Uznanie rozsudku vo veci určenia rodičovstva

Tip

Ak máte záujem o uznanie zahraničného rozsudku na Slovensku, neváhajte sa na nás obrátiť a napísať nám na office@akmv.sk, obratom Vás budeme kontaktovať.

Niektoré rozhodnutia zahraničných súdov je potrebné uznať osobitným konaním na slovenskom súde.

Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“): „Cudzie rozhodnutie uznané slovenským súdom má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu.“

Pomerne bežne sa na súdoch vedú konania vo veci uznania cudzích rozhodnutí o rozvode manželstva. Pri uznávaní cudzích rozhodnutí vo veci určenia rodičovstva, napríklad vo veci určenia alebo zapretia rodičovstva, ktoré nie sú tak obvyklé, je postup obdobný.

Slovenská republika nie je viazaná žiadnou medzinárodnou zmluvou, ktorá by upravovala pravidlá uznávania cudzích rozhodnutí vo veciach určenia rodičovstva. Zároveň uznanie cudzích rozhodnutí vo veci určenia rodičovstva je z pôsobnosti nariadení Rím 1, Rím 2 a rovnako aj Haagskeho dohovoru vylúčené, ide o tzv. negatívne vymedzenie pôsobnosti. Preto sa pri ich uznávaní postupuje podľa vnútroštátneho práva, teda podľa ZMPS.

Zahraničné rozhodnutie vo veci určenia rodičovstva vydané zahraničným súdom je vo väčšine prípadov potrebné uznať, aby malo na území Slovenska právne účinky. Nie je to však pravidlom a zákon pozná dva druhy uznania cudzích rozhodnutí:

1. Neformálne uznanie

Podľa § 67 ods. 3 ZMPS: „Cudzie rozhodnutie, ktoré nevyžaduje podľa tohto zákona, medzinárodnej zmluvy alebo právne záväzného aktu Európskej únie uznanie osobitným výrokom súdu, sa uznáva tak, že slovenský súd nariadi jeho výkon alebo vydá poverenie na vykonanie exekúcie; ak také rozhodnutie nevyžaduje výkon, uznáva ho slovenský orgán tým, že naň prihliadne, ako keby išlo o rozhodnutie slovenského súdu.“

Teda nie vždy sa vyžaduje uznanie cudzieho rozhodnutia, podľa § 68 ods. 2 ZMPS: „Aj bez uznania má cudzie rozhodnutie v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, osvojenia dieťaťa a vo veciach obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na právne úkony rovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu, ak účastníci nie sú občanmi Slovenskej republiky a ak sa to neprieči slovenskému verejnému poriadku.“ Podmienkou neformálneho uznania je, aby účastníci pôvodného konania neboli občanmi Slovenskej republiky a nesmie sa priečiť verejnému poriadku. Verejnému poriadku sa podľa odborníkov a rozhodovacej praxe súdov prieči napríklad náhradné materstvo alebo rodičovstvo párov rovnakého pohlavia, avšak ich názory sa často líšia a nie sú jednotné.

Podľa JUDr. Kataríny Burdovej, PhD.: „Z rozhodnutí slovenských súdov nie je možné vyvodiť relevantné závery pre prípady formálneho uznania cudzieho rozhodnutia vo veci určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ale môžeme ich považovať za určité indície naznačujúce, že realizácia náhradného materstva alebo inej metódy asistovanej reprodukcie v cudzine automaticky a sama o sebe by nemusela nevyhnutne zakladať dôvod na neuznanie rodičovstva k dieťaťu, ktoré sa narodilo či už náhradnej matke alebo v dôsledku takejto metódy asistovanej reprodukcie. Či tomu tak skutočne je, ukáže až ďalší vývoj.“

2. Formálne uznanie

Podľa § 67 ods. 1 ZMPS: „Cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených v § 65 možno uznať len osobitným výrokom slovenského súdu.“

§ 65 ZMPS vymedzuje, ktoré rozhodnutia je potrebné uznať:

  • v manželských veciach, ak aspoň jeden z účastníkov konania je slovenský občan
  • vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ak aspoň jeden z účastníkov konania je slovenský občan
  • cudzie rozhodnutia vo veciach osvojenia dieťaťa, ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan a
  • cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana

Uznanie cudzieho rozhodnutia vo veci uznania rodičovstva sa teda vyžaduje vždy, ak je minimálne jeden z účastníkov slovenský občan.

Kam podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia vo veciach uznania rodičovstva

Podľa § 68a je na podanie návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia vo veciach uznania rodičovstva vecne príslušný Krajský súd Bratislava. Súd o návrhu rozhoduje rozsudkom.

Súd nekoná ex offo a preto konanie začíta na návrh. Aktívne vecne legitimovaný na podanie návrhu je ten, kto je v cudzom rozhodnutí označený ako účastník, a aj ten, kto preukáže, že má na veci právny záujem. Návrh na neuznanie cudzieho rozhodnutia z dôvodu, že uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku, môže podať aj prokurátor.

§ 68b ods. 2ZMPS: „Účastníkmi konania sú navrhovateľ a tí, voči ktorým sa má cudzie rozhodnutie uznať. Ak ich navrhovateľ neuvedie, účastníkmi konania sú aj tí, ktorí sú v cudzom rozhodnutí označení ako účastníci. Účastníkom konania vo veci uznania cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony je okrem navrhovateľa opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka.“

Prílohy k návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia

Návrh musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a navrhovateľ je povinný k nemu pripojiť:

  • originál alebo úradne osvedčenú kópiu cudzieho rozhodnutia v plnom znení,
  • potvrdenie príslušného cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia alebo o tom, že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom,
  • listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania: účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
  • úradne osvedčené preklady pripojených listín do slovenského jazyka.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie