Družstvo – základné informácie k založeniu, jeho orgánom a zrušeniu

Problematiku družstva upravuje Obchodný zákonník. Pod pojmom družstvo sa rozumie právnická osoba s týmto označením v názve, ktorá je „spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založených za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov“.

Založenie a vznik družstva

Založenie družstva je vylúčené bez existencie osôb, ktoré sa stanú členmi družstva. Takouto osobou môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá v družstve koná prostredníctvom svojho zástupcu. Z dikcie zákona vyplýva, že ustanovujúcich členov musí byť najmenej 5 fyzických osôb alebo aspoň 2 právnické osoby. Členom môže byť taká fyzická osoba, ktorá dosiahla 15. rok veku a ukončila povinnú školskú dochádzku. Aby následne družstvo mohlo konať a hlasovať o náležitostiach založenia družstva na ustanovujúcej schôdzi je potrebné, aby osoby, ktoré sa na tejto schôdzi chcú zúčastniť podali prihlášku do družstva. Takého osoby sa označujú ako „uchádzači o členstvo“. Prvým krokom k založeniu družstva je voľba predsedajúceho ustanovujúcej členskej schôdze.

Na založenie družstva je potrebné počas ustanovujúcej členskej schôdze splniť nasledujúce náležitosti: 

 • určiť základné imanie (súčet členských vkladov, najmenej 1250 EUR)
 • schváliť stanovy (obsahujú obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov a družstva, výšku členského vkladu a spôsob jeho splatenia, spôsob vyporiadania členského vkladu pri zániku členstva, orgány družstva – počet členov, dĺžku funkčného obdobia, spôsob ich ustanovenia, pôsobnosť a spôsob a rokovania;spôsob použitia zisku a úhrady straty, tvorba a použitie nedeliteľného fondu a iné ustanovenia, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka)
 • zvolenie predstavenstva a kontrolnej komisie (riadiaci/rozhodovací a kontrolný orgán družstva)

Keď hlasovaním uchádzači o členstvo schválili všetky podstatné náležitosti a zaviazali sa k splateniu členských vkladov, ktoré musia byť splatené do 15 dní od ustanovujúcej schôdze, tak je družstvo založené dňom ustanovujúcej členskej schôdze.

Následný vznik družstva ako právnickej osoby sa viaže na zápis družstva do obchodného registra. Návrh na zápis podáva predstavenstvo.

Orgány družstva

Do orgánov družstva môžu byť volení iba členovia družstva, konkrétne „len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva“. Okrem vyššie spomenutého predstavenstva a kontrolnej komisie disponuje družstvo orgánom, ktorý je hierarchicky najvyšším, a tým je členská schôdza (schôdza členov družstva). Členská schôdza sa obligatórne musí zvolať minimálne raz za rok, no zvolá sa aj vtedy, ak o to požiada: 

 • aspoň 1/3 všetkých členov
 • kontrolná komisia
 • v iných prípadoch, ak to určujú stanovy

Členská schôdza disponuje právami na zmenu stanov, volí a odvoláva členov predstavenstva a kontrolnej komisie, rozhoduje o rozdelení a použití zisku, o zvýšení/znížení základného imania, o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva a i. Na členskej schôdzi členovia rozhodujú prostredníctvom hlasovania, pričom je zachovaný pomer 1 člen = 1 hlas (môže byť zmenené v stanovách). Členská schôdza sa uskutočňuje buď za prítomnosti všetkých členov alebo vo forme čiastkovej schôdze, kedy sa „pri rozhodovaní sčítajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových členských schôdzach“. Z každej členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti podľa zákona.

Stanovy družstva môžu určiť aj zriadenie iných orgánov podľa potrieb a zamerania činnosti družstva.

Zánik družstva – zrušenie a likvidácia

Zániku družstva vždy predchádza jeho zrušenie, ktoré nastáva na základe taxatívne uvedených zákonných dôvodov. Družstvo sa zrušuje: 

 • uznesením členskej schôdze (pri zrušení s likvidáciou alebo bez likvidácie s právnym nástupcom)
 • zrušením konkurzu (v prípadoch taxatívne uvedených v zákone)
 • rozhodnutím súdu (dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v ňom nie je uvedené inak)
 • uplynutím doby, na ktorú bolo zriadené
 • dosiahnutím účelu, na ktorý bolo zriadené

Zrušenie družstva bez likvidácie predstavuje zrušenie zlúčením, splynutím alebo rozdelením. Zánik družstva zákon ustanovuje stručne a výstižne: „družstvo zaniká výmazom z obchodného registra“.

Zánik členstva v družstve

Dovolací súd tak dospel k nasledujúcej interpretácii ustanovenia § 231 ods. 3 a 4 ObZ:

I. Účinky zániku členstva v družstve pri vylúčení člena postupom podľa ust. § 231 ods. 3 veta prvá ObZ nastávajú okamihom doručenia rozhodnutia predstavenstva o vylúčení členovi družstva v prípade, že v primeranej lehote, alebo lehote určenej stanovami, nepodá odvolanie, ktoré má suspenzívny účinok.

II. Rozhodnutie členskej schôdze o nevylúčení člena na základe jeho odvolania (alebo rozhodnutie súdu o neplatnosti uznesenia členskej schôdze o vylúčení člena družstva) má tie účinky, že na člena družstva sa nahliada, akoby rozhodnutím predstavenstva nebol z družstva vylúčený, t. j. považuje sa za člena družstva aj v období od momentu doručenia rozhodnutia predstavenstva o vylúčení z družstva do dňa doručenia rozhodnutia členskej schôdze o nevylúčení člena z družstva, resp. do dňa rozhodnutia súdu o neplatnosti rozhodnutia členskej schôdze o vylúčení člena družstva. (zdroj: Rozsudok NS SR, 5Obdo/48/2021)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie