Založenie agentúry podporovaného zamestnávania

V zmysle § 11 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), služby v zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú viaceré subjekty. Medzi ne zaraďujeme najmä Ústredie práce sociálnych veci a rodiny (ďalej len „Ústredie“), Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“), právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, agentúru dočasného zamestnávania a iné. V článku si dovolíme upriamiť pozornosť na agentúru podporovaného zamestnávania (ďalej len „APZ“), ktorá rovnako ako vyššie uvedené subjekty poskytuje služby v zamestnanosti. Zriaďovanie Agentúr dočasného zamestnávania patrí v zmysle § 12 zákona o službách zamestnanosti do pôsobnosti Ústredia. Rozmýšľate nad založením agentúry podporného zamestnávania, ale neviete ako na to? V nasledujúcom texte Vám priblížime všetky potrebné informácie, ktoré by sa Vám mohli hodiť.

Čo je to agentúra podporovaného zamestnávania?

V zmysle § 58 zákona o službách zamestnanosti je agentúra podporovaného zamestnávania právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len „podporované zamestnávanie“). Medzi jej základné činnosti patrí najmä poskytovanie odborného poradenstva zameraného na pomoc pri získavaní a udržaní si pracovného miesta, vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie, ale aj poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

Pre akého uchádzača môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať služby?

Agentúra podporovaného zamestnávania môže činnosti vykonávať:

 1. pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím
 2. pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom

Na to, aby mohla agentúra poskytovať služby vyššie uvedeným osobám, musí mať uzatvorenú písomnú dohodu s Ústredím. Zákon nevyčerpávajúcim výpočtom stanovuje obsahové náležitosti tejto dohody, ktorá musí obsahovať najmä:

 1. druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,
 2. počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytne služby,
 3. dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,
 4. miesto poskytovania služieb,
 5. výšku nákladov za poskytnuté služby,
 6. spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,
 7. záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým poskytuje služby,
 8. spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania. 

Sú služby agentúry podporovaného zamestnávania spoplatnené?

Áno, agentúra podporovaného zamestnávania môže od zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške za nasledovné služby:

 1. poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania
 2. vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa
 3. poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím

Aké dokumenty potrebujete na výkon činnosti?

Budete potrebovať:

 • písomnú dohodu uzatvorenú s Ústredím
 • povolenie na činnosť, ktoré vydáva Ústredia na dobu neurčitú – právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry podporovaného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania je, že právnická osoba alebo fyzická osoba:
  • je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania – preukazuje sa výpisom z registra trestov
  • vlastní priestory alebo má v nájme priestory
  • má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania
  • má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov
  • má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania
  • má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania kvalifikovanými zamestnancami     

Na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania musíte podať žiadosť, ktorá obsahuje:

 1. názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby
 2. územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania je aj:

 1. projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,
 2. údaje podľa osobitného predpisu potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak žiadateľ je vlastníkom priestorov, alebo zmluva o nájme priestorov, ak žiadateľ nie je vlastníkom priestorov,
 3. preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
 4. okruh spolupracujúcich subjektov,
 5. personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami,
 6. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 7. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania; 

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje:

 1. názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby
 2. druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať
 3. územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie