V.O.S. – Verejná obchodná spoločnosť

Jednou z možných foriem podnikania v našej krajine, ktoré sú definované Obchodným zákonníkom je aj verejná obchodná spoločnosť. Verejná obchodná spoločnosť sa radí medzi osobné spoločnosti. Verejná obchodná spoločnosť je právnická osoba založená výlučne za účelom podnikania. Oproti ostatným formám podnikania sa využíva len veľmi zriedka. Verejná obchodná spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktorá musí byť podpísaná všetkými jej zakladateľmi. Na platnosť spoločenskej zmluvy sa vyžaduje úradne overený podpis spoločníkov. Verejná obchodná spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.

Verejná obchodná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne, a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Umožňuje podnikanie viacerým fyzickým a právnickým osobám pod jedným obchodným menom. Nie je tu zákonom obmedzený počet spoločníkov.

Obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, ktoré môže byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.“, alebo „v.o.s.“. Ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok “a spol.” Ak obchodné meno spoločnosti tvorí priezvisko spoločníka a ten prestane byť spoločníkom, verejná obchodná spoločnosť môže používať jeho meno ďalej len s jeho súhlasom, a v prípade smrti len so súhlasom dediča. Pokiaľ v spoločenskej zmluve nie je určené inak, štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti je každý zo spoločníkov. Výška základného imania nie je zákonom stanovená. Podiel nazákladnom imaní je dôležitý iba z hľadiska rozdelenia zisku a znášania strát. Vo verejnej obchodnej spoločnosti spoločníci ručia celým svojím majetkom. Rozdelenie zisku vo verejnej obchodnej spoločnosti je možné upraviť v spoločenskej zmluve. Ak rozdelenie zisku a znášanie strát nie je upravené v spoločenskej zmluve, zisk je rozdeľovaný medzi spoločníkov rovným dielom. Na základe ročnej účtovnej závierky je určený podiel splatný do troch mesiacov od jej schválenia. Ak je zisk rozdeľovaný rovným dielom spoločníci majú nárok na úroky z hodnoty svojho splateného vkladu v dohodnutej výške. Stratu, ktorá je zistená ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci taktiež rovným dielom. Možno ju taktiež ako zisk upraviť iným spôsobom v spoločenskej zmluve.

Spoločník nesmie podnikať v rovnakej oblasti, ako je predmet podnikania spoločnosti bez dovolenia ostatných spoločníkov. Verejná obchodná spoločnosť môže byť zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov najprv do výšky hodnoty ich splatených vkladov. Zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi spoločníkov rovným dielom.  Zánik spoločnosti nastáva dňom výmazu z obchodného registra.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie