Udelenie štátneho občianstva SR

Podmienky udelenia štátneho občianstva SR upravuje § 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR. Priblížime si ich v tomto článku.

Podmienky získania štátneho občianstva cudzincom, ktorý je manželom Slováka, sme si už priblížili v našom článku Ako nadobudne cudzinec – manžel Slováka slovenské štátne občianstvo? V tomto článku sa zameráme na ostatné prípady udelenia štátneho občianstva Slovenskej republiky.

V prípade záujmu o právne služby v oblasti nadobudnutia štátneho občianstva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Podmienka pobytu

Udeliť slovenské občianstvo je možné len ak cudzinec:

 1. má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
 2. má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov (napríklad prechodný) a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 3. uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Nadobudli ste občianstvo iného štátu? Ako neprísť o slovenské občianstvo si prečítate tu: Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Chcete získať slovenské občianstvo, lebo Vaši predkovia boli Slováci? Viac sa dočítate tu: Nadobudnutie slovenského občianstva potomkami a iné zmeny

Podmienka pobytu sa zisťuje z vyjadrenia cudzineckej polície a preukazuje napríklad dokladmi o platení daní na území SR, pracovnými zmluvami na prácu vykonávanú na území SR, atď.

Kedy sa podmienka pobytu nevyžaduje

Výnimkami z povinnosti preukazovania pobytu sú špecifické prípady, t.j. ak ide o osobu, ktorá:

 • sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • sa narodila na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt, alebo je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • bola prepustená zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Prečítajte si aj:

Ďalšie podmienky udelenia štátneho občianstva SR

Okrem vyššie uvedenej požiadavky pobytu musia byť pre udelenie štátneho občianstva SR splnené súčasne aj ďalšie podmienky:

 • preukázanie ovládania slovenského jazyka slovom a písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike
 • plnenie si povinností vyplývajúcich z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky  
 • osoba musí byť bezúhonná, bez uloženia trestu vyhostenia, nesmie byť voči nej vedené trestné stíhanie alebo vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu či o administratívnom vyhostení alebo odňatí azylu

Poplatky

Poplatky na údeku občianstva upravuje zákon č. 154/1995 Z. z. a poplatky sú nasledoné:

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov700 EUR
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov100 EUR
2. od 15 rokov do 18 rokov150 EUR
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým
štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva
20 EUR
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky
narodeným po 1. 1. 1993
20 EUR
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov
alebo prarodičov bol československým štátnym občanom
20 EUR
f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí400 EUR
Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti
Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.
Splnomocnenie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá
a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo
b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 247

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie