Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 10.10.2016 |

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Obsah

Náležitosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe Nedodržanie písomnej formy Nedodržanie 3 dňovej lehoty Skúšobná doba dohodnutá v rozpore so zákonníkom práce

Náležitosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

V zmysle § 72 ods. 2 Zákonníka práce, oznámenie o skončení pracovného pomeru musí byť písomné a malo by sa druhému účastníkovi doručiť aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Po uplynutí skúšobnej doby už nie je možné skončiť pracovný pomer podľa ustanovení zákonníka práce o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pokiaľ by účastník pracovného pomeru skončil pracovný pomer podľa ustanovenia § 72 zákonníka práce po uplynutí skúšobnej doby, takýto úkon by sa považoval za neplatný a pracovný pomer by naďalej trval, pokiaľ by ho účastníci pracovného pomeru neskončili inými formami skončenia pracovného pomeru.

Nedodržanie písomnej formy

Nedodržanie písomnej formy oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe nie je postihované neplatnosťou skončenia pracovného pomeru. V tomto prípade je však dôležité uistiť sa, že pre platnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe nebola účastníkmi pracovného pomeru dohodnutá písomná forma, pretože napriek tomu, že zákonník práce nepostihuje nedodržanie písomnej formy neplatnosťou právneho úkonu, pokiaľ by si pre jej platnosť dohodli písomnú formu účastníci v pracovnej zmluve, nedodržanie písomnej formy by malo za následok neplatnosť takéhoto skončenia pracovného pomeru. Z dôvodu právnej istoty odporúčame pracovný pomer v skúšobnej dobe skončiť vždy písomne.

Prečítajte si aj:

Pracovná zmluva, základné informácie

Výpovedná doba a zákaz výpovede

Nedodržanie 3 dňovej lehoty

Zákonník práce vyžaduje, aby oznámenie o skončení pracovného pomeru bolo doručené druhému účastníkovi aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Uvedená 3 dňová lehota je lehota poriadková, čo znamená, že zákon s jej nedodržaním nespája neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Napriek tomu, že takéto skončenie pracovného pomeru nebude v dôsledku nedodržania lehoty neplatné, odporúčame účastníkom pracovného pomeru podľa možností túto lehotu dodržať, nakoľko v prípade jej nedodržania si druhá strana môže uplatniť pracovnoprávne sankcie vyplývajúce z nedodržania tejto lehoty. Opäť si však treba dať pozor na to, že pokiaľ by sa účastníci pracovného pomeru dohodli na tom, že oznámenie o skončení pracovného pomeru sa doručí druhej strane najneskôr 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť, nedodržanie tejto podmienky by malo za následok neplatnosť takéhoto skončenia pracovného pomeru.

Skúšobná doba dohodnutá v rozpore so zákonníkom práce

V zmysle zákonníka práce je možné v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu. Čo však v prípade, že skúšobná doba je v pracovnej zmluve dohodnutá v rozpore so zákonom?

V zmysle § 45 zákonníka práce možno skúšobnú dobu dohodnúť najviac na 3 mesiace. Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná. Skúšobná doba musí byť dojednaná v pracovnej zmluve uzavretej pred začatím pracovného pomeru. Pokiaľ by skúšobná doba bola dojednaná síce písomne, ale až dodatočne v priebehu trvania pracovného pomeru, skúšobná doba by bola neplatná.

Pokiaľ by bola skúšobná doba dohodnutá platne, avšak dĺžka skúšobnej doby by bola dlhšia ako 3 mesiace, platila by 3 mesačná skúšobná doba. Preto, aj keď by bola v pracovnej zmluve dohodnutá napríklad 4 mesačná skúšobná doba a zamestnávateľ by doručil oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe zamestnancovi počas 4. mesiaca trvania pracovného pomeru a zamestnanec by na trvaní pracovného pomeru trval, takéto skončenie pracovného pomeru by bolo neplatné.

Naše služby:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
  • skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov
  • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.