Slovenské občianstvo po svadbe s cudzincom

V tomto článku si priblížime možnosti nadobudnutia štátneho občianstva SR manželom / manželkou slovenského občana podľa zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej ako „zákon o štátnom občianstve“).

Štátne občianstvo SR môže byť v zmysle ustanovenia § 7 zákona o štátnom občianstve udelené žiadateľovi s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky po svadbe, pokiaľ toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Tip

Prečítajte si aj:

Strata štátneho občianstva SR a opätovné nadobudnutie a pobyt na území SR

Vybavenie pobytu pre manžela, cudzinca mimo EÚ

O udelení štátneho občianstva v iných prípadoch sa dočítate v našom článku:

Udelenie štátneho občianstva

V uvedenom prípade zákon o štátnom občianstve vyžaduje pre udelenie štátneho občianstva SR splnenie nasledovných podmienok:

 • bezúhonnosť, pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov, koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov, koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov; preukazuje sa výpisom z registra trestov z domovskej krajiny, platí 6 mesiacov, dokladá sa výpisom z registra trestov (max. 6 mesiacov starý) z krajiny, ktorej bol alebo je štátnym občanom a z krajiny, kde mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch
 • žiadateľovi nebol súdom uložený trest vyhostenia
 • proti žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie
 • proti žiadateľovi nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení
 • proti žiadateľovi nie je vedené konanie o odňatie azylu a
 • žiadateľ preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike
 • žiadateľ si plní povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR osobne na tlačive „Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky“ spolu s tlačivom „Dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky“

K žiadosti je potrebné priložiť: 

 • stručný životopis
 • doklad totožnosti
 • rodný list – originál alebo overená fotokópia s apostillou / superlegalizáciou s úradným prekladom (slovenským prekladateľom) do slovenčiny 
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý, rozvedený alebo ovdovený)
 • doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte (doklad o pobyte na území SR)
 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov (odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov)

Ďalšie doklady v závislosti od toho, ktoré sa týkajú žiadateľa (tie doklady, ktoré sa žiadateľa netýkajú žiadateľ nepredloží a nahradí ich čestným vyhlásením s uvedením dôvodov nepredloženia): 

 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov
 • výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópia pracovnej zmluvy
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu
 • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
 • potvrdenie o štúdiu
 • potvrdenie o poberaní dôchodku
 • potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie
 • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný

Žiadateľ môže byť v prípade potreby vyzvaný na doloženie ďalších dokumentov, okrem vyššie uvedených.

Na podporu svojej žiadosti môže tiež doložiť:

 1. Rodný list svojho dieťaťa, potvrdenie o návšteve škôlky / školy na území SR
 2. Doklad o štúdiu na škole na Slovensku, ak študoval, prípadne jeho manžela/manželky, dieťaťa
 3. Ak má žiadateľ na Slovensku ďalšiu väzbu, záväzky, predkladajú sa aj podporné dokumenty (napr. dokumenty k hypotéke na nehnuteľnosť,list vlastníctva s nehnuteľnosťou na jeho meno, dokumenty k manželke – k jej práci, podnikaniu)

Uvedené dokumenty je potrebné predložiť v originály alebo v osvedčených fotokópiách, pričom dokumenty vydané v cudzine musia byť úradne preložené a opatrené apostilou alebo superlegalizované.

Okresný úrad, na ktorom bola žiadosť podaná žiadosť odošle na ďalšie konanie na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Na udelenie štátneho občianstva SR nie je právny nárok.

Praktické problémy 

Keďže zákon o štátnom občianstve zakotvuje pre udelenie štátneho občianstva SR viaceré podmienky a ich splnenie je pomerne dôsledne preverované, nie všetky žiadosti sú úspešné. 

Domácnosť na území Slovenskej republiky 

Osoba, ktorá žiada o udelenie štátneho občianstva musí spĺňať viaceré podmienky. Základnou v prípade osoby, ktorá je manželom Slováka je, že uzavrela manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Pre získanie štátneho občianstva SR býva často problematické práve splnenie podmienky žitia žiadateľa v spoločnej domácnosti so slovenským manželom na území Slovenskej republiky. Už z gramatického výkladu ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona o štátnom občianstve je jednoznačné, že podmienku nespĺňa žiadateľ, ktorý sa so svojím manželom zdržiava v zahraničí. Zo znenia zákona však nemusí byť úplné jednoznačné, či sa žiadateľ na území Slovenskej republiky musí zdržiavať aj v období od podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva do právoplatného skončenia konania. Jednoznačnú odpoveď na načrtnutý problém poskytuje rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR, ktorý napr. v Rozsudku zo dňa 26.10.2016, sp. zn. 2Sžo/107/2014 uvádza nevyhnutné, aby sa osoba, ktorá žiada o štátne občianstvo SR nepretržite zdržiavala na území SR v spoločnej domácnosti s rodinnými príslušníkmi, a to až do konečného rozhodnutia vo veci udelenia štátneho občianstva SR. Len za týchto podmienok je možné objektívne zhodnotiť mieru integrácie žiadateľa do spoločnosti, efektívne fungovanie manželského zväzku a rodinného spolužitia, ako aj jeho pracovné návyky a celkový prínos pre spoločnosť. Tieto atribúty nemôžu byť naplnené v prípade, že sa žiadateľ aj s rodinnými príslušníkmi zdržiava v cudzine, a to aj krátkodobo.

Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ o udelenie štátneho občianstva SR by sa mal na území SR spolu v spoločnej domácnosti so slovenským manželom zdržiavať najmenej päť rokov pred podaním žiadosti a tiež od podania žiadosti do rozhodnutia o žiadosti. 

Znalosť slovenského jazyka 

Problematickou podmienkou býva aj ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom. Ovládanie slovenského jazyka je overované pri podaní žiadosti – pri vypĺňaní dotazníka žiadateľa, ktorý sa podáva spolu so žiadosťou. Následne je ovládanie slovenského jazyka overované trojčlennou komisiou vymenovanou prednostom okresného úradu v sídle kraja (resp. veľvyslancom alebo konzulom, ak je žiadosť podávaná na zastupiteľskom alebo konzulárnom úrade). Preskúšanie pred komisiou sa obvykle uskutoční do dvoch týždňov od podania žiadosti. 

Overovanie znalosti slovenského jazyka pozostáva z troch častí. Najskôr sa uskutoční pohovor, v rámci ktorého sa žiadateľovi kladú všeobecné otázky o jeho osobe, jeho rodinných príslušníkoch prípadne iných blízkych osobách, o vzťahu k Slovenskej republike a tiež všeobecné otázky týkajúce sa histórie, geografie a spoločensko – politického vývoja SR. Druhá časť overenia znalosti slovenského jazyka spočíva v hlasnom prečítaní náhodne vybratého článku z tlače v slovenskom jazyku, ktorý obsahuje aspoň 500 slov. Poslednou časťou je napísanie obsahu prečítaného článku, na čo má žiadateľ časový limit 30 minút. 

Lehota na udelenie občianstva

Zákonná lehota na rozhodnutie je 24 mesiacov.

Poplatok za udelenie štátneho občianstva

Poplatky na úseku udelenia štátneho obćianstva upravuje zákon o správnych poplatkoch. Za udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov sa platí poplatok 700 EUR, poplatok sa platí až po vykonaní úkonu.

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie