Uznanie zahraničného rozsudku o zverení dieťaťa a o úprave styku

Tip

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk, obratom Vám odpíšeme. Pomôžeme Vám s uznaním zahraničných rozsudkov na Slovensku, prípadne aj inými právnymi službami.

Jednou z oblastí rodinného práva je starostlivosť o dieťa, či už po rozvode manželstva alebo v prípade, ak rodičia spolu nežijú. V globalizovanom svete sa ľudia veľa sťahujú, preto môže nastať situácia, že zahraničný súd vydá rozhodnutie a z určitého dôvodu je potrebné ho použiť na území Slovenska. V takom prípade je nevyhnutné toto rozhodnutie uznať na území Slovenskej republiky, aby tu mohlo byť účinné. Uznanie sa uskutočňuje osobitný výrokom slovenského súdu alebo nariadením jeho výkonu.  

Prečítajte si aj:

Kedy je možné uznať cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti?

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“) negatívne vymedzuje prípady, kedy cudzie rozhodnutie nemôže byť na Slovensku uznané.

Cudzie rozhodnutie nemožno uznať alebo vykonať, ak:

 • uznaniu bráni výlučná právomoc slovenských orgánov alebo orgán cudzieho štátu by nemal právomoc rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili ustanovenia slovenského práva
 • nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané
 • nie je rozhodnutím vo veci samej
 • účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania – splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá
 • slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie
 • dieťaťu sa nedala v konaní vo veci samej možnosť vyjadriť sa, ibaže súd od vypočutia upustil z dôvodu, že išlo o naliehavú vec alebo dieťa nebolo schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť svoj názor
 • uznanie by bolo s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa v zjavnom rozpore so slovenským verejným poriadkom

Zároveň súd neuzná cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo o úprave styku s ním na návrh osoby, ktorá tvrdí, že rozhodnutie zasahuje do jej rodičovských práv a povinností, ak sa rozhodnutie s výnimkou naliehavých prípadov vydalo bez toho, aby táto osoba mala možnosť vyjadriť sa.

Konanie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia

Súd koná len na návrh osoby, ktorá je v cudzom rozhodnutí označená ako účastník alebo osoby, ktorá preukáže, že má na veci právny záujem.

Kam podať návrh na uznanie?

Príslušným súdom je okresný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak nemá bydlisko, súd, v ktorého obvode sa zdržuje. Ak nie je ani taký súd, potom je na konanie príslušný Mestský súd Bratislava II.

Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia môže navrhovateľ podať súčasne s návrhom na jeho výkon alebo aj samostatne. Navrhovateľ sa bude domáhať samostatného uznania spravidla vtedy, ak nemá zatiaľ záujem na výkone rozhodnutia, ale jeho uznaním bude chcieť preventívne pôsobiť proti odňatiu dieťaťa najmä druhým rodičom pri výkone práva styku na území iného štátu. Do úvahy prichádza taktiež situácia, kedy sa rodič, ktorý má dieťa vo svojej moci, hoci cudzie rozhodnutie zverilo dieťa do výchovy druhého rodiča, bude sa snažiť vyslovením neuznania cudzieho rozhodnutia zabrániť možným právnym účinkom tohto rozhodnutia na našom území. (C. H. BECK Komentár – Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom)

Kto sú účastníci konania?

Účastníkmi konania sú navrhovateľ spolu s osobami, voči ktorým sa má rozhodnutie uznať. V prípade, že navrhovateľ nemá na Slovensku bydlisko, je povinný si zvoliť zástupcu na preberanie písomností.

Náležitosti návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia sú:

 • označenie príslušného súdu
 • špecifikácia navrhovateľa
 • označenie veci, ktorej sa týka
 • čo sleduje
 • podpis navrhovateľa
 • dátum podpisu
 • označenie cudzieho rozhodnutia
 • názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal
 • dátum právoplatnosti cudzieho rozhodnutia alebo údaj o jeho vykonateľnosti
 • zoznam listín, ktoré sa k návrhu pripájajú

Návrh treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník konania dostal jeden rovnopis v prípade, ak sa podáva v listinnej forme.

Prílohy k návrhu sú:

 • originál alebo úradne osvedčená kópia cudzieho rozhodnutia v plnom znení
 • potvrdenie príslušného cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia alebo o tom, že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom
 • listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania (napr. rozhodnutie nie je právoplatné) alebo vyhlásenie druhého účastníka, že na jej skúmaní netrvá
 • úradne osvedčené preklady pripojených listín do slovenského jazyka

Rozhodnutie súdu

Súd spravidla nenariaďuje pojednávanie. Urobí tak len v prípade, ak jeden z účastníkov podá námietky do 15 dní od doručenia návrhu. Súd o uznaní rozhodnutia o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rozhoduje uznesením. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie