Tréner / inštruktor športu – ako začať podnikať?

Činnosť trénera  a inštruktora športu je možné vykonávať aj ako podnikanie. Bližšie podmienky upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tréner a inštruktor športu je v zmysle uvedeného zákona považovaný za športového odborníka. Je potrebný zápis športového odborníka do registra fyzických osôb v športe, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zápis športového odborníka do registra fyzických osôb v športe

Formulár žiadosti o zápis do registra je možné podať elektronicky https://ziadosti-sport.iedu.sk/, následne je potrebné ho vytlačiť podpísať a doručiť na ministerstvo v listinnej podobe.

Na výkon činnosti športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti športového odborníka.

Ak máte záujem o naše služby ohľadom založenia fyzioterapeutickej ambulancie, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. V prípade cudzinca nebude postačovať poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ale bude potrebné doloženie výpisu z registra trestov apostilovaného / superlegalizovaného a úradne preložené do slovenčiny.

Bližšie informácie o športovom odborníkovi / profesionálnom športovcovi SZČO nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR.

O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:

 • a) meno, priezvisko, titul,
 • b) dátum narodenia,
 • c) identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • d) jedinečný identifikátor osoby,
 • e) rodné číslo,
 • f) štátna príslušnosť,
 • g) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 • h) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
 • i) adresa na doručovanie,
 • j) adresa elektronickej pošty,
 • k) číslo bankového účtu na príjem a použitie 1. dotácie, 2. sponzorského,
 • l) druh športu,
 • m) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
 • n) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
 • o) športové výsledky na významných súťažiach,
 • p) čestné štátne tituly a ocenenia,
 • q) príslušnosť k športovým organizáciám,
 • r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,
 • s) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
 • t) označenie zdrojovej evidencie.

O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:

 • a) druh odbornej činnosti v športe,
 • b) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
 • c) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
 • d) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
 • e) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
 • f) údaj o overení bezúhonnosti,
 • g) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g),
 • h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi 1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie, 2. dátum ukončenia podnikania, 3. obdobie pozastavenia podnikania.

Športový odborník je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti športového odborníka.

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner

Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých.

Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner:

 • a) I. kvalifikačného stupňa,
 • b) II. kvalifikačného stupňa,
 • c) III. kvalifikačného stupňa,
 • d) IV. kvalifikačného stupňa alebo
 • e) V. kvalifikačného stupňa.

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje

 • a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 1. šport alebo 2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • b) stredná športová škola,
 • c) národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa sa nadobúda:

 • a) získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
 • b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
 • c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
 • d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania,
 • e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak 1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), alebo
 • f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda:

 • a) získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
 • b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
 • c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
 • d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania,
 • e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak 1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d),
 • f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,
 • g) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, alebo
 • h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak 1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a 2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d).

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa nadobúda:

 • a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
 • b) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena c), d) alebo písmena e) a 2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,
 • c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
 • d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo
 • e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania.

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.

O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje

 • a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,
 • b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia,
 • c) číslo osvedčenia,
 • d) označenie kvalifikačného stupňa,
 • e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
 • f) dátum a miesto vydania osvedčenia,
 • g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby,
 • h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

Inštruktor športu

Inštruktor športu je športový odborník, pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých. Inštruktor športu vykonáva vedenie športu v kategórii inštruktor športu:

 • a) I. kvalifikačného stupňa,
 • b) II. kvalifikačného stupňa alebo
 • c) III. kvalifikačného stupňa.

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu poskytuje:

 • a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport,
 • b) stredná športová škola,
 • c) národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu sa nadobúda:

 • a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
 • b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a),
 • c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) alebo
 • d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) v rámci ďalšieho vzdelávania.

O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktora športu sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje:

 • a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,
 • b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia,
 • c) číslo osvedčenia,
 • d) označenie kvalifikačného stupňa,
 • e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
 • f) dátum a miesto vydania osvedčenia,
 • g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby,
 • h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

Následne, po zápise do registra fyzických osôb v športe je možné požiadať jednotné kontaktné miesto (okresný úrad) o vydanie oprávnenia na podnikanie. Žiadosť je možné podať v listinnej forme na predpísanom tlačive (v prílohe) alebo elektronicky. Osvedčenie vydané okresným úradom slúži na preukázanie účelu pobytu cudzinca pri podaní žiadosti o prechodný pobyt.

Prečítajte si aj:

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Chcem byť kuriér. Akú živnosť potrebujem?

Ak chcete vykonávať kuriérske služby, je možné si ohlásiť voľnú živnosť Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave. Táto činnosť zahŕňa: Skladovanie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Podnikanie v oblasti ajurvédy

Stanovisko ÚVZ SR k predaju prípravkov zdravej výživy – ajurvédske potravinové doplnky dostupné na našom trhu a miešanie byliniek, korenín podľa potrieb...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie