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu.

Pokiaľ ste bývalému zamestnávateľovi (agentúre) udelili plnú moc, aby Vás zastupoval v konaní o udelenie prechodného pobytu odporúčame, aby ste túto plnú moc čím skôr odvolali. Odvolať plnú moc môžete vo forme listu na príslušné oddelenie cudzineckej polície. Pokiaľ plnú moc neodvoláte vystavujete sa riziku, že bývalý zamestnávateľ zašle cudzineckej polícii vo Vašom mene oznámenie o skončení pobytu, čo bude viesť k zániku prechodného pobytu, prípadne že cudzinecká polícia bude na adresu bývalého zamestnávateľa zasielať podania, o ktorých sa nedozviete.