Stanovy občianskeho združenia, čo musia obsahovať?

Mimovládne organizácie sú organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú vytvorené súkromnými osobami alebo organizáciami. Mimovládne organizácie môžu mať rôznu právnu formu a to napríklad ako občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Pre označenie všetkých mimovládnych organizácií sa na Slovensku zaužívalo pomenovanie tretí sektor.

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podať najmenej traja občania. Aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Tieto osoby sa považujú za členov prípravného výboru. Návrh na registráciu všetci členovia prípravného výboru podpíšu, uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla, bydliská a člena ktorý je starší ako 18 rokov, a bude splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Nováčikom v treťom sektore môže najviac času zabrať formulácia stanov. K návrhu na registráciu sú členovia prípravného výboru povinní pripojiť stanovy občianskeho združenia v dvoch vyhotoveniach.

Stanovy občianskeho združenia musia obsahovať:

  1. Názov združenia
  2. Sídlo združenia (adresa, kde občianske združenie sídli)
  3. Cieľ činnosti občianskeho združenia
  4. Orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
  5. Ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené
  6. Zásady hospodárenia (úprava majetkových pomerov občianskeho združenia)

Pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak, v mene občianskeho združenia koná až do vytvorenia orgánov občianskeho združenia prípravný výbor. Návrh na registráciu občianskeho združenia sa podáva Ministerstvu vnútra SR. V prípade ak stanovy neobsahujú náležitosti upravené v zákone o združovaní občanov, Ministerstvo vnútra SR upozorní prípravný výbor, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. Pokiaľ nebude dôvod na odmietnutie registrácie, Ministerstvo vnútra SR vykoná do 10 dní odo dňa doručenia návrhu zápis. V tej istej lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. Čo sa týka stanov, treba do predmetu činnosti uviesť aj také činnosti, ktoré budete možno realizovať až v budúcnosti a to vzhľadom k tomu, že každé jedno doplnenie stanov Vás bude stáť 16,60 € a to pri každej zmene. Ako adresa občianskeho združenia sa môže uviesť aj adresa trvalého bydliska niektorého z členov prípravného výboru. Ide tu len o adresu kvôli korešpondencii, reálne Vaše aktivity môžu byť uskutočňované aj inde.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie