Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

S účinnosť od 1.1.2017 má byť do právneho poriadku SR zavedená nová forma obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.). Táto spoločnosť obsahuje tak prvky s.r.o. ako aj prvky a.s. a nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 1 euro.

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o založenie obchodnej spoločnosti, založenie start-upu, prípravu zmlúv či iné právne služby nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona táto forma obchodnej spoločnosti “ponúkne komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Príkladom takéhoto investovania sú investície do startupov, ako podnikateľských iniciatív s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk.”

Definícia jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.)

Jednoduchá spoločnosť na akcie je v zmysle zákona definovaná ako “spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.”

Spoločnosť bude zodpovedať za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionári za záväzky spoločnosti ručiť nebudú.

Založenie a vznik jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.)

Zakladateľmi jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť buď jedna alebo aj viac osôb. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasť zakladateľskej zmluvy alebo listiny musia byť stanovy. Náležitosti zakladateľskej zmluvy alebo listiny a stanov sú uvedené v § 220u a § 220v Obchodného zákonníka.

Zrušenie spoločnosti

Špecifikom je, že j.s.a. sa môže zrušiť aj z dôvodov uvedených v zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve alebo v stanovách. Akcionári, a ak to ustanoví zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy, aj členovia predstavenstva, sa môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone, zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve, alebo v stanovách.

Zmena existujúcej s.r.o. na j.s.a.

Zmena existujúcej s.r.o. na j.s.a. však nebude možná. Zákon totiž jednoznačne uvádza, že obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôže zmeniť právnu formu na jednoduchú spoločnosť na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie bude môcť zmeniť právnu formu len na akciovú spoločnosť.

Orgány jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.)

Medzi orgány j.s.a. patrí valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Akcie v jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.) Akcie spoločnosti budú môcť byť v jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.) vydané iba v podobe zaknihovaného cenného papiera a môžu znieť len na meno. Register akcionárov bude vedený CDCP. Menovitá hodnota akcií bude môcť byť vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.

Spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Osobitné práva môžu spočívať najmä v určení: 

  • rozsahu nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov; rozsah nároku môže byť určený najmä ako pevný, prednostný, podriadený
  • počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania
  • rozsahu práva na poskytovanie informácií o spoločnosti

Vylúčenie ako aj obmedzenie prevoditeľnosti akcií je obsiahnuté v § 220k a nasledujúcich.

Dohody medzi spoločníkmi

Novela zavádza aj nový paragraf 66c, v zmysle ktorého písomnou dohodou medzi spoločníkmi si môžu strany dohodnúť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti, a to najmä: 

  • spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti
  • spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti
  • podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania
  • vedľajšie dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti

V dohode akcionárov podľa § 66c môžu akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie dohodnúť:

  • právo pridať sa k prevodu akcií
  • právo požadovať prevod akcií
  • právo požadovať nadobudnutie akcií

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie