Registrácia patentu

Čo je patent?

Patent je výlučné vlastnícke právo udelené vynálezcovi, jednotlivcovi alebo organizácií kompetentným orgánom na vynález, ktoré mu poskytuje zákonnú právomoc zakázať ostatným vyrábať, používať, predávať alebo dovážať jeho vynález bez povolenia .

Prečítajte si aj:

Na čo sa patent udeľuje?

Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. sa patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

Udeľujú sa aj na biotechnologické vynálezy týkajúce sa výrobku pozostávajúceho z biologického materiálu alebo obsahujúceho biologický materiál, alebo spôsobu, ktorého prostredníctvom je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý, a to aj v prípade, ak sa vynález týka:

 • a) biologického materiálu, ktorý je izolovaný zo svojho prirodzeného prostredia alebo vyrábaný technickým spôsobom, aj keď sa už v prírode vyskytol,
 • b) rastliny alebo zvieraťa, ak technická uskutočniteľnosť vynálezu nie je obmedzená na určitú odrodu rastlín alebo určité plemeno zvierat,2)
 • c) mikrobiologického alebo iného technického spôsobu alebo výrobku získaného takýmto spôsobom,
 • d) prvku izolovaného z ľudského tela alebo inak vyrobeného technickým spôsobom vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu i v prípade, ak štruktúra takého prvku je identická so štruktúrou prirodzene existujúceho prvku.

Naopak, za vynálezy sa nepovažujú najmä:

 • a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
 • b) estetické výtvory,
 • c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
 • d) programy počítačov,
 • e) podávanie informácií.

Patent sa tak „…môže udeliť aj na látky, liečivá, mikroorganizmy, biotechnologické postupy). Neudeľuje sa na objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, diagnostiku chorôb, postupy liečenia, spôsoby klonovania a využitie ľudského embrya.“ (zdroj slovensko.sk)

Podľa § 6 ods. 1 zákona „Patenty sa neudeľujú na

a) odrody rastlín a plemená zvierat,

b) v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,

c) chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobky, najmä na látky alebo zmesi využiteľné pri niektorom z uvedených spôsobov liečenia, diagnostiky alebo prevencie chorôb,

d) vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či vývoja, alebo sa týkajú len objavenia niektorého z prvkov ľudského tela vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu s výnimkou podľa § 5 ods. 2 písm. d),

e) vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi. Samotný zákaz využívania vynálezu zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia.“

Ako podať patentovú prihlášku?

Patentovú prihlášku má právo podať:

 • Osoba, ktorá vytvorila vynález vlastnou tvorivou činnosťou
 • Osoba, ktorá sa podieľala na vytvorení vynálezu
 • Zamestnávateľ, ak vynález bol vytvorený v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu
 • Právny nástupca vyššie uvedených osôb

Oprávnená osoba podáva patentovú prihlášku Úradu priemyselného vlastníctva (ďalej len „úrad“), ktorý je kompetentným ústredným orgánom v veciach patentu. Jedna prihláška sa môže týkať len jedného vynálezu alebo aj viacerých vynálezov, ak sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku.

Prihlášku je možné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a to v štátnom jazyku. V prípade, ak žiadateľ podáva prihlášku v elektronickej podobe, je potrebné aby takéto podanie bolo autorizované podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.  

Prihláška musí obsahovať:

 • Žiadosť o udelení patentu v jednom vyhotovení (formulár na jej vyplnenie je možné nájsť na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva)
 • Úplný a jasný opis vynálezu v troch vyhotoveniach
 • Aspoň jeden uplatnený patentový nárok v troch vyhotoveniach
 • Anotáciu vynálezu
 • Výkresy, ak si to povaha vynálezu vyžaduje  
 • Identifikačné údaje prihlasovateľa a pôvodcu
 • Identifikačné údaje zástupcu, ak prihlasovateľ je zastúpený

Poplatok

Po podaní prihlášky Úrad písomne vyzve prihlasovateľa na uhradenie správneho poplatku, ktorý je splatný do 15 dní od dňa jej doručenia. V prípade, ak prihláška je podaná pôvodcom alebo spolupôvodcami, správny poplatok sa uhrádza vo výške 30 eur. Ak prihlášku podáva iná osoba ako pôvodca alebo spolupôvodca, správny poplatok sa uhrádza vo výške 60 eur. (zdroj: Informácia pre prihlasovateľa patentu | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (gov.sk))

Konanie o udelení patentu

Doba trvania konania sa pohybuje od 3 až do 5 rokov. Po podaní prihlášky Úrad zisťuje, či sú splnené zákonom predpísané náležitosti prihlášky a či prihláška obsahuje identifikátor prihlasovateľa. V prípade, ak prihláška neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, Úrad vyzve prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil. Keď prihláška je formálne správna, Úrad začína predbežný prieskum, prostredníctvom ktorého zisťuje, či sú splnené všetky kritéria na udelenie patentového práva.

V ďalšom štádiu bude prihláška prihlasovateľa verejne dostupná vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva. „ Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky, na ktoré úrad prihliadne pri vykonávaní úplného prieskumu. O prípadných pripomienkach budete upovedomený a budete mať možnosť sa k ním vyjadriť” (zdroj: Podanie patentovej prihlášky na Slovensku | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (gov.sk))

Do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky sa vykonáva úplný prieskum, v rámci ktorého patentoví experti skúmajú technické parametre vynálezu a ak aj v tomto štádiu sa preukáže splnenie podmienok patentovateľnosti, tak prihlasovateľovi bude vydaná patentová listina, ktorú je povinný prihlasovateľ uhradiť do výšky 66 eur.

Patent sa udeľuje na dobu platnosti 20 rokov odo dňa podania patentovej prihlášky a jeho právne účinky nastávajú odo dňa  oznámenia o udelení patentu vo Vestníku úradu.

Európsky patent s jednotným účinkom od 1.6.2023

„Od 1. júna 2023 môžu byť technické riešenia v Európe chránené nielen národným patentom a klasickým európskym patentom, ale aj európskym patentom s jednotným účinkom. Ide o najväčšiu a dlho očakávanú zmenu európskeho patentového práva od vzniku Európskej patentovej organizácie v roku 1977. Prečítajte si viac TU.“ (zdroj. ÚPV)

Ako je chránený majiteľ patentu?

Na základe zákona č. 435/2001 Z.z. Majiteľ patentu (§ 19) má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu alebo zriadiť k patentu záložné právo. Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku.”

Bez súhlasu majiteľa patentu nikto nesmie:

 1. vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu,
 2. využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu (ďalej len „chránený spôsob“), alebo ponúkať taký chránený spôsob na využívanie inej osobe,
 3. vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok priamo získaný chráneným spôsobom,
 4. dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie vynálezu; to neplatí, ak sú tieto prostriedky na trhu dostupné a dodávateľ nenavádzal neoprávnenú osobu na konanie v rozpore s písmenami a) až c).

“Výlučné práva podľa odseku 1 má aj prihlasovateľ, počnúc dňom zverejnenia prihlášky vo vestníku, za predpokladu udelenia patentu na vynález, ktorý je predmetom prihlášky. Uplatnenie týchto práv proti tretím osobám je však možné až odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu.”

Zamestnanecký vynález 

Zamestnanecké vynálezy sú upravené v § 11 zákona o patentoch: “..ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu vytvoril vynález (ďalej len „zamestnanecký vynález“), právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.”

Predbežná patentová prihláška

„V niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku, v Spojených štátoch amerických, Austrálii a Portugalsku, môžu prihlasovatelia okrem štandardnej patentovej prihlášky podať aj predbežnú patentovú prihlášku. Predbežná patentová prihláška zakladá právo prednosti vo vzťahu k vynálezu opísanému v prihláške napriek tomu, že prihláška neobsahuje patentové nároky, prípadne ani ďalšie predpísané náležitosti. Predbežná patentová prihláška musí byť do 12 mesiacov od podania konvertovaná na štandardnú patentovú prihlášku.“ (zdroj: ÚPV)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie