Správa o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania (2021)

Aktualizované: 19.04.2021 | Vytvorené: 19.04.2021 |

Ústredie práce zverejnilo výzvu na predloženie správy o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2020. Správu o činnosti ADZ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné predložiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2021.

Správa o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania (2021)

Agentúra (ADZ) musí poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

Ak by správa nebola predložená, Ústredie v zmysle uvedeného zákona povolenie na ADZ zruší. 

Správa o činnosti sa zasiela Ústrediu práce jedným z nasledovných spôsobov:

Správa o činnosti ADZ za rok 2020 musí byť zaslaná na vyššie uvedený email - oskenovaná tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB.

  • písomne (poštou) na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.

Upozorňujeme, že agentúra dočasného zamestnania si musí splniť povinnosť predloženia správy v  zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona aj vtedy, ak v priebehu kalendárneho roka nepridelila ani jedného dočasného agentúrneho zamestnanca. 

Ústredie pri nepodaní správy zasiela agentúram výzvu na vyjadrenie s informáciu, že začne konanie o zrušenie povolenia na ADZ.  

Bližšie informácie, vrátane tlačiva správy o činnosti, nájdete tu

Cezhraničné pridelenie zamestnancov 

V správe o vykonávaní činnosti ADZ za príslušný rok sa uvádzajú údaje o dočasne pridelených zamestnancoch, ktorí sú pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky. V správe o činnosti ADZ by sa teda nemali uvádzať zahraniční užívateľskí zamestnávatelia a údaje o vyslaných zamestnancov do zahraničia. ADZ s udeleným povolením na Slovensku by teda mala prideliť v období 12 mesiacov vždy aspoň jedného zamestnanca k zamestnávateľovi na Slovensku, inak jej môže byť povolenie na ADZ zrušené. Tu odporúčame pozrieť si tu.

Využite naše právne služby

- založenie agentúry dočasného zamestnávania

predaj agentúry dočasného zamestnávania

- vypracovanie projektu ADZ

- vypracovanie dohody (zmluvy) o dočasnom pridelení zamestnanca

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.